Sverige - Migrationsöverdomstolen, 17 mars 2010, UM 4230-09

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
17-03-2010
Målnummer:
UM 4230-09
Annat målnummer::
MIG 2010:6
Court:
Migrationsöverdomstolen
National / Other Legislative Provisions:
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 1
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 2
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 2(a)
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 5 Section 6
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

Sexuellt våld, misshandel och tvångsprostitution ansågs inte tillräckligt för beviljandet av skydd då det inte var visat att hemlandsmyndigheterna saknade vilja/förmåga att skydda kvinnan och hennes barn.

Fakta: 

Kvinnan och hennes tre barn från Montenegro ansökte om asyl den 19 februari 2009. Till stöd för sin ansökan åberopade de sökande i huvudsak att modern riskerar att dödas eller utsättas för fysiskt våld av sin svåger eller svärfar vid ett återvändande.  Sedan hennes make avled 2004 har modern utsatts för våldtäkt, misshandel och tvingats till prostitution av svågern samt hotats av svärfadern.

Migrationsverket avslog asylansökan 5 oktober 2007 då man ansåg att de sökande inte visat att det förelåg en risk för förföljelse eller rätt till subsidiärt skydd.

Migrationsdomstolen i Stockholm upphävde Migrationsverkets beslut och beviljade familjen uppehållstillstånd. Migrationsdomstolen fann bland annat att modern saknade ett fungerande manligt nätverk i hemlandet och att hon och barnen löpte en konkret risk för social utstötning och trakasserier. Vid en sammantagen bedömning ansåg därför Migrationsdomstolen att det förelåg synnerligen ömmande omständigheter och att förutsättningarna enligt 5 kap. 6 § var uppfyllda.

Migrationsverket överklagade domen från Migrationsdomstolen. Migrationsverket anförde att Migrationsdomstolen tillämpat felaktigt beviskrav vilket i praktiken innebar en omkastning av bevisbördan.

Beslut och överväganden: 

I sin bedömning av skyddsbehovet konstaterade Migrationsöverdomstolen att modern inte uppfyllde kraven för flyktingstatus eller subsidiärt skydd enligt 4 kap. 1, 2, och 2a utlänningslagen (motsvarande skyddsgrundsdirektivet artiklarna 2(d), 9 och 15). Migrationsöverdomstolen instämde här i migrationsdomstolens bedömning att det inte visats att hemlandsmyndigheterna saknade vilja eller förmåga att skydda henne och barnen. Migrationsöverdomstolens bedömning gjordes mot bakgrund av aktuell landinformation vilken angav att mindre än en tredjedel av rapporterade övergrepp mot kvinnor leder till formellt åtal i Montenegro. Vidare angav landinformationen att polisens arbete för att skydda kvinnor präglas av fördomar angående kvinnors ställning och den patriarkal miljö som rådet i Montenegro.

Avseende frågan om det förelåg synnerligen ömmande ömständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen konstaterade Migrationsöverdomstolen vare sig de sökandes hälsa eller anknytning till Sverige i sig utgjorde skäl för uppehållstillstånd i Sverige. Angående situationen i hemlandet, med hänsyn till att modern utsatts för misshandel, våldtäkt och tvångsprostitution, fann Migrationsöverdomstolen att åtalet och domen mot svågern i kombination med att modern sökt och fått hjälp från en kvinnojour och psykolog i Montenegro samt hade tillgång till ett socialt och manligt nätverk i hemlandet (i motsats till vad Migrationsdomstolen ansåg) tydde på att hon och barnen inte löpte en framtida risk för social utstötning eller andra svårigheter i hemlandet. Således ansåg domstolen inte att det förelåg sådana synnerligen ömmande omständigheter som krävs för uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen.

Utfall: 

Migrationsöverdomstolen upphävde Migrationsdomstolen dom och fastställde Migrationsverkets beslut – uppehållstillstånd beviljades ej

Case Law Cited: 

Sweden - MIG 2007:15

Sweden - MIG 2007:35

Sweden - MIG 2007:37

Sweden - MIG 2007:45

Sweden - MIG 2008:13

Sweden - MIG 2008:3

Sweden - MIG 2009:31

Sweden - MIG 2009:8