Sverige - Migrationsöverdomstolen, 19 december 2014, UM 5998-14

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
19-12-2014
Målnummer:
Beslut den 19.12.2014 – UM 5998-14
Court:
Migrationsöverdomstolen
National / Other Legislative Provisions:
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 1 Section 9
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Ch. 16 Cl. 9
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Ch. 18 Cl. 1
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

I ärenden hos Migrationsverket avseende Överföring, kan en Sökande ha möjlighet att bli förordnad Rättsligt Biträde, även om en sådan möjlighet inte uttryckligen framgår av Dublin III Förordningen. I sådana ärenden ska rätten till Rättsligt Biträde förordnas mot bakgrund av utlänningslagen under förutsättning att det finns indikationer på att en Överföring inte bör genomföras med hänsyn till förhållandena i mottagarlandet eller att det av annan anledning skulle vara olämpligt att genomföra en överföring.

Fakta: 

Den sökande (”Sökande”) har ansökt om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige och åberopande av asylskäl hos Migrationsverket (”Ansökan”) och blivit tilldelad rättsligt bistånd innefattande en Advokat eller biträdande jurist betald av staten (”Rättsligt Bistånd”).

Av utredningen hos Migrationsverket framgår att Sökande har vistats i Ungern med giltig visering innan den Sökande anlände till Sverige och lämnade in Ansökan till Migrationsverket. Därmed aktualiserades reglerna om överföring av Ansökan enligt Dublin III Förordningen (”Överföring”).

Den 19 juni 2014 beslutade Migrationsverket att (i) avvisa Ansökan och att överföra Ansökan till Ungern i enlighet med bestämmelserna i Dublin III Förordningen samt att (ii) avslå begäran om offentligt biträde. Som skäl angav Migrationsverket Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2008:7 där det framgår att det saknas förutsättningar enligt 18 kap. paragraf 1 utlänningslagen för en svensk inrikes domstol att förordna om Rättsligt Bistånd till en Sökande i ärenden om Överföring.

Den Sökande överklagade till Migrationsdomstolen (”Migrationsdomstolen”) som konstaterade att Dublin III Förordningen var tillämplig på detta ärende. Vidare konstaterade Migrationsdomstolen att MIG 2008:7 är tillämpligt på Dublin II Förordning och inte på Dublin III Förordningen. Migrationsdomstolen noterade att det inte klart framgår av Dublin III Förordningen huruvida rätten till Rättsligt Bistånd ska vara begränsad till ärenden i högre instans eller även vara tillämplig på ärenden vid Migrationsverket. Migrationsdomstolen ansåg att rätten till Rättsligt Bistånd i Dublin III Förordningen inte läsas restriktivt. Mot denna bakgrund biföll Sökandens talan om rätt till Rättsligt Bistånd.

Därefter överklagade Migrationsverket till Migrationsöverdomstolen om att upphäva Migrationsdomstolens dom. Migrationsöverdomstolen accepterade överklagandet och prövar frågan om en Sökande har rätt till Rättsligt Bistånd i ett pågående ärende om Överföring hos Migrationsverket. 

Beslut och överväganden: 

Rättsligt Bistånd under Dublin III Förordningen

Migrationsöverdomstolen konstaterar att det saknas bestämmelser om förordan om Rättsligt Bistånd i ärenden om Överföring i 18 kap. paragraf 1 utlänningslagen.

I Dublin III Förordningen har medlemsstaterna skyldighet att tillhandahålla Rättsligt Bistånd i högre instans i ärenden om Överföring. Med hänsyn till detta anser Migrationsöverdomstolen att bestämmelsen om Rättsligt Bistånd i 18 kap. paragraf 1 utlänningslagen, jämförd med 1 kap. 9§ samma lag, måste kunna tillämpas även i ärenden om Överföring i förfaranden i överinstans.

I ärenden i Svenska inrikes domstolar är möjligheten att förordna Rättsligt Bistånd enligt 18 kap. paragraf 1 utlänningslagen inte begränsad bara till Sökande i förfarandet i överinstans utan en Sökande har rätt till Rättsligt Bistånd redan vid ärenden hos Migrationsverket.

Migrationsöverdomstolen anser att densamma ska gälla vid Överföringar. Mot bakgrund av det, slog Migrationsöverdomstolen fast att en Sökande ska i undantagsfall ha rätt till Rättsligt Bistånd i ärenden om Överföring hos Migrationsverket, som när det finns indikationer på att en överföring inte bör genomföras med hänsyn till förhållandena i mottagarlandet (t.ex. M.S.S mot Belgien och Grekland appl. No. 30696/09) eller att det av annan anledning skulle vara olämpligt att genomföra en överföring (t.ex. MIG 2010:21). 

Utfall: 

Migrationsöverdomstolen upphävde beslutet i MIG 2008:7. Det finns därmed möjlighet att i undantagsfall (enligt 18 kap. paragraf 1 och 1 kap. paragraf 9 utlänningslagen) förordna om Rättsligt Bistånd vid ärenden om Överföring hos Migrationsverket. 

Observations/Comments: 

This case summary was written by Linklaters LLP.

The case summary was proof-read by Language Connect. 

Case Law Cited: 

Sweden - MIG 2010:21

Sweden - MIG 2008:7

Sweden - MIG 2010:18