Bakgrund

EDAL (European Database of Asylum Law) är en onlinedatabas för tolkning av flykting- och asylrätt som samlar praxis från 11 medlemsstater. I EDAL refereras viktiga mål både på engelska och medlemsstatens eget språk. I tillämpliga fall finns också en länk till och/eller pdf med den fullständiga texten.

EDAL finansieras med bidrag från Europeiska flyktingfonden inom ramen för projektet ”Att lära sig av praxis: Utveckling av en databas över praxis för att fördjupa medlemsstaternas kunskaper om kvalifikations- och förfarandedirektiven”. 

Målsättningen med EDAL är att stärka utvecklingen av ett harmoniserat skydd inom det gemensamma europeiska asylsystemet och, framför allt, att uppnå ökad överensstämmelse och kvalitet vid tolkningen och tillämpningen av kvalifikations-1 och förfarandedirektiven2.

EDAL:s främsta målgrupp utgörs av beslutsfattare på olika nivåer, praktiker, akademiker och policyutvecklare. Projektet är avsett att fördjupa samarbetet mellan beslutsfattare och praktiker i medlemsstaterna. I EDAL finns referat av mål från följande medlemsstater:

Osterrike
Belgien
Cypern
Tjeckien
Finland
Frankrike
Tyskland
Grekland
Ungern
Irland
Italien
Nederländerna
Polen
Slovenien
Slovakien
Spanien
Sverige
Schweiz
Storbritannien
 

Projektet samordnas av Irländska flyktingrådet i samarbete med Europeiska rådet för flyktingar och landsflyktingar (ECRE). En rådgivande kommitté, med en representant från UNHCR, har upprättats i syfte att ge vägledning för projektet och utsedda nationella experter väljer ut och sammanställer målreferaten på engelska och den relevanta medlemsstatens språk.

Urvalskriterier

Det huvudsakliga syftet med EDAL är att sammanställa praxis som kan vara av betydelse för tolkningen av kvalifikations- och förfarandedirektiven. Viktiga mål rörande direktivet om mottagningsvillkor och Dublin II-förordningen upptas dock också. Gemensamt för de mål som väljs ut är att de behandlar en viktig rättsfråga och att beslutsfattarens argumentering är tydlig och vägledande. Det kan exempelvis vara prejudicerande mål eller mål som bidrar till policyförändringar på nationell nivå. Ytterligare mål som väljs ut är mål som anses ha särskild vikt och därför bör göras tillgängliga för beslutsfattare och praktiker i andra medlemsstater, oavsett målets utgång. Nivån på de domstolar vars mål refereras varierar mellan de olika medlemsstaterna. Även avgöranden från offentligrättsliga tribunaler och kvasijuridiska organ omfattas.

Internationella skyddsregler

På EDAL är vi medvetna om att unionsrätten inte är medlemsstaternas enda källa till asyl- och flyktingrätt. Samtliga medlemsstater är anslutna till Genèvekonventionen från 1951 angående flyktingars rättsliga ställning och tolkningen av internationella och unionsrättsliga skyldigheter kan skilja sig åt i olika stater. EDAL är ett värdefullt verktyg för att identifiera mål som pekar på skillnader i de olika medlemsstaternas skydd eller situationer där medlemsstaterna har tillämpat en högre standard än som krävs enligt unionens asylrättsregelverk, men vilken överensstämmer med internationell rätt.

EDAL:s egenskaper

I EDAL kan sökningar göras på engelska och domens originalspråk. Webbplatsens gränssnitt finns bara på engelska.

Referaten är sökbara genom nyckelordssökning med prediktiv text, valfri text/fulltext samt genom bestämmelser i relevanta EU-direktiv, hänvisningar och målrubriker.

Vid fulltextsökning används fälten nedan. Resultatet rangordnas efter sökrelevans. Fälten har i oftast en viktning på 1.0, medan rubriken har en viktning på 21.0 och sammanfattningen en viktning på 3.0.

 • Rubrik
 • Domstolens namn
 • Oberoende hänvisning
 • Annan hänvisning
 • Tillämpliga EU-rättsliga bestämmelser » namn
 • Sammanfattning » text
 • Fakta » text
 • Entitet HTML utdata

Användare kan bläddra bland mål med hjälp av “filter” enligt följande kategorier:

 • Filtrera med nyckelord
 • Filtrera med tillämpliga EU-rättsliga bestämmelser
 • Filtrera med citerade rättsregler
 • Filtrera med citerad praxis
 • Filtrera med beslutande stat
 • Filtrera med sökandens ursprungsland
 • Filtrera med datum

Citerade och tillämpliga EU-rättsliga bestämmelser

Nationella experter hjälper till vid urvalet genom att identifiera citerade och tillämpliga EU-rättsliga bestämmelser (även om de inte har citerats). Exempelvis är det vanligt att man i många länder inte citerar artikel 4 i kvalifikationsdirektivet om bedömning av fakta och omständigheter i mål som tar upp frågor om trovärdighet eller maximen “hellre fria än fälla”, även om artikeln kan vara relevant och tillämplig i dessa mål.

Landsöversikt

I EDAL finns information om de olika medlemsstaternas rättssystem – Landsöversikt – som beskriver hur asylsystemen fungerar i de olika länderna och de olika domstolarnas och tribunalernas ställning och inbördes förhållande i denna process.