Sverige - Migrationsöverdomstolen, 7 december 2015, UM 2929-15

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
07-12-2015
Målnummer:
Beslut den 07.12.2015 – UM 2929-15
Court:
Migrationsöverdomstolen
National / Other Legislative Provisions:
Sweden - Cl. 32 of the Administration Procedures Act (1971:291)
Sweden - Ch. 1 cl. 3 Aliens Act (2005:716)
Sweden - Ch. 1 cl. 12 Aliens Act (2005:716)
Sweden - Ch. 4 cl. 1 Aliens Act (2005:716)
Sweden - Ch. 4 cl. 2 Aliens Act (2005:716)
Sweden - Ch. 4 cl. 2a Aliens Act (2005:716)
Sweden - Ch. 5 cl. 18 Aliens Act (2005:716)
Sweden - Ch. 13 cl. 1 Aliens Act (2005:716)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

I sitt överklagande av Migrationsverkets och Migrationsdomstolens beslut att avslå Sökandens ansökan om upphållstillstånd i Sverige, åberopade Sökanden med skyddskälen vilka inte hade åberopats vid ansökan till Migrationsverket. Genom åberopande av skyddsskäl blir de särskilda krav som gäller vid prövning av asylansökan tillämpliga och Sökanden hade rätt till en personlig intervju hos Migrationsverket. Migrationsöverdomstolen återförvisade Sökandens ärende till Migrationsverket då asylansökan inte kunde prövas av Migrationsdomstolen som första instans.

Fakta: 

Den sökande (”Sökanden”) och Sökandens son beviljades ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning till person som var bosatt i Sverige mellan augusti 2010 till april 2012. I november 2013 ansökte Sökanden om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd med åberopande av anknytning till en annan person.

Migrationsverket avslog ansökningarna och beslutade om utvisning av Sökanden och Sökandens son i oktober 2014, med motiveringen att ansökningarna inkommit försent för att kunna betraktas som en förlängning av tidigare beviljat uppehålls- och arbetstillstånd. Enligt 5 kap. 18§ Utlänningslagen (2005:716) (”UtL”) ska en Sökande ha uppehållstillstånd före inresan i Sverige och det saknas skäl att göra undantag från detta krav i förevarande fall.

Sökanden överklagade Migrationsverkets beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (”Migrationsdomstolen”) och yrkade i första hand att ansökningarna om uppehålls- och arbetstillstånd skulle beviljas och i andra hand att målet skulle återförvisas till Migrationsverket för prövning av de av Sökanden i överklagandet åberopade asylskälen, med anförande av det följande:

  1. vid återvändande till ursprungslandet riskerade Sökanden att utsättas för förföljelse, fängelse eller kanske att dödas till följd av ett brott Sökanden inte hade begått,
  2. Sökandens skyddsbehov uppstod 2010 då Sökanden engagerade sig i ett politiskt parti;
  3. Sökanden hade fått veta att personer som legitimerat sig som poliser eftersökt Sökanden i Sökandens dotters bostad;
  4. Av landinformation framgick tydligt att det var vanligt att personer frihetsberövas utan laglig grund i Brasilien, vilket i långt större utsträckning drabbar den afro-brasilianska folkgrupp som Sökanden tillhörde.

Migrationsverket anförde, med hänsyn till den tvåinstansprincip som gäller inom, att målet borde återförvisas till Migrationsverket för prövning av asylskälen.

Migrationsdomstolen lämnade yrkandet om återförvisning utan bifall och avslog överklagandet med motiveringen att:

  1. för att ett mål ska återförvisas till Migrationsverket måste det finnas en sådan substans i de åberopade skyddsskälen så att någon av skyddskälen i 4 kap. 1, 2 eller 2 a§§ UtL kan bli tillämpliga;
  2. de av Sökanden åberopade omständigheterna uppfyllde inte någon av skyddsgrunderna under 4 kap. UtL;
  3. Sökandens ansökan var mot bakgrund av ovan uppenbart ogrundad och yrkandet om återförvisning till Migrationsverket skulle därför avslås.

Vidare instämde Migrationsdomstolen i Migrationsverkets bedömning att det i förevarande fall inte fanns någon grund för att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning eller andra skäl.

Den Sökande överklagade till Kammarrätten i Stockholm, migrationsöverdomstolen (”Migrationsöverdomstolen”) och yrkade i första hand att ansökningarna om uppehålls- och arbetstillstånd skulle beviljas och i andra hand att målet skulle återförvisas till Migrationsverket för prövning av de av Sökanden i överklagandet åberopade asylskälen, med anförande av att handläggningen i Migrationsdomstolen varit bristfällig och att domstolen gjort en felaktig bedömning av åberopade omständigheter, fakta och bevis. Vidare stod det i strid med UtL att utvisa Sökanden utan att Migrationsverket utrett och prövat de åberopade asylskälen.

Beslut och överväganden: 

Migrationsöverdomstolen konstaterade inledningsvis att Asylprocedurdirektivet (2005/85/EG) (“Asylprocedurdirektivet”) är tillämpligt på all asylansökningar som lämnas in på medlemsstatens territorium. Av art. 2(e) samt art. 4.1 i Asylprocedurdirektivet framgår att beslut om en asylansökan ska som första instans prövas av en s.k. beslutande myndighet. Vidare ska en sökande enligt art. 12.1 som huvudregel ska ges tillfälle att höras om sin ansökan i en personlig intervju. Undantag från kravet på personlig intervju får enligt art. 12.2 endast göras för det fall ett positivt beslut kunde fattas baserad på tillgänglig bevisning eller om ansökan i vissa kvalificerade fall uppfattades som ogrundad.

Migrationsöverdomstolen konstaterade också att det enligt art. 39.1 Asylprocedurdirektivet åligger medlemsstaterna att se till att en sökande har rätt till effektivt rättsmedel inför domstol beslut angående en asylansökan.

Av 1 kap. 12§ UtL följer att en ansökan om övrigt skyddsbehov enligt UtL ska handläggas som en asylansökan. Vidare är Migrationsverket förhindrat från att besluta om utvisning om Sökanden ansökt om asyl, utan att sådant beslut har föregåtts av muntlig handläggning hos Migrationsverket.

Mot bakgrund av ovan fann Migrationsöverdomstolen att då den Sökande åberopat skyddsskäl under UtL var de särskilda krav som gäller för asylprocessen tillämpliga. Kravet på muntlig handläggning medför att Migrationsdomstolen inte kunde pröva en sådan ansökan som första instans och Sökandens ansökan skulle därför återförvisas till Migrationsverket.

Utfall: 

Sökandens ansökan återförvisades till Migrationsverket för ny handläggning.

Observations/Comments: 

This case summary was written by Linklaters LLP.

The summary was proof read by Language Connect. 

Case Law Cited: 

Sweden - MIG 2009:34

Sweden - MIG 2007:4

Sweden - MIG 2007:31