Slovenská republika - Migračný úrad, 21.srpna 2013, M. I. R. proti Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, 9 Saz/16/2013

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
21-08-2013
Citation:
9 Saz/16/2013
Court Name:
Regional Court in Bratislava
Relevant Legislative Provisions:
National / Other Legislative Provisions:
Slovakia - Civil Procedure Code - Section 250j
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 19(a)
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 13(a)
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 2(f)
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 20
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Odporca pochybil, ak neskúmal v konaní o predĺženie doplnkovej ochrany bezpečnostné riziká návratov afganských repatriantov. Odporca sa v rámci zistenia stavu veci vôbec nezaoberal zisťovaním ev.existenicie vážneho bezprávia v zmysle ust. § 2 f) bod 2. zákona o azyle (mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest), teda sa nezaoberal otázkou, či v prípade návratu navrhovateľa (ako osoby, ktorá opustila Afganistan) do krajiny jeho pôvodu nehrozí aj táto forma vážneho bezprávia. Na túto skutočnosť odporca nevykonal žiadne dokazovanie, čo je v rozpore so znením ust. §13a zákona o azyle. Naviac tak konal v rozpore so svojou ustálenou praxou, keď (v štandardných) konaniach o žiadostiach o poskytnutie medzinárodnej ochrany pravidelne zisťuje podmienky správania sa štátnych orgánov vo vzťahu k neúspešným žiadateľom o azyl, či k iným skupinám repatriantov v prípade ich návratu do krajiny pôvodu. 

Facts: 

Navrhovateľovi bola poskytnutá doplnková ochrana z dôvodu hrozby vážneho bezprávia v podobe vážneho a individuálneho ohrozenia života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu. Navrhovateľ požiadal o predĺženie doplnkovej ochrany, nakoľko dôvody, pre ktoré mu bola poskytnutá doplnková ochrana stále pretrvávajú. Navrhovateľovi však nebola rozhodnutím migračného úradu predĺžené doplnková ochrana, nakoľko tento mal za preukázané, že bezpečnostná situácia v krajine pôvodu navrhovateľa sa zmenila natoľko, že navrhovateľovi nehrozí viac vážne bezprávie z dôvodu svojvoľného násilia počas vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu.

 Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ opravný prostriedok na súd, ktorým sa domáhal jeho zrušenia z dôvodu nedostatočného zistenia skutkového stavu a z dôvodu rozporu rozhodnutia s obsahom spisov.

Namietal, že odporca neskúmal otázky návratov neúspešných žiadateľov o azyl a nedostatočne sa vysporiadal s hrozbami, ktorým údajne čelil ako novinár. 

Decision & Reasoning: 

Krajský súd návrh prejednal a rozhodol, že rozhodnutie migračného úradu je potrebné zrušiť.

K námietke rozporu rozhodnutia s obsahom spisov krajský súd uviedol, že táto námietka nie je dôvodná, nakoľko niet rozporu medzi zisteným stavom veci a obsahom napadnutého rozhodnutia.

K námietke nedostatočného zistenia skutkového stavu veci uviedol, že táto námietka je dôvodná, avšak iba vo vzťahu k otázke zisťovania bezpečnostných rizík návratov afganských repatriantov (nakoľko navrhovateľovo pôsobenie ako novinára bolo negatívne posúdené v predchádzajúcom konaní).  Predmetom konania odporcu bolo posúdenie, či existujú resp. pretrvávajú predpoklady pre predĺženie poskytnutej doplnkovej ochrany navrhovateľovi. Bolo teda úlohou odporcu zistiť existenciu či neexistenciu vážneho bezprávia, ktoré by event. v prípade návratu navrhovateľa tomuto hrozilo. Zákon o azyle v ust. § 2 písm. f) jasne definuje, čo je potrebné pod pojmom „vážne bezprávie“ chápať. Ako to vyplýva z obsahu spisu odporcu, podobne ako aj z obsahu napadnutého rozhodnutia, odporca v konaní vyhľadal a do spisu založil správy o krajine pôvody navrhovateľa, obsahovo zamerané na bezpečnostnú situáciu v hlavnom meste v K., resp. v Afganistane ako takom. Takto zistený, vyhodnotený a odôvodnený stav veci je však komfortný iba vo vzťahu k dôvodom vážneho bezprávia v zmysle § 2 písm. f) bod 3 zákona o azyle. Odporca sa v rámci zistenia stavu veci vôbec nezaoberal zisťovaním ev. existencie vážneho bezprávia v zmysle ust. § 2 písm. f) bod 2. (mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest), teda sa nezaoberal otázkou, či v prípade návratu navrhovateľa do krajiny jeho pôvodu mu nehrozí aj táto forma vážneho bezprávia. Na túto skutočnosť odporca nevykonal žiadne dokazovanie, čo je v rozpore so znením ust. §13a zákona o azyle. Naviac tak konal v rozpore so svojou ustálenou praxou, keď (v štandardných) konaniach o žiadostiach o poskytnutie medzinárodnej ochrany pravidelne zisťuje podmienky správania sa štátnych orgánov vo vzťahu k neúspešným žiadateľom o azyl, či k iným skupinám repatriantov v prípade ich návratu do krajiny pôvodu. V takomto správaní sa odporcu súd videl nedostatočné zistenie stavu veci.

Outcome: 

Krajský súd v Bratislave rozhodnutie migračného úradu MV SR zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Subsequent Proceedings : 

Repeated proceedings before the Migration Office on the extension of subsidiary protection.