Sverige - Migrationsöverdomstolen, 18 mars 2016, UM425-16

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
18-03-2016
Målnummer:
MIG 2016:4
Court:
Migrationsöverdomstolen
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

Migrationsöverdomstolen beslutade att hänföra en sökandes överklagande om överföring under Dublinförordningen till en administrativ myndighet utgör ett brott mot den sökandes rätt till effektivt rättsmedel. 

Fakta: 

Den sökande (”Sökanden”) överklagade den svenska polismyndighetens beslut om överföring av Sökanden till Ungern enligt Dublinförordningen till den Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, (”Migrationsdomstolen”). I sitt beslut noterade polismyndigheten att överklaganden av beslut enligt Utlänningslagen (2005:716) ska överklagas till det Svenska migrationsverket (”Migrationsverket”).

Migrationsdomstolen avvisade Sökandens överklagande och beslutade att överlämna Sökandes mål tillbaka till Migrationsverket, på grund av att, enligt Utlänningslagen får polismyndighetens beslut endast överklagas om det finns stöd i Utlänningslagen, och om så är fallet, endast till den instans som anges däri. Vidare fastslog Migrationsdomstolen att då polismyndighetens beslut om avvisning får överklagas till Migrationsverket, ska även polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas till Migrationsverket.

Både Sökanden och polismyndigheten överklagade Migrationsdomstolens beslut med anförande att rätt att överklaga till Migrationsverket inte är tillräckligt för att uppfylla Sökandens rätt till ett effektivt rättsmedel enligt Dublinförordningen och att Sökanden har rätt att få sin sak prövad i domstol.

Beslut och överväganden: 

Kammarrätten i Stockholm (”Migrationsöverdomstolen”) konstaterade inledningsvis att Dublinförordningen är direkt tillämplig i Sverige och har företräde framför nationell rätt. Vidare framhöll Migrationsöverdomstolen att Dublinförordningen föreskriver att en sökande ska ha rätt att få sin sak prövad av domstol och att överklagandebestämmelserna i Utlänningslagen inte kan tillämpas på ett sådant sätt att en sökandes sak prövas av en administrativ myndighet istället för domstol. 

Utfall: 

Migrationsdomstolens beslut undanröjdes och målet återförvisades till Migrationsdomstolen. 

Observations/Comments: 

This case summary was written by Linklaters LLP. 

This case summary was proof read by Samuel Palmer.