Slovenská republika - Migračný úrad, 16. októbra 2007, L.L. proti Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, 1 Sža/9/2007

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
16-10-2007
Citation:
1 Sža/9/2007
Court Name:
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Relevant Legislative Provisions:
International Law
International Law > UN Convention against Torture
International Law > UN Convention against Torture > Art. 3
European Union Law
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 10
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 10 > Art 10.1 (d)
National / Other Legislative Provisions:
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 8
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Určitá sociálna skupina v zmysle § 8 zákona o azyle je skupinou osôb, ktorá sa vyznačuje spoločnou charakteristikou, objektívne danou alebo ktorú spoločnosť aspoň takto vníma. Táto charakteristika má spravidla povahu vrodenej, nezmeniteľnej podoby alebo je inak zásadná pre ľudskú identitu, svedomie alebo výkon ľudských práv dotknutých osôb.

Spravidla preto pôjde o skupinu osôb podobného spoločenského pôvodu alebo postavenia, spoločenských zvyklostí a obyčají, poprípade zhodnej sexuálnej orientácie, ktorá je pre inakosť v menšine.

Facts: 

Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie odporcu č. p.: MU-9907/PO-Ž/2004 zo dňa 1.3. 2005 o neudelení azylu na území Slovenskej republiky navrhovateľke podľa § 13 ods. 3 zákona č. 480/2002 o azyle a o tom, že sa na navrhovateľku nevzťahuje zákaz vyhostenia alebo vrátenia do Číny  podľa § 47 zákona o azyle.

Krajský súd dospel k záveru, že odporca v napadnutom rozhodnutí dostatočným spôsobom zistil skutkový stav veci a vyvodil z neho správny právny záver. Podľa krajského súdu existencia samotných obáv ako subjektívneho pocitu pre uznanie azylu nepostačuje, nakoľko musí ísť o obavy, ktoré sú opodstatnené, t.j. musia nastať okolnosti, ktoré objektívne spôsobujú obavu z prenasledovania. Krajský súd poukázal na to, že navrhovateľka sa od svojho príchodu vyjadrovala k dôvodom opustenia Číny celkom štyri krát, pričom dôvody ňou uvádzané boli nehodnoverné vo vzťahu k tomu, že v konaní pred súdom ako hlavný dôvod uvádzala okolnosti súvisiace s jej účasťou v hnutí Falun Gong. Pokiaľ by navrhovateľka bola aktívnou členkou hnutia Falun Gong a ak by dôvodom jej odchodu boli opodstatnené obavy z prenasledovania zo strany čínskych štátnych orgánov, podľa krajského súdu navrhovateľka by vždy a jednoznačne uvádzala tieto dôvody v celej ich komplexnosti a mala by dostatočné vedomosti o hnutí Falun Gong.

Krajský súd s poukazom na rozpory vo výpovediach navrhovateľky počas azylového konania ako aj konania pred súdom považoval navrhovateľku za nehodnovernú a pokiaľ žalovaný rozhodol o neudelení azylu žalobkyni, jeho rozhodnutie ako zákonné potvrdil, a to aj v časti výroku, ktorým žalovaný rozhodol, že sa na žalobkyňu nevzťahuje zákaz vyhostenia alebo vrátenia do Číny, s poukazom na zákonnosť tohto výroku.

Proti rozsudku krajského súdu podala navrhovateľka včas odvolanie, v ktorom namietala, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaného dokazovania k nesprávnym skutkovým zisteniam a že rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Navrhovateľka namietala, proti dôvodom rozsudku, že od samého počiatku označila za dôvod svojho odchodu z Číny členstvo vo Falun Gong.

Poukázala na to, že opustila krajinu na základe opodstatneného strachu z prenasledovania z dôvodu členstva vo Falun Gong, cvičeniu sa venovala počas svojho života v Číne. V roku 2004 bola zatknutá hlavná cvičiteľka skupiny, v ktorej aj ona pôsobila. O tejto skutočnosti sa dozvedela od manžela a dcéry cvičiteľky a vzhľadom na praktiky čínskych orgánov často používajúcich neľudské zaobchádzanie pri vypočúvaniach jej bolo poradené opustiť krajinu pôvodu, pretože jej hrozilo tiež zatknutie.

Poukázala na to, že v čase zaistenia cudzineckou políciou bolo na polícii prítomných 43 čínskych migrantov, preto nebolo možné, aby mal každý migrant dostatočný čas a priestor na uvedenie osobných dôvodov opustenia Číny, pri spísaní zápisnice o podaní vysvetlenia sa dôvod „získania lepšieho zamestnania“ použil ako dôvod pre viacerých žiadateľov, navrhovateľka vyjadrila presvedčenie, že polícia pochybila, keď skutočné dôvody jej odchodu nezaznamenala.

Navrhovateľka poukázala na to, že požiadala o medzinárodnú ochranu po dlhej ceste z Číny, ktorá trvala niekoľko mesiacov a to v cudzom štáte, na území ktorého nikdy nebola, nepoznala danú kultúru, bola traumatizovaná, mala strach a nedôveru k cudzím ľuďom, preto požiadavku krajského súdu, že sa mala vyjadrovať jasne a presne o dôvodoch svojej žiadosti, považuje za neprimeranú.

Navrhovateľka namietala proti tvrdeniu krajského súdu, že nemala dostatočné vedomosti o hnutí Falun Gong, jej vedomosti neprotirečia všeobecne dostupným informáciám o hnutí. To, že namiesto symbolu Falun Gong – vesmíru, uviedla koleso, ktoré sa podobá na slnko, nie je podľa nej od pravdy diametrálne odlišné. Hlavným dôkazom o tom, že bola členskou hnutia je predvolanie na Ľudový súd v Pekingu (navrhovateľka ho predložila v kópii spolu s odvolaním) v trestnej veci „Poškodzovanie štátnych znakov zneužívajúc bludného náboženstva“. Navrhovateľka ako ďalší dôkaz predložila súdu (kópie fotografií), ktorými preukazuje svoje cvičenie Falun Gong.

Navrhovateľka napokon namietala proti rozhodnutiu, týkajúceho sa zákazu vyhostenia alebo vrátenia do Číny a v tejto súvislosti poukázala na spis, ktorý obsahuje množstvo správ o Falun Gong a o reálne hrozbe byť pozbavený osobnej slobody a dokonca aj života v prípade návratu. V tejto súvislosti poukázala na čl. 3 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Decision & Reasoning: 

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací preskúmal napadnutý rozsudok krajského súdu i konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že rozsudok krajského súdu je z nasledujúcich dôvodov potrebné zmeniť.

Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že odporca s poukazom na nové smernice o náboženských otázkach uverejnených agentúrou „Nová Čína“, podľa ktorých nesmie jednotlivec, ani organizácia nútiť občanov, aby vyznávali alebo naopak nevyznávali nejaké náboženstvo, pričom úrady nesmú robiť rozdiel medzi veriacimi a neveriacimi, konštatoval, že dôvody navrhovateľky, tak ako ich uviedla, možno považovať za irelevantné.

Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje uvedený záver odporcu na rozdiel od krajského súdu za nepodložený. Odporca sa v prvom rade vo svojom rozhodnutí vôbec nezaoberal otázkou objektívneho elementu pocitu strachu navrhovateľky, keď v rozhodnutí neanalyzoval situáciu v krajine pôvodu, z hľadiska postavenia hnutia Falun Gong, postoja štátnych orgánov k členom hnutia a celkom opomenul charakterizovať krajinu, najmä, či je ju možné považovať za bezpečnú krajinu, v ktorej by sa bolo možné zákonnou cestou domáhať riadnej ochrany proti hrubému porušovaniu základných práv a slobôd zo strany štátnych orgánov.

S ohľadom na znalosť situácie a pomerov v Číne, nebolo možné podľa Najvyššieho súdu primárne vylúčiť, že tvrdenia navrhovateľky sa nezakladajú na pravde. Z tohto pohľadu sa podľa Najvyššieho súdu javí neudržateľným záver odporcu, ktorý si osvojil aj krajský súd, že navrhovateľku nemožno považovať za prenasledovanú v zmysle zákona o azyle.

Najvyšší súd síce súhlasí s tým, že je nutné odlíšiť od seba žiadateľov o azyl, ktorí tvrdia svoje členstvo v hnutí účelovo, od tých, ktorí skutočne uvedený spôsob života aj praktizujú a v dôsledku toho im hrozí zo strany štátnych orgánov krajiny pôvodu perzekúcia, avšak ani tá skutočnosť, že tých, ktorí sa za členov hnutia vydávajú účelovo je prevažná väčšina, nemôže viesť k paušálnym záverom, že tvrdenia o aktivitách spojených s hnutím sú (vždy) účelové.

Aj napriek tejto prevahe nepravdivých tvrdení je nutné posudzovať každý prípad individuálne a zohľadniť jeho konkrétne okolnosti.

V danom prípade navrhovateľka tvrdí, že je členskou hnutia Falun Gong, cvičenia praktizovala 3 roky (pred odchodom z krajiny), jej vedomosti o filozofii hnutia, zakladateľovi hnutia, jej cieľoch a symboloch nemožno hodnotiť ako povrchné a podľa názoru Najvyššieho súdu výpoveď navrhovateľky ohľadne týchto okolností (pred odporcom ako aj pred krajským súdom) nie je v rozpore s informáciami odporcu o hnutí v krajine pôvodu.

Najvyšší súd Slovenskej republiky rovnako nesúhlasí s názorom krajského súdu o navrhovateľkinej nevierohodnosti. Podľa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhovateľkina výpoveď po celú dobu  správneho konania bola konzistentná a vnútorne bez rozporov. Podľa Najvyššieho súdu nebolo potrebné klásť taký dôraz na jej prvé vyhlásenie počas zadržania (dňa 3.12. 2004) učinené v PZ Adamov – Gbely, (keď mala tvrdiť, že dôvodom opustenia krajiny bolo, že si chce zarobiť peniaze, nájsť prácu) pre účely podania vysvetlenia, pretože vo všetkých nasledujúcich výpovediach (celkom počas troch pohovorov v konaní pred odporcom) nevybočila z rámca dôvodov pre ktoré žiadala udeliť azyl. Jej tvrdenia sú zrozumiteľné. Zhodné a bez vnútorných rozporov.

Takúto argumentáciu je možné použiť len podporne za situácie, kedy by i ďalšie okolnosti svedčili o tom, že navrhovateľkou tvrdené skutkové okolnosti nie sú pravdivé. Nie je možné z takéhoto vyhlásenia, ktoré na viac navrhovateľka popiera urobiť záver o jej dôveryhodnosti.

Preto záver odporcu, ktorý si osvojil aj krajský súd, podľa ktorého je tvrdenie navrhovateľky o jej účastiach na cvičeniach hnutia Falun Gong účelové, posúdil Najvyšší súd Slovenskej republiky ako nepresvedčivý.

V tejto súvislosti poukazuje Najvyšší súd Slovenskej republiky na dôkaz predložený navrhovateľkou v odvolacom konaní, a to predvolanie na Ľudový súd v Pekingu v trestnej veci „Poškodzovania štátnych znakov zneužívajúc bludného náboženstva“, (ktorý jej bolo doručený po rozhodnutí odporcu vo veci), ktorým preukazuje svoje tvrdenie o stranu z perzekúcie za členstvo v hnutí Falun Gong.

Čo sa týka možného prenasledovania navrhovateľky z dôvodu jej participácie na aktivitách hnutia Falun Gong, považuje Najvyšší súd Slovenskej republiky za dôležité, aby odporca v ďalšom konaní posúdil ako kvalifikovať prípady, keď žiadateľa o azyl súce objektívne nie je možné považovať za príslušníka určitej politickej, náboženskej či inej vrstvy obyvateľstva v krajine pôvodu, je však nepochybné, že z určitých dôvodov je štátnymi orgánmi tejto krajiny s uvedenou vrstvou obyvateľstva spojovaný a je preto diskriminovaný alebo prenasledovaný.

Ustanovenie § 13 zákona o azyle na takúto otázku jednoznačnú odpoveď nedáva, podľa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je však potrebné skúmať, či je alebo nie je žiadateľ v krajine pôvodu prenasledovaný z dôvodov predpokladajúcich v zákone o azyle, resp., či mu takéto prenasledovanie hrozí.

Súd pritom poznamenáva, že vzhľadom na navrhovateľkou vyslovené obavy zo zatknutia pre svoju účasť v hnutí Falun Gong s poukazom na represie štátnych orgánov proti ľuďom praktizujúcim Falun Gong, ako aj s poukazom na navrhovateľkou predložený dôkaz v odvolacom konaní (predvolanie na ľudový súd v Pekingu), bude potrebné vyhodnotiť tieto tvrdenia nielen z pohľadu vyhodnotenia opodstatnenosti jej strachu, ale aj z hľadiska posúdenia postavenia navrhovateľky, t.., či je možné považovať navrhovateľku za osobu, ktorá patrí k určitej sociálnej skupine a či u ľudí praktizujúcich cvičenie Falun Gong možno hovoriť o prenasledovaní za príslušnosť k určitej sociálnej skupine.

V tejto súvislosti Najvyšší súd Slovenskej republiky považuje za dôležité poukázať na to, že zákon o azyle pojem určitá sociálna skupina nevymedzuje (poznámka už vymedzuje v § 19a ods. 4 písm. e) zákona o azyle). Určitá sociálna skupina v zmysle § 8 zákona o azyle je skupinou osôb, ktorá sa vyznačuje spoločnou charakteristikou, objektívne danou alebo ktorú spoločnosť aspoň takto vníma. Táto charakteristika má spravidla povahu vrodenej, nezmeniteľnej podoby alebo je inak zásadná pre ľudskú identitu, svedomie alebo výkon ľudských práv dotknutých osôb.

Spravidla preto pôjde o skupinu osôb podobného spoločenského pôvodu alebo postavenia, spoločenských zvyklostí a obyčají, poprípade zhodnej sexuálnej orientácie, ktorá je pre inakosť v menšine. 

Outcome: 

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 9 Saz 19/2005-143 zo dňa 20.12. 2006 zmeňuje tak, že rozhodnutie odporcu č. p. MU-9907/PO-Ž/2004 zo dňa 1.3. 2005 zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.