Sverige – Migrationsöverdomstolen, 17 juni 2007, UM 837-06

Beslutande stat:
Sökandes ursprungsland:
Avgörandedatum:
15-06-2007
Målnummer:
UM 837-06
Annat målnummer::
MIG 2007:33 I
Court:
Migrationsöverdomstolen
National / Other Legislative Provisions:
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 1
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 4 Section 2
Sweden - Utlänningslagen (Aliens Act) (2005:716) - Chapter 5 Section 6
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Rubrik: 

Risk för hedersmord ska prövas inom ramen för skyddsbehov och inte synnerligen ömmande omständigheter. Även om gränsdragning mellan grunder.

Fakta: 

Den asylsökande anförde som grund för sitt skyddsbehov att han haft ett förhållande med en kvinna vars familj inte accepterade relationen. Han är hotat till livet av fästmöns familj för relationen och för att ha fört bort henne från hemmet. För detta är han efterlyst. Flickans familj ska senare ha mördat henne men hotet mot mannen kvarstår. Vidare åberopades säkerhetssituationen i Irak. Migrationsverket avslog den 27 januari 2006 asylansökan, främst på grund av bristande trovärdighet. Migrationsdomstolen i Malmö beviljade emellertid den sökande uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter (5 kap. 6 § UtlL) i dom av den 3 oktober 2006  med hänvisning till svårigheterna för den sökande att återvända till hemorten. Migrationsverket överklagade domen till Migrationsöverdomstolen.

Beslut och överväganden: 

Huvudfrågan i domen är enligt vilken grund för uppehållstillstånd de omständigheter den sökande åberopar ska bedömas. Migrationsöverdomstolen konstaterar att huvudgrunderna för uppehållstillstånd ska prövas noggrant innan frågan om tillstånd enligt synnerligen ömmande omständigheter eventuellt prövas.

Domstolen framhöll att regeringen har uttalat mycket klart att skyddsgrunder och övriga grunder ska hållas åtskilda vid en bedömning av om en utlänning ska beviljas uppehållstillstånd. Bedömningen av om den asylsökande i föreliggande fall riskerar att utsättas för hedersmord ska göras gentemot bestämmelserna om skyddsbehov och inte inom ramen för prövningen av om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter. Migrationsöverdomstolen redogjorde även för tillämpningen av the benefit of the doubt och underströk att detta först kan komma på fråga efter bevisvärdering och allmän trovärdighetsbedömning.

Domstolen konstaterade att migrationsdomstolen i sin dom bedömt sökandens allmänna trovärdighet innan bevisningen värderats vilket inte är korrekt. Migrationsöverdomstolen framhöll att det är av stor vikt att Migrationsverket och domstolarna noga skiljer på vad som utgör bevismedel och vad som är sökandens utsaga. I sin bedömning av vad som åberopats i fallet fann Migrationsöverdomstolen inte att sökanden gjort sin berättelse trovärdig och därför inte kan dra förmån av the benefit of the doubt. Mannen bedömdes således inte vara skyddsbehövande som flykting (4 kap. 1 §) eller på alternativ grund (4 kap. 2 §).  Domstolen ansåg inte heller att sådana undantagsskäl förelåg som skulle motivera uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter (5 kap. 6 §).

Utfall: 

Överklagandet bifölls, migrationsdomstolens dom upphäves och uppehållstillstånd beviljades ej.

Case Law Cited: 

Sweden - MIG 2006:1

Sweden - MIG 2007:12

Sweden - MIG 2007:15

Sweden - MIG 2007:9

Sweden - UM 1198-06