Sverige - Migrationsdomstolen, 3 januari 2014, UM 9908-13

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
03-01-2014
Målnummer:
UM 9908-13
Court:
Migrationsdomstolen i Stockholm
National / Other Legislative Provisions:
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 1
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 2
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 2(a)
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 5 Section 1
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 5 Section 1(b)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

Det är den sökandes ålder vid asylansökanstillfället, och inte tidpunkten för överföringsbeslutet, som ska ligga till grund för bedömningen om Dublinförordningen ska tillämpas eller inte.    

Fakta: 

A sökte asyl i Sverige i juli 2013. Han uppgav att han var född den 15 juli 1998, dvs. att han var 15 år gammal. Vid en jämförelse av fingeravtryck i Eurodac fann Migrationsverket att A rest illegalt in i Italien men att han inte sökt asyl där. I Italien hade A registrerats som född den 5 maj 1995.Mot bakgrund av de åldersanalyser som Migrationsverkets företagit samt de registrerade uppgifterna som italienska myndigheter hade, bedömde verket att A:s födelsedata rätteligen skulle anses vara 4 oktober 1995. Eftersom A skulle anses vara vuxen begärde verket att Italien skulle överta prövningen av A:s asylansökan. Italienska myndigheter accepterade och verket beslutade den 21 november 2013 att A, med stöd av art. 19 i förordningen, skulle överföras till Italien, eftersom det inte fanns skäl enligt art. 3.2 i Dublinförordningen att underlåta tillämpningen av förordningen.

A överklagade Migrationsverkets beslut till Migrations- domstolen i Stockholm. 

Beslut och överväganden: 

Migrationsdomstolen undanröjde Migrationsverkets beslut och återförvisade målet för fortsatt handläggning. Skälen härför var i korthet följande.

I artikel 5.2 i Dublinförordningen stadgas att vilken medlemstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan ska avgöras utifrån kriterierna i förordningen mot bakgrund av situationen vid den tidpunkt då den asylsökande först lämnade in sin ansökan i en medlemsstat.

När A ansökte om asyl i Sverige, den 15 juli 2013, varhan17 år gammal enligt Migrationsverkets uppfattning och 15 år gammal enligt egen utsago. Oaktat bedömningen om A är född i juli 1998 eller i oktober 1995 var han minderårig den 15 juli 2013 då han lämnade in sin ansökan om asyl i Sverige. Domstolen finner således att A är att anse som underårig i förhållande till prövningen om Dublinförordningen ska tillämpas eller ej.

Om den asylsökande är en underårig utan medföljande vuxen ska, enligt artikel 6 i Dublinförordningen, ansvaret för att pröva asylansökan ligga hos den medlemsstat där en medlem av den sökandes familj lagligen befinner sig, förutsatt att det är för den underåriges bästa. Av andra stycket i samma artikel framgår att i frånvaro av familjemedlem ska den medlemstat där den underårige har gett in sin ansökan vara ansvarig för prövningen.

Artikel 6 andra stycket ska tolkas på så sätt att ansvarig medlemsstat är den medlemstat där den underårige befinner sig efter att där ha lämnat in en asylansökan (se EU-domstolens dom den 6 juni 2013 i mål C-648/11).

A befinner sig i Sverige och har gett in en asylansökan här och artikel 6 andra stycket i Dublinförordningen - med den uttolkning som EU- domstolen har gett bestämmelsen - gör därför Sverige till ansvarig stat för prövningen av A:s asylansökan.

Utfall: 

Migrationsdomstolen undanröjde Migrationsverkets beslut och återförvisade målet till verket för fortsatt handläggning.

Subsequent Proceedings : 

Migrationsverket övertog den fortsatta prövningen av ärendet. Utgången okänd.

Observations/Comments: 

Det ska observeras att detta inte är ett beslut från Migrationsöverdomstolen utan ett beslut från Migrationsdomstolen i Stockholm. Migrationsverket har i sitt överklagande till Migrationsöverdomstolen hänvisat till EU-domstolens (CJEU)dom den 10 december 2013 i målet C-394/12. Migrationsöverdomstolen har ännu ej meddelat prövningstillstånd. 

Other sources cited: 

Prop. 2009/10:31 -Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet

Case Law Cited: 

CJEU - C-411/10 and C-493/10 N.S. v Secretary of State for the Home Department and ME (UP)

Sweden - MIG 2007:32