Slovenská republika - Migračný úrad, 29.května 2013, M.A. N. proti Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, 4Saz/2/2013

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
29-05-2013
Citation:
4Saz/2/2013
Court Name:
Krajský súd v Košiciach
National / Other Legislative Provisions:
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 13(a)
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 2(f)(3)
Slovakia - Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Act No 71/1967 Coll. on administrative procedure) - Section 3(4)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Facts: 

Osoba s poskytnutou doplnkovou ochranou krajina pôvodu Somálska republika, Mogadišo požiadala o predĺženie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky (pozn. na území slovenskej republiky sa doplnková ochrana poskytuje na obdobie jedného roka s možnosťou predĺženia).

Migračný úrad MV SR rozhodnutím zo dňa 24.1.2013 žiadateľovi doplnkovú ochranu nepredĺžil z dôvodu, že súčasnú situáciu v krajine pôvodu žiadateľa označil za stabilnú, resp. zlepšujúcu sa. Dodal, že príslušníci Al Shabaab boli vládnymi vojskami vytlačení za hranice mesta Mogadišo a že vnútroštátny konflikt opustil teritórium hlavného mesta. Správny orgán argumentoval návratom vnútorne presídlených osôb z koridoru Afgoye do mesta Mogadišo, nárastom počtu obyvateľov v Mogadišo, zlepšením bezpečnostnej situácie v meste a poskytovanou humanitárnou pomocou, prezidentskými a parlamentnými voľbami, návratom medzinárodných mimovládnych organizácií a diplomatických misií. Správny orgán taktiež uviedol, že existencia asymetrických militantných incidentov v meste nestačí na posúdenie a vyhodnotenie situácie ako situácie vážneho a individuálneho ohrozenia života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu.

Žiadateľ voči predmetnému rozhodnutiu podal na Krajský súd v Košiciach odvolanie, kde argumentoval, že správny orgán doložil do administratívneho spisu len jednostranné, pozitívne a nedostatočné informácie z krajiny pôvodu. V čase vydania rozhodnutia pritom boli dostupné mnohé správy z rôznych zdrojov potvrdzujúce útoky, bombardovanie, partizánsky spôsob boja skupiny Al Shabaab v meste Mogadišo. Žiadateľ doložil na podporu svojich tvrdení aj vyjadrenie organizácie IOM Slovensko z 22.1.2013, že organizácia v súčasnej dobe nevykonáva asistované dobrovoľné návraty do južného a stredného Somálska z dôvodu zlej bezpečnostnej situácie. Žiadateľ ako druhý dôvod svojho odvolania uviedol, že správny orgán krátko pred vydaním rozhodnutia poskytol doplnkovú ochranu z dôvodu hrozby vážneho bezprávia žiadateľom pochádzajúcim z Afgoye, čo je 25 km od mesta Mogadišo.

Decision & Reasoning: 

Krajský súd v Košiciach zrušil rozhodnutie Migračného úradu MV SR z dôvodu, že závery správneho orgánu považoval za nedostatočné, v odôvodnení absentovali jasné, výstižné a najmä časovo aktuálne závery o bezpečnostnej situácii. Zjavným pochybením bol aj charakter doložených správ, jednalo sa o správy prevažne politického a hospodárskeho charakteru. Povinnosťou správneho orgánu je v ďalšom konaní doplniť dokazovanie aktuálnymi správami o súčasnej bezpečnostnej situácii a taktiež vysporiadať sa s vyjadrením organizácie IOM o nerealizovaní dobrovoľných návratov do predmetnej oblasti.

Druhému odvolaciemu dôvodu súd nevyhovel. Samotná skutočnosť, že správny orgán poskytol v iných prípadoch žiadateľom istú formu medzinárodnej ochrany nie je sama o sebe dôvodom na spochybnenie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu a taktiež z nej nie je možné vyvodiť záver, že správny orgán nerešpektoval princíp predvídateľnosti rozhodnutí správnych orgánov zakotvený v § 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Outcome: 

Odvolaniu vyhovené

Krajský súd v Košiciach rozhodnutie Ministerstva vnútra – Migračný úrad zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.