Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, 20. marca 2012, A. A. proti Migračnému úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 9Saz/47/2011

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
20-03-2012
Citation:
9Saz/47/2011
Court Name:
Krajský súd v Bratislave
National / Other Legislative Provisions:
Civil Procedure Code) - § 250j(2)(e)
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 2(g)
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 16
Slovakia - Zákon 480/2002 Zb. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act No 480/2002 on asylum and amending certain other acts) - § 52
Slovakia - Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní­ (Act No. 71/1967 on Administrative Procedure) - §46
Slovakia - Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní­ (Act No. 71/1967 on Administrative Procedure) - § 18
Slovakia - Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní­ (Act No. 71/1967 on Administrative Procedure) - § 3(3)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky nemôže v konaní o predĺženie doplnkovej ochrany začatej v súlade s § 20 ods. 3 zákona o azyle, teda na základe žiadosti o jej predĺženie, rozhodnúť o zrušení doplnkovej ochrany.

Výsledkom tohto konania môže byť iba rozhodnutie o jej predĺžení, resp. o jej nepredĺžení v súlade s § 20 ods. 3 zákona o azyle.

Facts: 

Navrhovateľ požiadal v súlade s § 20 ods. 3 zákona o azyle o predĺženie doplnkovej ochrany. Migračný úrad tak začal konanie o predĺženie doplnkovej ochrany, pričom po preskúmaní žiadosti vydal rozhodnutie, ktorým navrhovateľovi doplnkovú ochranu zrušil.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ opravný prostriedok, ktorým sa domáhal zrušenia vydaného rozhodnutia.

Decision & Reasoning: 

Krajský súd v Bratislave rozhodnutie Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade s § 25Oj ods. 2 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Konaním o azyle sa v zmysle zákona o azyle rozumie konanie o udelenie azylu, konanie o odňatie azylu, konanie o predĺženie doplnkovej ochrany a konanie o zrušenie doplnkovej ochrany.

Navrhovateľ požiadal v súlade s § 20 ods. 3 zákona o azyle o predĺženie doplnkovej ochrany. Na základe tejto žiadosti sa začalo konanie o predĺženie doplnkovej ochrany. Účastníkom tohto konania je podľa zákona o azyle cudzinec, ktorý požiadal o predĺženie doplnkovej ochrany.

Účastníkom konania o zrušenie doplnkovej ochrany je cudzinec, s ktorým sa začalo konanie o jej zrušenie. Konanie sa začína na návrh účastník alebo na podnet správneho orgánu.

Je skutočnosťou, že  navrhovateľ požiadal Migračný úrad o predĺženie doplnkovej ochrany, čím došlo k začatiu konania o predĺženie doplnkovej ochrany poskytnutej navrhovateľovi. Pokiaľ v tomto konaní dôjde k vydaniu meritórneho rozhodnutia (vo veci samej), jeho výsledkom môže byť iba rozhodnutie o jej predĺžení resp. o jej nepredĺžení. Ako to vyplýva v výroku rozhodnutia migračného úradu, tento nevydal žiadne z uvedených typov rozhodnutia – rozhodol však o zrušení doplnkovej ochrany, teda nerozhodol o predmete začatého konania. Týmto došlo k vade, ktorá mala vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.

Konanie o zrušenie doplnkovej ochrany je samostatným konaním o azyle, ktoré sa v súlade so všeobecnými predpismi o správnom konaní začína buď na návrh účastníka alebo na podnet správneho orgánu. K začatiu tohto konania však nedošlo. Pokiaľ teda správny orgán vo veci žiadosti navrhovateľa o predĺženie doplnkovej ochrany rozhodol o jej zrušení bez toho, aby konanie o zrušení doplnkovej ochrany bolo vôbec začaté, jeho rozhodnutie nemôže byť zákonné. 

Outcome: 

Rozhodnutie bolo zrušené a vrátené Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na ďalšie konanie.

Subsequent Proceedings : 

Konanie o predĺženie doplnkovej ochrany pred Migračným úradom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.