Slovenská republika - Najvyšší súd Slovenskej republiky, 12 febrero 2013, A.B. proti Ministerstvu vnútra Slovenská republika, 1Sža/2/2013

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
12-02-2013
Citation:
1Sža/2/2013
Court Name:
Najvyšší súd Slovenskej republiky
National / Other Legislative Provisions:
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - §12(1)(c)
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - §19(a)
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - §6(2)
Slovakia - Zákon č. 382/20004 Z.z. o znalcoch
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 382/20004 on experts
interpreters and translators and amending certain other acts) - § 15(1)
interpreters and translators and amending certain other acts) - § 15(2)
Slovakia - Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (teraz zákon č. 404/2011 Z.z.) (Act No 48/2002 on the residence of foreigners and amending certain other acts (now Act No 404/2011)) - § 2(k)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Facts: 

Žiadateľ, štátny príslušník Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky, požiadal na území Slovenskej republiky opakovane o udelenie medzinárodnej ochrany. Žiadateľ bol pred podaním žiadosti o udelenie medzinárodnej ochrany dvakrát hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni. Počas predchádzajúcich azylových konaní žiadateľ uviedol, že jeho materinským jazykom je jazyk berberský, a ovláda jazyk arabský a francúzsky. Pohovory so žiadateľom boli vykonané v arabskom jazyku. Za účelom zdôvodnenia svojej ďalšej opakovanej žiadosti o udelenie medzinárodnej ochrany bol predvolaný na pohovor, odmietol však dvakrát vypovedať z dôvodu, že arabskému tlmočníkovi nerozumie a žiada tlmočníka z jazyka berberského. Ambulantná lekárka (internistka) sa písomne vyjadrila, že žiadateľ je v poriadku a pohovor je možné vykonať. V arabskom jazyku bol poučený o svojich právach a povinnostiach ako aj o možnom následku odopretia spolupráce. Vzhľadom na uvedené skutočnosti Ministerstvo vnútra – Migračný úrad vydal rozhodnutie, ktorým rozhodol žiadosť žiadateľa zamietnuť ako zjavne neopodstatnenú.

Žiadateľ voči predmetnému rozhodnutiu prostredníctvom právnej zástupkyne podal na krajský súd opravný prostriedok. Krajský súd napadnuté rozhodnutie správneho orgánu potvrdil ako správne a zákonné z dôvodu, že žiadateľ bol  riadne a v súlade so zákonom poučený o svojich právach a povinnostiach a bol taktiež predvolaný na pohovory, pričom obidva tieto procesné úkony správny orgán realizoval v jazyku arabskom, ktorému navrhovateľ rozumel, pretože tlmočenie pohovorov a ich samotné ukončenie bolo vykonané zákonným spôsobom, osobitne však preto, lebo žiadateľ odmietol bez udania dôvodu spolupracovať so správnym orgánom.

Následne žiadateľ prostredníctvom právnej zástupkyne podal na Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie.

Decision & Reasoning: 

Najvyšší súd Slovenskej republiky zmenil rozhodnutie krajského súdu tak, že rozhodnutie Ministerstva vnútra – Migračný úrad zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí uviedol, že otázka posúdenia žiadosti žiadateľa o medzinárodnú ochranu je pri rozhodovaní o jej udelení primárna a bez výpovede žiadateľa nie je možné posúdiť relevantnosť takejto žiadosti. Výpoveď žiadateľa nie je možné nahradiť iným dôkazom, preto spolupráca žiadateľa so správnym orgánom je povinnosťou žiadateľa. Pokiaľ však správny orgán nespoluprácu žiadateľa odvodzuje len z faktu, že žiadateľ odmietol vypovedať bez toho, aby skúmal dôvody takéhoto konania žiadateľa, je jeho záver o zamietnutí žiadosti ako zjavne neopodstatnenej za predčasný. Navyše správnemu orgánu bolo známe, že žiadateľ bol hospitalizovaný v psychiatrickej nemocnici v P. a v M. V opravnom prostriedku žiadateľ taktiež uvádzal, že trpí psychickými poruchami a spolu s podaným opravným prostriedkom predložil súdu prepúšťaciu správu z Psychiatrickej nemocnice z M. Krajský súd k tomuto dôkazu nezaujal žiadne stanovisko. Navyše Najvyšší súd Slovenskej republiky sa nestotožnil so záverom krajského súdu a uviedol, že posúdenie psychického stavu žiadateľa patrí do kompetencie špecialistu – psychiatra a nie internistu, ktorým bola ambulantná lekárka. Najvyšší súd slovenskej republiky ďalej vyjadril záver, že vzhľadom na to, že správnemu orgánu bolo známe, že sa žiadateľ liečil v psychiatrickej liečebni a trpí  psychickými problémami, bolo potrebné k otázke posúdenia dôvodnosti odmietnutia výpovede aj s poukazom na vznesené námietky s porozumením tlmočníkovi, vyžiadať si správu o psychickom stave žiadateľa. Navyše Najvyšší súd Slovenskej republiky správnemu orgánu dal za povinnosť v ďalšom konaní zvážiť možnosť udelenia azylu z humanitných dôvodov.

Outcome: 

Odvolaniu vyhovené

Najvyšší súd Slovenskej republiky zmenil rozhodnutie krajského súdu tak, že rozhodnutie Ministerstva vnútra – Migračný úrad zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Observations/Comments: 

Senát zložený z predsedu senátu JUDr. Igor Belko a z členov Ing. JUDr. Miroslav Gavalec a JUDr. Elena Berthotyová PhD.