Sverige - Migrationsöverdomstolen, 11 maj 2010, UM 6397-09

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
11-05-2010
Målnummer:
UM 6397-09
Annat målnummer::
MIG 2010:10
Court:
Migrationsöverdomstolen
National / Other Legislative Provisions:
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 2
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 2(a)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

Vid bedömningen av möjlighet till internflykt ska förutsättningarna beaktas för den asylsökande att tillsammans med sin familj, som inte befinner sig i Sverige, kan bosätta sig på annan plats i hemlandet än den tidigare gemensamma bostadsorten. Först krävs emellertid att den sökande anses vara i behov av internationellt skydd.

Fakta: 

Den asylsökande mannen anförde att han var i behov av skydd i relation till hela Irak. Han och hans familj kan inte leva tryggt någonstans i landet då familjemedlemmarna är både sunni- och shiamuslimer och är utsatta oavsett var de befinner sig. Internflykt är alltså inte möjligt då en bedömning av detta alternativ måste utgå från familjen som en enhet, även om resten av familjen inte sökt asyl i Sverige (bosatta i Syrien sedan 2008). Migrationsverket avslog ansökan den 28 maj 2008 och menade dels att mannen inte var skyddsbehövande, dels att en internflyktsbedömning inte rimligtvis kan ta hänsyn till familjemedlemmar som inte sökt uppehållstillstånd i Sverige.

Vidare menade Migrationsverket att internflykt var möjligt för mannen enskilt. Migrationsdomstolen upphävde beslutet 30 juni 2009 och menade att möjligheten till internflykt måste bedömas utifrån familjen i sin helhet.

Migrationsverket överklagade domen och vidhöll sin uppfattning samt specificerade rimliga internflyktsalternativ.

Beslut och överväganden: 

Migrationsöverdomstolen identifierade huvudfrågan i målet som huruvida familjens enhet och möjlighet att leva tillsammans ska beaktas vid bedömningen av möjligheten till internflykt. I sitt resonemang hänvisade domstolen först till skyddsgrundsdirektivet artikel 8 och tidigare egna avgöranden där det slås fast att hänsyn ska tas till den sökandes personliga förhållanden samt rimligheten i ett internflyktsalternativ. Domstolen konstaterade sedan att då ledning om vad personliga förhållanden innebär inte finns i artikel 8 får detta istället sökas i UNHCR-s riktlinjer om internflykt. Utifrån riktlinjerna drog Migrationsöverdomstolen slutsatsen att individens personliga förhållanden samt möjligheten att leva tillsammans med sin familj i utpekade områden ska väga tungt. Detta gäller även om resten av familjen inte befinner sig i Sverige, förutsatt att avsikten är att återförenas. Med ”familj” avses i vart fall make/maka och minderåriga barn.

Migrationsöverdomstolen påpekade emellertid att för att en prövning av internflyktsalternativet ska kunna göras måste den sökande konstateras vara i behov av internationellt skydd (jfr. MIG 2007:9). I det föreliggande fallet fann domstolen att den sökande visserligen gjort sannolikt att han utsatts för det han åberopat, men att detta enligt domstolens mening inte var av den art eller omfattning att det berättigade honom till internationellt skydd. Uppehållstillstånd kunde således inte beviljas.

Utfall: 

Migrationsdomstolens dom upphävdes och Migrationsverkets beslut fastställdes.

Case Law Cited: 

Sweden - MIG 2007:33 II

Sweden - MIG 2007:9

Sweden - MIG 2008:20