Sverige - Migrationsöverdomstolen, 25 oktober 2010, UM 7664-09

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
25-10-2010
Målnummer:
UM 7664-09
Annat målnummer::
MIG 2010:23
Court:
Migrationsöverdomstolen
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

Om nödvändig medicin inte finns tillgänglig på laglig väg i hemlandet föreligger inte tillgång till adekvat vård.

Fakta: 

Kvinna sökte asyl i Sverige. Migrationsverket avslog kvinnans ansökan om uppehållstillstånd den 23 april 2009 . Beslutet överklagades till migrationsdomstolen i Stockholm som den 19 augusti 2009 avslog överklagandet med motiveringen att det inte förelåg synnerligen ömmande omständigheter. Kvinnan överklagade till Migrationsöverdomstolen och yrkade på att bli beviljad uppehålls- och arbetstillstånd såsom alternativt skyddsbehövande. I andra hand yrkade hon på att beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Kvinnan lider av en sjukdom som är allvarlig och livshotande om hon inte bereds rätt vård. Hon menade att den medicin som hon var i behov av inte gick att tillgå på laglig väg i hemlandet. Den behandling hon fått i Sverige hade påtagligt och varaktigt förbättrat hennes tillstånd.

Migrationsverket menade att då medicinen finns att tillgå i Mongoliet borde inte uppehållstillstånd grundat på synnerligen ömmande omständigheter beviljas. Omständigheterna att vården och medicinen är dyrare i hemlandet samt att medicinen måste införskaffas på egen hand på den privata marknaden är enligt migrationsverket inte tillräckliga för att bevilja uppehållstillstånd.

Beslut och överväganden: 

Inledningsvis konstaterade Migrationsöverdomstolen att skyddsbehov inte föreligger.

I frågan om synnerligen ömmande omständigheter konstateras att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. (MIG 2007:15 och MIG 2010:6) För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas vuxna personer av enbart medicinska skäl krävs att hälsotillståndet är synnerligen allvarligt. (MIG 2007:35) Risk för brist på livsnödvändigt läkemedel har beaktats vid bedömningen om uppehållstillstånd ska beviljas. (UN 16-93 I).

Migrationsöverdomstolen konstaterade att det är den enskilde som har att visa att förutsättningarna för uppehållstillstånd föreligger. (MIG 2007:15 och MIG 2007:43) Av praxis framgår att beviskraven ställs högre för omständigheter som den sökande bör kunna belägga men att de har ställts lägre för svårbevisade omständigheter. (MIG 2007:15 och MIG 2007:35) I det senare fallet kan inte beviskravet ställas alltför högt, i avsaknad av motbevisning från motpartens sida ska den enskildes uppgifter godtas om de framstår som trovärdiga och sannolika. (MIG 2010:6)

Domstolen fann vidare att den sökandes hälsotillstånd är så allvarligt att det kan ligga till grund för att bevilja uppehållstillstånd med hänvisning till ohälsa. Den behandling som finns att tillgå i Sverige innebär ett påtaglig och varaktigt förbättrat hälsotillstånd för den sökande utan att medföra orimlig ekonomiska konsekvenser för Sverige om uppehållstillstånd beviljas.

Avgörande för bedömningen är om kvinnan har tillgång till adekvat vård i Mongoliet. Omständigheten att nödvändigt läkemedel bara finns att tillgå på "den svarta marknaden" kan innebära en osäker tillgång till vård. Domstolen anser det orimligt att kvinnan ska tvingas använda sig av inofficiella kanaler, vilket kan innebära lagbrott, för att köpa nödvändig medicin.

Slutligen konstaterade Migrationsöverdomstolen att den sökande lämnat konsekventa, sannolika och trovärdiga uppgifter som styrks av skriftlig bevisning. Migrationsverket har getts tillfälle att motbevisa uppgifterna samt fått i uppdrag av Migrationsöverdomstolen att utreda frågan närmare. Detta har dock inte skett varför kvinnans uppgifter kan betraktas som sannolika. Det föreligger alltså synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § varför kvinnan ska beviljas uppehållstillstånd.

Utfall: 

Migrationsöverdomstolen upphävde tidigare beslut och dom och beviljade ansökan om uppehållstillstånd.

Case Law Cited: 

Sweden - MIG 2007:15

Sweden - MIG 2007:35

Sweden - MIG 2007:43

Sweden - MIG 2007:48