Sverige - Migrationsöverdomstolen, 22 December 2010, UM 2244-10

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
22-12-2010
Målnummer:
UM 2244-10
Annat målnummer::
MIG 2010:22
Court:
Migrationsöverdomstolen
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

För att tillämpa bestämmelsen om omedelbar verkställighet måste det stå klart att en utlänning inte riskerar förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling i hemlandet.

Fakta: 

Klaganden är medborgare i Syrien och uppgav att han flytt från en diktatur. Han har upplevt stora svårigheter med anledning av sin kristna trostillhörighet. Dessutom har han anklagats för att ha startat ett upplopp i sin hemstad och orsakat andra stora problem där.

Migrationsverket avslog hans ansökan (29 december 2009) och beslutade att han skulle avvisas med omedelbar verkställighet då det framstod som uppenbart att hans ansökan var ogrundad (UtlL 8 kap. 1-2 §§).

Migrationsdomstolen avslog av samma skäl hans överklagande i dom 25 februari 2010.

Beslut och överväganden: 

Migrationsöverdomstolen såg emellertid annorlunda på frågan.  Domstolen underströk att den I tidigare avgöranden (MIG 2006:7) hade slagit fast att omedelbar verkställighet förutsätter att det är uppenbart att det inte föreligger grund för asyl. Bedömningen görs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Domstolen skriver att rekvisitet uppenbart innefattar att det ska vara fråga om en klar bedömning som inte kräver några mer ingående överväganden, vare sig beträffande uppgifternas trovärdighet eller om de anförda omständigheterna kan medföra rätt till asyl. Det måste stå klart att utlänningen inte riskerar förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling i hemlandet.

De omständigheter klaganden åberopat var, konstaterade domstolen, sådana att det inte kunde anses uppenbart att han saknade rätt till uppehållstillstånd. Det fanns därför inte förutsättningar att förordna om omedelbar verkställighet. Migrationsdomstolens dom och Migrationsverkets beslut undanröjdes således. Vidare framkom under handläggningen i Migrationsöverdomstolen vissa nya omständigheter som påverka bedömningen av mannens rätt till asyl. Fallet återförvisades därför till Migrationsverket.

Utfall: 

Migrationsdomstolen återförvisade fallet till Migrationsverket för ny handläggning.

Case Law Cited: 

Sweden - MIG 2008:36

Sweden - MIG 2009:30