Sverige - Migrationsöverdomstolen, 22 februari 2011, UM 10061-09

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
22-02-2011
Målnummer:
UM 10061-09
Court:
Migrationsöverdomstolen
National / Other Legislative Provisions:
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 1
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 2
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 2(c)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

Migrationsöverdomstolen slår fast att en intern väpnad konflikt råder i hela södra och mellersta Somalia. 

Fakta: 

Den sökande sökte asyl i Sverige för andra gången i juni 2008. Han anförde att han riskerade att dödas av medlemmar i en konkurrerande plan samt den allmänna situationen i Somalia. Migrationsverket (28 januari 2009) avslog ansökan då det inte var visat att det fanns en koppling mellan den sökande och de svåra motsättningar som ansågs råda i mannens hemregion, vilket är en förutsättning för uppehållstillstånd på denna grund. Migrationsdomstolen i Stockholm å sin sida ansåg (22 november 2009) att den sökande visserligen uppfyllde de krav som ställs för att betraktas som skyddsbehövande på grund av väpnad konflikt enligt UtlL 4 kap. 2 § första stycket 2 (vilket vid denna tid ansågs råda) men att det på grund av tidigare brottslighet fanns särskilda skäl att vägra uppehållstillstånd. Den sökande överklagade domen och hänvisade dels till säkerhetsläget, dels till att brottsligheten var av förhållandevis ringa omfattning.

Beslut och överväganden: 

Huvudfrågan i domen är dels säkerhetsläget i Somalia, dels om viss brottlighet kan föranleda uteslutning från att anses som skyddsbehövande. Domen inleds med en genomgång av tillämplig landinformation om säkerhetsläget.

Migrationsöverdomstolen slog sedan fast att den sökande vare sig var att betrakta som flykting (UtlL 4 kap. 1 §) eller alternativt skyddsbehövande av individuella skäl (4 kap. 2 § första punkten första ledet). Vad gällde frågan om intern väpnad konflikt konstaterade domstolen följande. Migrationsöverdomstolen har i tidigare praxis slagit fast kraven för att det ska anses föreligga inre väpnad konflikt och att sådan föreligger i Mogadishu (MIG 2009:27). Domstolen menade att säkerhetsläget nu förvärrats på så sätt att den interna väpnade konflikten nu fick anses vara utvidgad till att omfatta hela södra och mellersta Somalia (allt förutom  Somaliland och Puntland). Detta mot bakgrund av stridernas omfattning, karaktär, geografiska spridning och de följder dessa har för civilbefolkningen samt avsaknaden av mer utförlig information om förhållandena i södra och mellersta Somalia.

Domstolen konstaterade sedan att den klagande är från Mogadishu och att han inte har något internt flyktalternativ eftersom han saknar anknytning till Somaliland och Puntland. Han ansågs därför vara i behov av internationellt skydd samt ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige. I fråga om hans tidigare brottslighets betydelse på rätten till uppehållstillstånd menade domstolen att det numera enligt UtlL 4 kap. 2 c § (jfr. skyddsgrundsdirektivets artikel 17.1) krävs att det föreligger synnerlig anledning att förmoda att den sökande gjorts sig skyldig till ett grovt brott för att han/hon ska kunna bli utesluten från rätten att betraktas som subsidiärt skyddsbehövande. Sådana förutsättningar befanns ej föreligga.

Utfall: 

Överklagandet bifölls och uppehållstillstånd beviljades.

Case Law Cited: 

Sweden - MIG 2007:29