Slovenská republika - Krajský súd v Košiciach, 21 marec 2012, Z. H. proti Ministerstvu vnútra Slovenská republika, 4Saz/3/2011

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
21-03-2012
Citation:
4Saz/3/2011
Court Name:
Krajský súd v Košiciach
Relevant Legislative Provisions:
National / Other Legislative Provisions:
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 19(1)(i)
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 10(1)
Slovakia - Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (Act No. 71/1967 on Administrative Procedure) - §32(1)
Slovakia - Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (Act No. 71/1967 on Administrative Procedure) - §34(3)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Je povinnosťou správneho orgánu zistiť všetky skutočnosti, dôležité pre konanie, a tak doplniť podklady pre rozhodnutie do takej miery, aby boli spoľahlivým základom pre samotné rozhodovanie.Správny orgán nie je tejto povinnosti zbavený ani s ohľadom na ustanovenie § 34 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“), podľa ktorého je účastník konania povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.

Správny orgán nie je tejto povinnosti zbavený ani s ohľadom na ustanovenie § 34 ods. 3 Správneho poriadku, podľa ktorého je účastník konania povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.

Facts: 

Žiadateľka podala žiadosť o azyl na území Slovenskej republiky spolu so svojim manželom, pričom svoju žiadosť odvodzovala od manžela, ktorý bol sympatizantom strany Mudžahedínov. Migračný úrad žiadateľke azyl neudelil, rovnako ako jej neposkytol doplnkovú ochranu. Žiadateľka, preto podala na Krajský súd v Bratislave opravný prostriedok, ktorému súd vyhovel a vec vrátil Migračnému úradu na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní Migračný úrad žiadateľke azyl opätovne neudelil, avšak jej poskytol doplnkovú ochranu. Žiadateľka nesúhlasila s neudelením azylu a na Krajský súd v Bratislave podala opravný prostriedok. Krajský súd v Bratislave potvrdil rozhodnutie Migračného úradu, preto žiadateľka podala proti danému rozsudku odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý rozhodnutie v časti o neposkytnutí doplnkovej ochranu zrušil.

Po opätovnom vrátení veci na Migračný úrad nebol žiadateľke azyl opäť udelený a tak znovu podala proti danému rozhodnutiu opravný prostriedok na Krajský súd v Bratislave. Krajský súd v Bratislave rozhodnutie Migračného úradu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Po tom, ako vec bola na Migračný úrad vrátená po štvrtý krát, nebol žiadateľke znovu udelený azyl, a preto proti nemu podala opravný prostriedok na Krajský súd v Košiciach.

Decision & Reasoning: 

Krajský súd v Košiciach zistil, že odporca v prejednávanej veci v správnom konaní nedostatočne zistil skutkový stav vo všetkých súvislostiach, a to najmä z hľadiska ďalšieho rodinného života navrhovateľky v prípade návratu do krajiny pôvodu – Iránu a nevysporiadal sa tak so všetkými skutočnosťami uvádzanými navrhovateľkou počas azylového konania v súlade s ustanovením § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“).  Je totiž povinnosťou správneho orgánu zistiť všetky skutočnosti, dôležité pre konanie, a tak doplniť podklady pre rozhodnutie do takej miery, aby boli spoľahlivým základom pre samotné rozhodovanie. Správny orgán nie je tejto povinnosti zbavený ani s ohľadom na ustanovenie § 34 ods. 3 Správneho poriadku, podľa ktorého je účastník konania povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.

 

Odvolací súd sa teda v nadväznosti na dikciu vyššie zmienených ustanovení Správneho poriadku v plnej miere stotožnil s odvolacou námietkou splnomocnenej zástupkyni navrhovateľky, týkajúcou sa absencie relevantných informácií o prenasledovaní žien prenasledovaných mužov v Iráne v odôvodnení napadnutého rozhodnutia. Je totiž pravdou, že navrhovateľka v priebehu celého azylového konania pred odporcom zdôvodňovala svoju žiadosť súvislými, neprotirečivými a pravdepodobnými vyhláseniami, čo v konečnom dôsledku v odôvodnení rozhodnutia skonštatoval i správny orgán. Jej jediným dôvodom podanej žiadosti o udelenie azylu na území SR bola obava z prenasledovania jej manžela vládou v Iráne.

 

S ohľadom na navrhovateľkou konzistentne udávaný dôvod žiadosti o udelenie azylu si mal odporca zaobstarať obsahovo, ako i časovo relevantné správy o krajine pôvodu navrhovateľky týkajúce sa prenasledovania žien (ako aj ostatných rodinných príslušníkov) v situáciách, ak je vládou krajiny pôvodu prenasledovaný iný rodinný príslušník (v tomto prípade hlava rodiny). Pomerne stručné konštatovanie formy štátneho zriadenia a všeobecných informácií ohľadom obyvateľstva, vierovyznania, ekonomiky či politickej situácie krajiny zo strany správneho orgánu v odôvodnení rozhodnutia nebolo možné krajským súdom vyhodnotiť ako dostatočné zistenie skutkového stavu. Takéto závery odporcu vzhľadom na navrhovateľkou tvrdené obavy z prenasledovania, sa preto krajskému súdu jednoznačne javili ako nedostatočné.

 

Z uvedených dôvodov Krajský súd v Košiciach považoval túto odvolaciu námietku splnomocnenej zástupkyne navrhovateľky, uvedenú v podanom opravnom prostriedku, za opodstatnenú a preto vyhovel podanému odvolaniu, keď zrušil rozhodnutie odporcu o neudelení azylu na území SR v zmysle ustanovenia § 250j ods. 2 písm. c) O.s.p., nakoľko zistenie skutkového stavu odporcom nebolo dostačujúce na posúdenie veci.

 

Napadnuté rozhodnutie odporcu bolo okrem nedostatočne zisteného skutkového stavu potrebné zrušiť i z dôvodov objektívnych, nakoľko v čase rozhodovania o opravnom prostriedku navrhovateľky správny orgán rozhodol vo veci žiadosti manžela navrhovateľky tak, že rozhodnutím ČAS: MU-468-89/PO-Ž-2007 zo dňa 23.01.2012mu v zmysle ustanovenia § 8 písm. a) a § 20 ods. 2 zákona o azyle udelil na území Slovenskej republiky azyl. Správny orgán v tomto rozhodnutí jednoznačne konštatoval skutočné a opodstatnené obavy manžela navrhovateľky z prenasledovania v Iráne a ohrozenie života v prípade návratu do krajiny pôvodu.   

 

Odvolaciu námietku splnomocnenej zástupkyne navrhovateľky, že odporca sa ňou doloženými informáciami, založenými do administratívneho spisu pred vydaním rozhodnutia, nezaoberal a nevysporiadal krajský súd nepovažoval za dôvodnú, keďže odporca v odôvodnení napadnutého rozhodnutia na zmienené doložené správy záverom poukázal a stručne k nim zaujal i svoju správnu úvahu.

 

Podľa názoru odvolacieho súdu bude vo svetle nových a obsahovo relevantných informácií o krajine pôvodu navrhovateľky , ako i rozhodnutia odporcu ČAS: MU-468-89/PO-Ž-2007 zo dňa 23.01.2012vo veci manžela navrhovateľky, nanovo potrebné prehodnotiť navrhovateľkou tvrdený dôvod žiadosti o udelenie azylu a s poukazom i na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (sp. zn.1 Sža/57/2010) zamerať sa s ohľadom na princíp celistvosti rodiny najmä na možnosť udelenia azylu na účel zlúčenia rodiny podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona o azyle.

 

Bude povinnosťou správneho orgánu sa týmito skutočnosťami opätovne dôsledne zaoberať, náležite ich vyhodnotiť a opätovne vo veci rozhodnúť o udelení či neudelení azylu navrhovateľke na území Slovenskej republiky.

Outcome: 

Krajský súd v Košiciach rozhodnutie odporcu – Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zrušil a vec vrátil odporcovi na ďalšie konanie.

Subsequent Proceedings : 

Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v ďalšom konaní udelil žiadateľke azyl.

Observations/Comments: 

JUDr. Marianna Hrabovecká

Case Law Cited: 

Slovakia - Supreme Court of the Slovak Republic, 1 Sža/57/2010