Sverige -Migrationsöverdomstolen, 20 december 2013, UM 5693-13

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

Migrationsdomstolen har brustit grovt i handläggningen av ett asyl mål (där sur place skäl anförts) eftersom domstolen varken har bemött samtliga yrkanden, redovisat sin bedömning av politisk aktivitet sur place eller kommunicerat viktiga skriftliga handlinga. 

Fakta: 

Den klagande, A, överklagar migrationsdomstolens dom till Migrationsöverdomstolen som beviljar prövningstillstånd och företar målet till omedelbar prövning. 

Beslut och överväganden: 

Inledningsvis konstaterar Migrationsöverdomstolen att den klagande i migrationsdomstolen åberopat skriftlig bevisning, i form av artiklar och fotografier, till stöd för att han har ett skyddsbehov på grund av politisk verksamhet sur place. Därefter fastställs att migrationsdomstolen inte kommunicerade överklagandeskriften eller kompletterande yttranden med Migrationsverket och i domen varken redogjorde för sur place-skälen eller bedömde om dessa kan medföra att den klagande är i behov av internationellt skydd. Detta anses vara en sådan allvarlig brist i handläggningen som inte kan läkas i Migrationsöverdomstolen.

Migrationsöverdomstolen övergår sedan till att notera att den klaganden utan framgång yrkat om översättning av handlingar under både Migrationsverkets och migrationsdomstolens handläggning. Migrationsdomstolen tog inte ställning till yrkandet om översättning innan målet avgjordes, varför den klagande inte gavs tillfälle att själv ordna med översättning eller komplettera överklagandet med uppgifter om handlingarnas innehåll.

Sammantaget drar Migrationsöverdomstolen slutsatsen att handläggningen i migrationsdomstolen uppvisar sådana brister att den överklagade domen ska undanröjas och målet visas åter till domstolen för ny handläggning. 

Utfall: 

Överklagan beviljad. 

Other sources cited: 

Alla de källor som citeras av beslutsfattaren i beslutet och som inte kan härröras till lagstiftning eller rättspraxis, till exempel UNHCR:s riktlinjer eller rapporter från icke-statlig organisation.

Case Law Cited: 

Sweden - MIG 2011:21