Sverige - MIgrationsöverdomstolen, 10 december 2011, UM 7706-10

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
10-12-2010
Målnummer:
MIG 2010:21
Annat målnummer::
UM 7706-10
Court:
MIgrationsöverdomstolen
Relevant Legislative Provisions:
National / Other Legislative Provisions:
ICCPR
ICCPR - Art 7
UNCAT
UNCAT - Art 3
UNCAT - Art 16
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 1 Section 9
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 12 Section 1
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 12 Section 2
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

Migrationsöverdomstolen stoppade en avvisning till Grekland p.g.a. bristerna i det grekiska asylförfarandet och de undermåliga mottagningsförhållandena i landet.

Fakta: 

De sökande (kvinna och minderårig dotter) sökte asyl i Sverige i januari 2010. Någon månad senare återförenades kvinnans minderårige son med familjen. Familjen befanns tidigare ha rest in i Grekland illegalt. Migrationsverket beslutade att överföra familjen till Grekland enligt Dublinförordningen i maj 2010. Grekland framförde inga invändningar. Beslutet överklagades till migrationsdomstolen i Malmö som den 31 augusti 2010 upphävde det och återförvisade ärendet till Migrationsverket för prövning av asylansökan.

Migrationsdomstolen hänvisade till förhållandena i Grekland för asylsökande och menade att Sverige skulle ta över ansvaret för prövningen av asylansökningarna enligt Dublinförordningens artikel 3.2. Migrationsverket överklagade till Migrationsöverdomstolen för att få klarhet i rättsläget. Domstolen inhiberade verkställigheten av avvisningen till dess att dom meddelats.

Beslut och överväganden: 

Domen inleds med en utredning av förhållandena för asylsökande i Grekland med hänvisning till Migrationsverkets egna utredningsresor, internationella rapporter samt pågående rättsprocesser i EU-domstolen och Europadomstolen. Domstolen konstaterade sedan, med hänvisning till tidigare praxis, att det är viktigt att Dublinförordningen tillämpas i den utsträckning det är möjligt men att det inte finns något hinder för att Sverige prövar asylansökan i sak. Det avgörande är således om det finns skäl att i det individuella fallet inte tillämpa förordningen.

I sitt följande resonemang hänvisade domstolen till det internationella regelverket om non-refoulement samt sitt tidigare ställningstagande i MIG 2008:42 som också gällde Dublinförordningen och Grekland. Vid tiden för detta beslut fann domstolen inte att en överföring skulle strida mot artikel 3 EKMR.

I det nu aktuella läget, menade emellertid Migrationsöverdomstolen, står det klart att förhållandena för asylsökande i Grekland är oacceptabla på många punkter och att det är osäkert om asylprövningen är rättssäker. Domstolen fann därför att det inte är förenligt med svensk utlänningslag eller med EKMR att överföra de sökande till Grekland. Domstolen konstaterade också att även om frågan om förhållandena i Grekland främst är en unionsfråga, samt att frågan var föremål för prövning i både EU-domstolen och Europadomstolen, var det inte rimligt att de sökande skulle vänta på dessa avgöranden för att få sina asylansökningar behandlade. Med stöd av Dublinförordningens artikel 3.2 skulle därför frågan ansökningarna prövas i Sverige. 

Utfall: 

Överklagandet avslogs.

Other sources cited: 

Migrationsverkets rapport 2010-11-01, Lifos nr 23990, FN-s speciella rapportör om tortyr, preliminär rapport 20 oktober 2010. 

M.S.S. mot Belgien och Grekland (Grand Chamber-avgörande inte avgjort vid denna tidpunkt)

Case Law Cited: 

CJEU - C-411/10 and C-493/10 N.S. v Secretary of State for the Home Department and ME (UP)

Sweden - MIG 2007:8

Sweden - MIG 2008:42

Sweden - MIG 2010:18