Sverige - Migrationsöverdomstolen, , 18 September 2013, UM 795-12

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
18-09-2013
Målnummer:
UM 795-12
Court:
Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen
National / Other Legislative Provisions:
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 1
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 5 Section 1
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 5 Section 3
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 5 Section 3 a
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 5 Section 18 §2 (1)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

En vuxen man beviljas flyktingstatusförklaring med hänvisning till familjerelationen med modern. 

Fakta: 

A och hans mor sökte asyl i Sverige år 2002. Han var då 15 år. Deras ansökningar avslogs av Migrationsverket och Utlänningsnämnden fastställde beslutet 2005. Fyra år senare preskriberades besluten. I december 2009 ansökte de om asyl på nytt. Moderns nya asylskäl ansågs utgöra sådana skäl som innebar att hon var flykting enligt 4 kap. 1§ utlänningslagen (2005:716). Modern beviljades således permanent uppehållstillstånd, flyktingstatusförklaring och resedokument. A:s ansökan avslogs, varpå A överklagade Migrationsverkets beslut till Migrationsdomstolen som i sin tur avslog överklagandet. A överklagade domen till Migrationsöverdomstolen och åberopade i huvudsak att moderns skyddsskäl kommer att få allvarliga konsekvenser för honom i hemlandet, att han fortfarande är lika beroende av sin mor som när de anlände till Sverige, att hans hälsoproblem gör att relationen dem emellan är närmare än vanligt samt att de alltjämt bor tillsammans. Migrationsverket bestred bifall till överklagande. Migrationsöverdomstolen beviljade prövningstillstånd för att kunna pröva frågan om vilken betydelse principen om familjens enhet får vid bedömningen av en vuxen persons ansökan om uppehållstillstånd.

Beslut och överväganden: 

Migrationsöverdomstolen redogjorde inledningsvis för principen om familjens enhet enligt internationell rätt, varvid domstolen särskilt hänvisade till UNHCR:s handbok punkterna 181-188, artikel 16.3 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och artikel 8 i Europakonventionen. Därefter hänvisades till EU:s skyddsgrundsdirektivs bestämmelser om familjens sammanhållning, närmare bestämt artikel 23.1, 2 och 5 samt punkten 27 i ingressen till direktivet. Lag och förarbeten i nationell rätt redogjordes även för innan domstolen sedermera övergick till frågan om hur familjebegreppet kan tolkas enligt UNHCR:s handbok, Europakonventionen och EU:s skyddsgrundsdirektiv. Det konstaterades att minimikravet enligt UNHCR:s handbok är att make, maka och minderåriga barn inbegrips i begreppet familj, men att även andra familjemedlemmar vanligen räknas in under förutsättning att de tillhör samma hushåll. Vidare konstaterades att artikel 8 i Europakonventionen i viss mån även tillämpas på relationer utanför kärnfamiljen men att de rättigheter som kan härledas ur artikel 8 är mindre långtgående när det gäller mer avlägsna familjerelationer än i fråga om förhållandet mellan föräldrar och minderåriga barn. Det noterades även att det i artikel 2 h i skyddsgrundsdirektivet finns en definition av beteckningen familjemedlemmar men att artikel 3 i direktivet ger medlemsstaterna tillstånd att ha förmånligare bestämmelser, förutsatt att de är förenliga med direktivet.

Migrationsöverdomstolen redogjorde därefter för tidigare och nuvarande nationell praxis avseende principen om familjens enhet dvs. för avgörandet UN 415-08 från Utlänningsnämnden som fastställde att familjen (maka och barn på 8, 17 och 20 år) till en man som uteslutits från flyktingstatus skulle beviljas permanent uppehållstillstånd som flyktingar liksom för avgörandet MIG 2012:14 i vilket Migrationsöverdomstolen slog fast att en vuxen son skulle omfattas av principen om familjens enhet och därför i likhet med fadern beviljas permanent uppehållstillstånd och flyktingstatusförklaring.

Vidare redogjorde domstolen för Europadomstolens avgöranden Nacic m.fl. mot Sverige (appl.nr. 16567/10) och A.A. mot Storbritannien (appl.nr 8000/08). I det förstnämnda ansågs inte en kränkning av artikel 8 föreligga. Däremot ansåg domstolen i det sistnämnda avgörandet, rörande en ung (24 år) vuxen man som inte hade bildat familj, att familjeliv förelåg samt att en utvisning ansågs oproportionerlig och skulle medföra en kränkning av artikel 8.

Migrationsöverdomstolen övergick därefter till att tillämpa ovan bestämmelser på den berörde vuxne mannens överklagan.  Först konstaterades att Migrationsöverdomstolen i likhet med underinstansen anser att mannen inte riskerar skyddsgrundande behandling vid ett återsändande och därför inte kan beviljas uppehållstillstånd av detta skäl. Domstolen noterade därefter att det är nödvändigt att överväga om mannen med tillämpning av principen om familjens enhet i linje med bestämmelserna i UNHCR:s handbok och artikel 8 i Europakonventionen ändå, i likhet med modern, ska beviljas uppehållstillstånd som flykting. Detta för att i så fall för att skydda familjen från splittring. Det påmindes om att principen om familjens enhet i första hand omfattar kärnfamiljer som består av föräldrar och minderåriga barn men också kan tillämpas i andra situationer.

Migrationsöverdomstolen bedömde därefter att utredningen inte visar annat än att mannen och hans mor tillhör samma hushåll och att de måste betraktas som en familj såväl enligt bestämmelserna i UNHCR:s handbok som i Europakonventionens mening. Med hänsyn till att han och modern levt och fortfarande lever tillsammans i Sverige sedan över tio år, att de levt tillsammans även innan de kom hit samt att modern är flykting och därmed inte kan återvända till hemlandet ansågs en utvisning inte vara proportionerlig. Det förelåg grund Han beviljades därför permanent uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1§ första stycket utlänningslagen och flyktingstatusförklaring samt resedokument.

Utfall: 

Överklagan beviljad. Migrationsverkets beslut upphävs och permanent uppehållstillstånd, flyktingstatusförklaring och resedokument beviljas. 

Other sources cited: 

Geneva Expert Roundtable, Summary Conclusions on Family Unity, 8-9 november 2001; Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, EC/49/SC/CPR.14, 4 juni 1999, Family Protection Issues; prop. 2009/10:31 s.74, 145 f.; SOU 2006:6 s. 251-252f. och 261f.; artikel 16.3 i Förenta nationernas s.k. allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)

Case Law Cited: 

ECtHR - A.A. v United Kingdom, Application no. 8000/08

ECtHR - Nacic and others v Sweden, Application no. 16567/10