Slovenská republika - Migračný úrad, 9. apríla 2013, M. B. proti Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , 1Sža/10/2013

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
09-04-2013
Citation:
1Sža/10/2013
Court Name:
Najvyšší súd Slovenskej republiky
National / Other Legislative Provisions:
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 8
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 9
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 13(b)
Slovakia - Ústava Slovenskej republiky (Constitution of the Slovak Replublic) - Art 53
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

„Žiadateľ nesie  bremeno tvrdenia, ktoré je ďalej vo vzájomnej  interakcii so správnym orgánom rozvíjané a doplnené bremenom dôkazným. Nie je však povinnosťou žiadateľa o azyl, aby prenasledovanie svojej osoby preukazoval inými prostriedkami než vlastnou dôveryhodnou výpoveďou.“

„Pokiaľ je možno výpovede žiadateľa o medzinárodnú ochranu podané v priebehu konania i napriek drobným nezrovnalostiam označiť za konzistentné a za súladné s dostupnými informáciami o krajine pôvodu, potom je potrebné z takejto výpovede vychádzať.“

Facts: 

Žiadateľ požiadal o udelenie medzinárodnej ochrany z dôvodu obavy o život a rodinných dôvodov. V krajine pôvodu pracoval v ochranke prezidenta Kadáfiho, v ktorej pracovali aj ženy. Bol zaradený ako vojak s hodnosťou „arif“ – poručík. Útvar, ktorý chránil prezidenta sa volal Sria al Hirasa. Uviedol, že prezident mal aj ženskú ochranku, ktorá pri kontrolách kontrolovala ženy.

Žiadateľ mal 4. mája 2003 v Líbyi autonehodu, po ktorej legálne vycestoval do Švajčiarska, kde bol operovaný, následne pricestoval na územie Slovenskej republiky do Piešťan na liečenie. V roku 2006 sa oženil so slovenskou štátnou občiankou, na Slovensku žil osem rokov. V apríli 2011 požiadal Veľvyslanectvo Líbye o predĺženie platnosti pasu, pretože v máji 2011 mu končila jeho platnosť. Vybavenie jeho žiadosti sa predlžovalo, preto požiadal svojho brata v Líbyi o pomoc. Z dôvodu prieťahov na Veľvyslanectve Líbye zmeškal lehotu na predĺženie povolenia na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Žiadateľ k dôvodom svojej žiadosti uviedol, že v Líbyi došlo k zmene režimu, pričom ľudí ako je on (ochranka prezidenta) zabíjajú priamo na ulici. Pochádza z kadáfiho mesta, preto sa tam nemôže cítiť bezpečne, jeho otca vyhodili z práce, jeho súrodenci prišli o majetky. Taktiež pochádza z kmeňa Kadáfi. V Líbyi bol od roku 2003 trikrát, naposledy v roku 2012.

Migračný úrad MV SR rozhodnutím zo dňa 3.8.2012 ČAS: MU-227-23/PO-Ž-2012 rozhodol o neudelení azylu a neposkytnutí doplnkovej ochrany žiadateľovi. Žiadateľ proti rozhodnutiu Migračného úradu MV SR podal na Krajský súd v Bratislave opravný prostriedok. Žiadateľ do konania pred súdom predložil preukazy, ktorými chcel preukázať svoje tvrdenie, že pracoval v ochranke prezidenta. Súd znalecké dokazovanie za účelom overenia pravosti preukazov nevykonal, nepokladal za potrebné žiadateľa ani vypočuť k jeho politickým názorom. I keď sa súd nezaoberal predloženými preukazmi, pretože ich žiadateľ doložil až v konaní pred súdom, súd poznamenal, že na jednom z preukazov je uvedená hodnosť „desiatnik“, dátum vydania preukazu je 7. jún 2010, pričom žiadateľ bol v Líbyi naposledy vo februári 2010, názov útvaru „Sria al- Hirasa“ nefiguruje na žiadnom preukaze a že žiadateľ v konaní pred Migračným úradom MV SR uviedol, že okrem cestovného pasu nemá žiadny doklad totožnosti. Krajský súd doplnil dokazovanie vyhľadaním správ o ochranke prezidenta Kadáfiho. Zistil, že všetky správy svedčia o tom, že ochranka prezidenta bola zložená výlučne zo žien.

Krajský súd rozhodnutie Migračného úradu MV SR potvrdil. Voči predmetnému rozhodnutiu žiadateľ podal na Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie.

Decision & Reasoning: 

Najvyšší súd vyhovel odvolaniu žiadateľa. Najvyšší súd uvádza, že povinnosťou správneho orgánu je, aby v pochybnostiach zhromaždil všetky dostupné dôkazy, ktoré dôveryhodnosť žiadateľa o azyl vyvracajú či spochybňujú (rozsudok Nejvyššího správního soudu ČR zo dňa 21.9.2005, č.j. 6 Azs235/2004-57). Pokiaľ Migračný úrad MV SR spornosť samotnej práce žiadateľa v ochranke Kadáfiho vyvodzuje z dôvodu, že žiadateľ nevedel uviesť názov jednotky Kadáfiho ochranky a neuviedol, že v Kadáfiho ochranke pracovali ženy zo špeciálnej jednotky tzv. „Amazonky“ a z neho vyvodil záver o nedôveryhodnosti takéhoto tvrdenia, takýto záver považuje Najvyšší súd za predčasný.

Úlohou Migračného úradu MV SR bude v ďalšom konaní posúdiť pravosť a obsah predložených dôkazov – preukazov žiadateľa, zaujať stanovisko k správe z tlačovej konferencie ..., že členmi ochranky boli aj muži a taktiež posúdiť hrozbu prenasledovania z politických dôvodov, lojálnosti Kadáfimu a príslušnosti ku kmeňu Kadáfi.

Outcome: 

Odvolaniu vyhovené

Najvyšší súd Slovenskej republiky zmenil rozhodnutie krajského súdu tak, že rozhodnutie Ministerstva vnútra – Migračný úrad zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Observations/Comments: 

Bench composed of President of the Bench JUDr. Igor Belko and of the members Ing. JUDr. Miroslav Gavalec and JUDr. Elena Berthotyová PhD.

Case Law Cited: 

Czech Republic - Supreme Court, 21 September 2005, 6 Azs235/2004-57