Slovenská republika - Najvyšší súd Slovenskej republiky, 16. marca 2011, V.M. proti Ministerstvu vnútra Slovenská republika, 10Sža 9/2011

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
16-03-2011
Citation:
10Sža 9/2011
Court Name:
Najvyšší súd Slovenskej republiky
National / Other Legislative Provisions:
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 9
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, bolo rozhodnutie odporcu iba uvedením, že „vzhľadom na to, že pre udelenie azylu na území SR z humanitných dôvodov nie je právny nárok a v priebehu konania neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by k takémuto záveru migračný úrad viedli, menovanému sa azyl z humanitných dôvodov podľa § 9 zákona o azyle neudeľuje“, arbitrárnym rozhodnutím, ktoré je pre nedostatok dôvodov nepreskúmateľné.

Facts: 

Žiadateľ opustil krajinu pôvodu spolu so svojou matkou z dôvodu psychického a fyzického týrania otca rodiny. Od roku 2006 žije na Slovensku, je plne integrovaný, ovláda bezchybne slovenský jazyk, nespáchal žiadny trestný čin, navštevuje strednú školu a má významné športové úspechy v boxe.  

V roku 2010 požiadal o udelenie  azylu na základe prenasledovania z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine (obeť domáceho násilia) a zároveň požiadal aj o udelenie azylu z humanitných dôvodov.

Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky neudelil žiadateľovi azyl a taktiež mu neposkytol doplnkovú ochranu. Proti tomuto rozhodnutiu podal na Krajský súd v Bratislave opravný prostriedok. Rozhodnutie Migračného úradu bolo Krajským súdom v Bratislave potvrdené. Žiadateľ preto proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave podal odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Decision & Reasoning: 

Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, bolo rozhodnutie odporcu iba uvedením, že „vzhľadom na to, že pre udelenie azylu na území SR z humanitných dôvodov nie je právny nárok a v priebehu konania neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by k takémuto záveru migračný úrad viedli, menovanému sa azyl z humanitných dôvodov podľa § 9 zákona o azyle neudeľuje“, arbitrárnym rozhodnutím, ktoré je pre nedostatok dôvodov nepreskúmateľné.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky udáva, že v zmysle ustálenej judikatúry je zrejmé, že vlastné rozhodnutie udeliť či neudeliť azyl z humanitných dôvodov podľa § 9 zákona o azyle je vecou voľnej správnej úvahy odporcu, avšak v tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na názor Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyjadrený v rozsudku sp. zn. 1 SžoKS 124/2005 zo dňa 23. januára 2007, podľa ktorého pokiaľ v priebehu administratívneho konania boli navrhovateľom takéto dôvody tvrdené, v odôvodnení rozhodnutia by musel odporca zaujať k nim stanovisko a teda náležite odôvodniť, prečo azyl z humanitných dôvodov neudelil.

 

Je nepochybné, že navrhovateľ sám i prostredníctvom svojej splnomocnenej zástupkyne v priebehu administratívneho konania jednoznačne poukazovali na dôvody, pre ktoré žiadajú udeliť azyl z humanitných dôvodov.

Outcome: 

Najvyšší súd Slovenskej republiky zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave tak, že rozhodnutie Ministerstva vnútra – Migračný úrad zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Observations/Comments: 

Senát zložený z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a z členov JUDr. Zuzany Ďurišovej a Ing., JUDr. Miroslava Gavalca, PhD.

Case Law Cited: 

Slovakia - Supreme Court of the Slovak Republic, 23 January 2007, 1SžoKS 124/2005