Sverige - Migrationsöverdomstolen, 9 December 2013, UM 1412-13

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
09-12-2013
Målnummer:
UM 1412-13
Court:
Migrationsöverdomstolen
National / Other Legislative Provisions:
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 1 Section 9
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 14 Section 1
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 12 Section 1
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 12 Section 2
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

En överföring enligt Dublinförordningen kräver inte att Migrationsverket ex officio utreder huruvida asylsystemet i Italien brister. Överföringen kränker dock rätten till familjeliv enligt EKMR art. 8.

Fakta: 

De asylsökande A och hennes sex barn, alla minderåriga förutom det äldsta barnet B, sökte asyl i Sverige 2012.

Vid registreringen av deras ansökningar framkom att de redan beviljats en italiensk Schengenvisering. Migrationsverket begärde därför att Italien skulle ta över ansvaret i enlighet med Dublinförordningen. Behörig myndighet i Italien accepterade Migrationsverkets begäran. Verket beslutade därför bl.a. om att överföra dem till Italien i enlighet med Dublinförordningen.

De asylsökande överklagade Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen i Stockholm som beslutade att återförvisa målet till verket för fortsatt handläggning eftersom Migrationsverket inför sitt beslut inte hade försäkrat sig om att klagandena inte riskerade att sändas vidare från Italien till Syrien. Enbart den omständigheten att Italien genom internationella konventioner uppgivit att de iakttar principen om non-refoulement, kan inte anses tillräcklig för att försäkra sig om att klagandena är skyddade från att sändas vidare till Syrien om de överförs till Italien. Det krävs ytterligare utredning i målet för att försäkra sig om att Sverige följer sina förpliktelser enligt Europakonventionen och iakttar principen om non- refoulement.

Efter migrationsdomstolens dom sökte A:s make, tillika barnens fader, C, asyl i Sverige.

Migrationsverket överklagade migrationsdomstolens dom till Migrationsöverdomstolen.

Verket anfördeatt det i förevarande fall saknas rapporter om att det skulle finnas systematiska brister i asylförfarandet i Italien och hänvisade till att Europadomstolen i avgörandet Mohammed Hussein m.fl. mot Nederländerna och Italien, uttalat att den generella situationen för asylsökande i Italien trots några småbrister inte visar på några systembrister. Migrationsverket var därför av uppfattningen att presumtionen att alla medlemsstater lever upp till sina åtaganden inom ramen för unionsrätten, inte brutits. 

I det nu aktuella målet är modern och barnen, med undantag för de numera två vuxna barnen, B och D, att anse som familjemedlemmar i Dublinförordningens mening. Enligt Migrationsverket medför dock ingen artikel i förordningen ett direkt ansvar för Sverige att pröva samtliga familjemedlemmars asylansökningar. Verket påpekade särskilt att föräldrarna A och C har valt att inte utnyttja möjligheten att få samtliga familjemedlemmars ansökningar prövade i Italien, enligt artikel 15.1 Dublinförordningen, för att undvika familjesplittring. Detta ska beaktas vid bedömningen av den rätt till familjeliv som skyddas i artikel 8 i Europakonventionen. Verket noterade vidare att rätten till familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen inte nödvändigtvis innebär en rätt till familjeliv just i Sverige. Sonen B var redan vid asylsökningstillfället 18 år, och därmed vuxen och han kan inte anses som en familjemedlem i Dublinförordningens mening.

De asylsökande anfördeatt de iItalien löper en verklig risk att utsättas för omänsklig och förnedrande behandling på grund av systembrister i asyl- och mottagningsförfarandet där. Det finns inga garantier för att de inte vidaresänds från Italien till Syrien. En överföring enligt Dublinförordningen leder dessutom till att familjen splittras och enbart den risken är tillräcklig grund för Sverige att överta familjens asylansökningar.

Beslut och överväganden: 

Migrationsöverdomstolenhar tidigare uttalat att som utgångspunkt måste gälla att alla EU:s medlemsländer både kan och vill leva upp till vad som beslutats inom unionen.

Migrationsöverdomstolen anser att Migrationsverket inte kan åläggas ett sådant omfattande utredningsansvar som innebär att myndigheten ex officio, inför ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen, måste försäkra sig om att de asylsökande inte riskerar vidaresändning till hemlandet från den stat som är ansvarig för asylprövningen enligt förordningen.

Annorlunda förhåller det sig om allmänt känd kritik riktas mot en medlemsstats sätt att följa gällande gemensamma regelverk. Det är då främst en sak för EU-institutionerna att följa upp den frågan men det får inte innebära att Sverige sviker sina förpliktelser enligt Europakonventionen eller att bestämmelserna i utlänningslagen inte följs.

Migrationsöverdomstolen anser att presumtionen att Italien lever upp till sina internationella förpliktelser och har ett rättssäkert asylsystem inte kan anses bruten. En överföring med stöd av Dublinförordningen strider därmed inte mot utlänningslagen eller artikel 3 i Europakonventionen.

Migrationsöverdomstolen övergår därför till frågan om en överföring enligt Dublinförordningen är förenlig med principen om rätt till respekt för familjelivet.

Det mest långtgående skyddet för familjen återfinns i Europakonventionens artikel 8. Enligt Europakonventionen räknas i första hand gifta makar och deras minderåriga barn som familj, men kan i viss mån även tillämpas på relationer utanför kärnfamiljen, t.ex. kan fall av samboende och vuxna barn inbegripas i familjegemenskapen.

Principen om rätt till respekt för familjelivet omfattar således, enligt Migrationsöverdomstolen, i första hand kärnfamiljer som består av gifta makar och deras minderåriga barn men den kan också tillämpas i andra situationer. De vuxna barnen, B och D, är nu 21 respektive 18 år gamla. Det har inte framkommit annat än att de nu myndiga barnen levt tillsammans med den övriga familjen i hemlandet och att de alltjämt lever tillsammans. Därför omfattas de liksom övriga familjemedlemmar av skyddet för familjelivet.

En verkställighet av Migrationsverkets beslut att överföra familjen till Italien för prövning av deras asylansökningar där, samtidigt som maken/faderns asylansökan kommer att prövas i Sverige, måste anses innefatta ett intrång i familjemedlemmarnas rätt till respekt för familjelivet.

Eftersom detinte kan uteslutas att italienska respektive svenska myndigheter skulle komma till olika slutsatser när det gäller familjemedlemmarnas behov av internationellt skydd kan en överföring till Italien leda till att familjen splittras, i vart fall temporärt.

Sverige ska därför ta över ansvaret för prövningen av samtliga familjemedlemmars asylansökningar med stöd av artikel 3.2 i Dublinförordningen.

Utfall: 

Sverige ska ta över ansvaret för prövningen av samtliga familjemedlemmars asylansökningar med stöd av artikel 3.2 i Dublinförordningen.

Other sources cited: 

Statens offentliga utredningar 2006:61,

Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 9 uppl. 2010

Bohlin & Wamling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, andra upplagan 2007

Reichel, God förvaltning i EU och i Sverige, 2006