Slovenská republika - Migračný úrad, 22. júna 2010, R. proti Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , 1Sža/51/2010

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
22-06-2006
Citation:
1Sža/51/2010
Court Name:
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Relevant Legislative Provisions:
International Law
International Law > 1951 Refugee Convention
National / Other Legislative Provisions:
Slovakia - Ústava Slovenskej republiky (Constitution of the Slovak Replublic) - Art 53
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 8
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Hrozba trestu za skutok, ktorý má povahu trestného činu v krajine pôvodu nie je dôvodom pre udelenie azylu.

Facts: 

Navrhovateľ požiadal o udelenie medzinárodnej ochrany z obavy prenasledovania pre vyhýbanie sa povinnej vojenskej službe, v rámci ktorej by sa musel zúčastniť aj bojových akcií namierených proti Kurdom a druhým dôvodom bola skutočnosť, že je sympatizantom hnutia PKK, za čo bol vo svojej neprítomnosti odsúdený na ťažký trest odňatia slobody v trvaní 4 rokov a 6 mesiacov a to na základe protiteroristickej legislatívy. Navrhovateľ uviedol, že nikdy nebol v krajine pôvodu prenasledovaný z dôvodu vyhýbania sa vojenskej službe, avšak v žiadnom ustanovení zákona o azyle nie je uvedené, že na úspešnosť žiadosti je nevyhnutné, aby bol žiadateľ skutočne prenasledovaný, ale predpokladom je existencia odôvodnenej obavy z prenasledovania. Navrhovateľ taktiež poukázal na odsek 170 Kritérií a postupov pri udeľovaní štatútu utečenca podľa Konvencie z roku 1951 a Protokolu z roku 1967, že existujú prípady, kedy je jediným dôvodom pre priznanie štatútu utečenca preukázanie žiadateľom, že výkon vojenskej služby by si vyžiadal jeho účasť vo vojenských akciách, ktoré sú v rozpore s jeho ozajstným politickým alebo morálnym presvedčením alebo s jeho svedomím. Nakoľko je stúpencom ideí PKK a ako vojak tureckej armády by s veľkou pravdepodobnosťou musel zasahovať aj proti Kurdom, čo je priamo v rozpore s jeho presvedčením. Navyše kurdskí odvedenci sú často vystavovaní diskriminačnému zaobchádzaniu a vyhýbanie sa vojenskej službe ako aj dezercia sú v Turecku trestné.

Migračný úrad MV SR navrhovateľovi neudelil azyl a neposkytol mu ani doplnkovú ochranu. Navrhovateľ sa obrátil na Krajský súd v Bratislave, ktorý rozhodnutie Migračného úradu MV SR v časti o neudelení azylu potvrdil a v časti o neposkytnutí doplnkovej ochrany vrátil Migračnému úradu na ďalšie konanie.

Krajský súd v Bratislave sa v časti o neudelení azylu stotožnil s názorom správneho orgánu, že doklady, ktoré navrhovateľ predložil nie sú hodnoverné, v žiadnom z nich nebolo uvedené, za aký trestný čin mal byť odsúdený, taktiež z dôvodu časových rozporov bola nedôveryhodná aj samotná výpoveď navrhovateľa. Navrhovateľ proti potvrdzujúcej časti rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave podal odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Decision & Reasoning: 

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave potvrdil.

Podľa odvolacieho súdu  povolávanie vlastných občanov k výkonu vojenskej služby hoci aj spôsobmi, ktoré občanovi neumožnia možnosť výberu náhradnej služby, prípadne vnútorné zákonodarstvo štátu porušujúcimi, samo o sebe bez pristúpenia ďalších skutočností, nie je ešte prenasledovaním z dôvodu rasy, náboženstva, národnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre politické presvedčenie. Odmietnutie nástupu na výkon povinnej základnej vojenskej služby, ktorá je v krajine pôvodu povinná, nie je možné bez ďalšieho považovať za dôvod pre udelenie azylu, zvlášť, keď takéto odmietnutie nie je spojené s reálne prejaveným politickým presvedčením alebo náboženstvom. Rovnaký právny názor vyslovil Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 8Sža 18/2008 o dňa 14.8.2008.

Outcome: 

Odvolaniu nebolo vyhovené

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave potvrdil.

Observations/Comments: 

Bench composed of President of the Bench JUDr. Igor Belko and of the members Ing. JUDr. Miroslav Gavalec and JUDr. Elena Berthotyová PhD.

Other sources cited: 

Kritériá a postupy pri udeľovaní štatútu utečenca podľa Konvencie z roku 1951 a Protokolu z roku 1967, odsek 170

Case Law Cited: 

Slovakia - Supreme Court, 14 August 2008, 8Sža 18/2008