Sverige – Migrationsöverdomstolen, 19 april 2010, UM 6770-09

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
19-04-2010
Målnummer:
UM 6770-09
Annat målnummer::
MIG:2010:11
Court:
Migrationsöverdomstolen
National / Other Legislative Provisions:
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 12 Section 1
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 12 Section 2
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 12 Section 3
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 12 Section 18
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 12 Section 19
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

Risken för hedersrelaterat våld till följd av sexuella övergrepp samt sur place-skäl ansågs inte tillräckligt för att bevilja ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.

Fakta: 

Den kurdiska kvinnan och hennes tre barn inkom 30 mars 2009 med en begäran om ny prövning av frågan om uppehållstillstånd enligt 12 kap. 19 §§ utlänningslagen. Till stöd för sin ansökan åberopade sökanden att hon riskerade att utsättas för hedersrelaterat våld av sin makes och hennes egen familj på grund av att hon under asylprocessen berättat om att hon som barn utsatts för övergrepp av en släkting samt hon och hennes barn haft kontakter med den kristna kyrkan i l Sverige. Hon har även utsatts för våld i hemmet samt riskerar vid ett återvändande att förlora vårdnaden om barnen. Sökanden beskylls av sina bröder för deras faders död och har förskjutits av sin familj i Turkiet.

Vare sig Migrationsverket (21 april 2009) eller migrationsdomstolen (7 juli 2009) beviljade en ny prövning. Det ansågs inte att kvinnan givit en giltig ursäkt för att inte tidigare ha presenterat dessa fakta. Under förhandlingarna i migrationsdomstolen uppgav den sökande att hon inte kunnat berätta om de sexuella övergreppen i den ursprungliga asylansökan på grund av hennes dåliga psykiska hälsa och svårigheten att beröra traumatiska händelser samt att de sexuella övergrepp som kvinnan utsatts för är något tabubelagt i det kurdiska samhället.

I sin överklagan till Migrationsöverdomstolen angav sökanden återigen att hennes dåliga psykiska hälsa samt stigmatiseringen av tidigare offer för sexuella övergrepp i det kurdiska samhället hindrat henne från att uppge detta skäl i ett tidigare skede. Vidare åberopade den sökande Europadomstolens dom av den 9 juni 2009 i mål nr 33401/02, Opuz v Turkiet som ger stöd för sökanden uppfattning om Turkiets bristande möjligheter att skydda kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld.

Beslut och överväganden: 

Migrationsöverdomstolen ansåg att risken för social utstötning, förlusten av vårdnad samt könrelaterad förföljelse redan prövats inom ramen för det lagakraftvunna beslutet om avvisning. Uppgifterna om kontakter med svenska kyrkan var däremot att betrakta som en ny omständighet i prövningen. Migrationsöverdomstolen ansåg emellertid att dessa kontakter inte var av sådan karaktär att de kunde anses utgöra verkställighetshinder enligt 12 kap. 1,2 eller 3 §§ utlänningslagen. Domstolen fann inte heller att uppgifterna om övergrepp utgjorde en omständighet som tidigare inte prövats inom ramen för ansökan om uppehållstillstånd.

Mot bakgrund av det anförda ansåg Migrationsöverdomstolen i avgörande 19 april 2010 att den uppgivna hotbilden från den egna familjen inte utgjorde bestående hinder mot verkställighet. Därmed saknades förutsättningar för att ta upp fråga om uppehållstillstånd till ny prövning och överklagan avslogs.

Utfall: 

Migrationsöverdomstolen avslog överklagandet – tidigare beslut om att tills vidare avbryta verkställigheten av utvisningsbeslutet ska upphävas (uppehållstillstånd beviljas ej).

Case Law Cited: 

ECtHR - Opuz v Turkey (Application no.33401/02)

Sweden - MIG 2007:37

Sweden - MIG 2008:20