Slovenská republika - Migračný úrad, 1. októbra 2008, A.H. – M. F.D . proti Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, 8Sža/31/2008

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
01-10-2008
Citation:
8Sža/31/2008
Court Name:
Najvyšší súd Slovenskej republiky
National / Other Legislative Provisions:
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 13(a)
(4)
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 8
Slovakia - Ústava Slovenskej republiky (Constitution of the Slovak Replublic) - Art 48(2)
Slovakia - Civil court procedure - Section 29(2)
Slovakia - Listina základných práv a slobôd (Charter of Fundamental Rights and Freedoms) - Article 38(2)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Okolnosť neznámeho pobytu účastníka konania, prípadne presné zistenie adresy pobytu na území Slovenskej republiky sa musí vždy hodnoverne preukázať a táto povinnosť zaťažuje súd, ktorý musí vyčerpať všetky možnosti na zistenie, či skutočne pobyt účastníka je neznámy, alebo je jeho pobyt iný ako pobyt súdu známy. Každý má totiž právo, aby jeho vec bola prejednaná na súde v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonaným dôkazom (čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd, čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky).

Facts: 

Krajský súd v Bratislave potvrdil rozhodnutie Migračného úradu MV SR, ktorý vydal navrhovateľovi rozhodnutie o neudelení azylu a poskytnutí doplnkovej ochrany.

Krajský súd v Bratislave po preskúmaní veci dospel k záveru, že správny orgán rozhodol v súlade so zákonom na základe dostatočne zisteného a vyhodnoteného skutkového stavu veci s riadnym odôvodnením. Dôvody, ktoré navrhovateľ uvádzal v opakovanej žiadosti o azyl (obava z prenasledovania a hrozba smrti) nepovažuje krajský súd za dôvody pre udelenie azylu. Navrhovateľ nepredložil dokumenty, ktoré by preukazovali opodstatnenosť jeho

žiadosti. Podľa názoru krajského súdu odporca správne posúdil aj otázku neudelenia doplnkovej ochrany.

Proti tomuto rozsudku podal navrhovateľ v zákonnej lehote na Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie, v ktorom navrhol napadnutý rozsudok zmeniť, rozhodnutie odporcu v časti výroku o neudelení  azylu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Dôvodil, že krajský súd mu v konaní odňal možnosť konať pred súdom, súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a  rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Navrhovateľ namietal, že krajský súd mu v konaní ustanovil opatrovníčku napriek tomu, že to nebolo potrebné. Na území Slovenskej republiky sa zdržiava legálne na základe vydaného povolenia na pobyt Oddelením cudzineckej polície PZ Dunajská Streda Navrhovateľ je vedený v evidencii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru a aj odporca ho eviduje ako cudzinca, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana. Súd teda pri zisťovaní pobytu navrhovateľa pochybil a nevyužil všetky dostupné prostriedky.

Navrhovateľ v odvolaní ďalej namietal nedostatočné a nezrozumiteľné odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa. Z odôvodnenia nie je zrejmé, ako súd posúdil opravný prostriedok proti rozhodnutiu odporcu. Namieta tvrdenie, že nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali opodstatnenosť jeho žiadosti. Do spisu totiž predložil vojenskú knižku č. X., identifikačnú kartu č. X., 10 ks fotografií, fotokópiu ministerstva vnútra – hlásenie o udalosti a výstražný list organizácie vojska S.A. Krajský súd preto neskúmal jeho žiadosť objektívne a komplexne.

Decision & Reasoning: 

Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil rozhodnutie krajského súdu tak a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Krajský súd v Bratislave bez zisťovania pobytu navrhovateľa (v súdnom spise sa nenachádza zmienka o tom, žeby telefonicky alebo písomne zisťoval aktuálny pobyt navrhovateľa) ustanovil navrhovateľovi opatrovníka. Krajský súd vo veci nariadil pojednávanie, vec prejednal a rozhodol v neprítomnosti opatrovníka navrhovateľa.

Vydaniu rozhodnutia o ustanovení opatrovníka účastníkovi konania, ktorého pobyt nie je známy, musí predchádzať prešetrenie toho, či sú dané všetky podmienky pre takýto postup a či nie je na mieste iné opatrenie.Krajský súd takto nepostupoval, preto odvolací súd vyhodnotil námietku navrhovateľa o porušení jeho procesných práv za dôvodnú.

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožnil s  námietkou navrhovateľa, že odôvodnenie napadnutého rozsudku krajského súdu je nezrozumiteľné. Na jednej strane krajský súd vo výroku napadnutého rozsudku uvádza, že potvrdil rozhodnutie odporcu v časti neudelenia azylu, no na druhej strane v odôvodnení uvádza, že potvrdil rozhodnutie odporcu ako celok (teda aj s výrokom o poskytnutí doplnkovej ochrany). Ďalšou nejasnosťou je odôvodnenie krajského súdu, ktorým argumentuje neposkytnutie doplnkovej ochrany navrhovateľovi, pričom navrhovateľovi v predmetnej právnej veci doplnková ochrana udelená bola, a to na 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia odporcu.

Outcome: 

Odvolaniu vyhovené

Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil rozhodnutie krajského súdu a vec mu vrátil na ďalšie konanie.