Sverige - Migrationsöverdomstolen, 20 Januari 2012, UM 4609-10

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
20-01-2012
Målnummer:
UM 4609-10
Court:
Migrationsöverdomstolen
National / Other Legislative Provisions:
ICCPR
ICCPR - Art 7
UNCAT
UNCAT - Art 3
Sweden - Förvaltningslagen (Administrative Procedure Act) (1971:291) - Chapter 8
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 1
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 2
Sweden -Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 5 Section 1
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

Europadomstolens praxis i RC mot Sverige får genomslag i bedömningen av skyddsbehov och domstolens utredningsansvar.

Fakta: 

Mannen sökte asyl i Sverige 9 november 2009. Han anförde att han var aktiv i en människorättsgrupp i Angola och att han på grund av detta arresterats och torterats av angolansk militär. Migrationsverket avslog ansökan med motiveringen att den sökandes asylberättelse inte var trovärdig. I migrationsdomstolen utökade mannen sin berättelse samt gav in ett läkarintyg från en allmänläkare till stöd för den åberopade tortyren. Den sökande hänvisade även till målet RC mot Sverige i Europadomstolen och vad som där slagits fast om bevisbörda när tortyr åberopats. Migrationsdomstolen avslog överklagandet då man inte fann mannen trovärdig och inte heller fann läkarintyget väga särskilt tungt. Mannen överklagade till Migrationsöverdomstolen som beviljade prövningstillstånd.  

Beslut och överväganden: 

Det främsta skälet till att MIÖD beviljade prövningstillstånd är utgången i RC mot Sverige. I målet vann R.C:s berättelse visst stöd av den ingivna rättsmedicinska bevisningen liksom av landinformation om situationen i Iran för regimkritiker. Europadomstolen menade att den sökande styrkt sin asylberättelse så att bevisbördan numera låg på staten. Det var alltså, enligt Europadomstolen, upp till staten att visa att det inte förelåg någon risk för att R.C. skulle bli föremål för behandling som stred mot artikel 3 i Europakonventionen i Iran. I detta inkluderades verkställigheten av en utvisning till landet i fråga.

MiÖD fann att det föreliggande fallet hade stora likheter med R.C. mot Sverige. Domstolen menade att även om det förelåg vissa frågetecken vad gäller den sökandes trovärdighet så var de inte så stora berättelsen i sin helhet inte skulle anses trovärdig. Det läkarintyg den sökande åberopade var enligt MIÖD tillräckligt för att migrationsdomstolen skulle finna det lämpligt att inhämta ett expertutlåtande gällande de åberopade skadorna för att utreda trovärdigheten i det som åberopats. I sin bedömning går domstolen igenom vilka internationella regler som finns rörande tortyr, hur det definieras och vad i förbudet består i relation till asylsökande, samt resonerar kring vilken typ av bedömning som ska göras enligt dess regler. Domstolen resonerar vidare kring vad RC mot Sverige har för betydelse för domstolens utredningsansvar samt understryker att Europarådets medlemmar är tvungna att följa de slutgiltiga domarna från Europadomstolen. Migrationsöverdomstolen konstaterar slutligen att den typ av utredning som hade bort företas av migrationsdomstolen inte faller inom ramen för förfarandet hos Migrationsöverdomstolen. Därför återförvisades målet till migrationsdomstolen för ny handläggning.

Utfall: 

Migrationsöverdomstolen undanröjde migrationsdomstolens dom och återförvisade målet för ny prövning.

Case Law Cited: 

ECtHR - Hilal v United Kingdom, Application no. 45276/99

Sweden - MIG 2007:31