Polska - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 19 sierpnia 2010, V SA/Wa 243/10

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
19-08-2010
Citation:
V SA/Wa 243/10
Court Name:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
National / Other Legislative Provisions:
Poland - Kodeksu post powania administracyjnego (Code of Administrative Procedure) - Art. 7
Poland - Kodeksu post powania administracyjnego (Code of Administrative Procedure)
Poland - Kodeksu post powania administracyjnego (Code of Administrative Procedure) - Art. 77
Poland - Kodeksu post powania administracyjnego (Code of Administrative Procedure) - Art. 80
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland)
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 13 § 1
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 15
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 16
Poland - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Polish Act of 25 July 2002 on Administrative Courts)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Uzasadniona obawa przed prześladowaniem może być oparta także na wydarzeniach, które miały miejsce od momentu, gdy wnioskodawca opuścił kraj pochodzenia (uchodźca sur place). Przesłanki typu sur place są to takie okoliczności, które powstały po opuszczeniu kraju pochodzenia, co do zasady są one związane ze zmianą sytuacji w kraju pochodzenia, nie można jednak wyłączyć innych zdarzeń, które są ściśle związane z osobą ubiegającą się o status uchodźcy i następują po opuszczeniu kraju pochodzenia.

Facts: 

V.Z. złożył w Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy uzasadniając go obawą przed prześladowaniem ze względu na poglądy polityczne. Cudzoziemiec zeznał, że w kraju pochodzenia pracował w urzędzie celnym gdzie poznał I. M., któremu w okresie przedwyborczym pomagał roznosząc ulotki. Dalej wyjaśnił, że mieli jednakowe poglądy polityczne, opozycyjne do władzy. Został wezwany przez KGB, gdzie poinformowano go, że dopuścił się jakiś zaniedbań w obowiązkach służbowych. Następnie został wezwany do prokuratury i tam pokazano mu dokumenty, gdzie były opisane jego rzekome przewinienia. Sugerowali, że wiedzą o nim wszystko, odebrał to jako groźbę i aluzję do znajomości z opozycyjnym działaczem. Przeciwko Cudzoziemcowi zostało wszczęte postępowanie karne, w końcu zdecydował się wyjechać z kraju.

Urząd ds. Cudzoziemców odmówił  nadania V.Z. statusu uchodźcy jak i ochrony uzupełniającej i pobytu tolerowanego wskazując, że nie potrzebuje on międzynarodowej ochrony i nie żywi uzasadnionej obawy przed prześladowaniem. Według Szefa Urzędu Cudzoziemiec nie wskazał, ani tym bardziej nie uprawdopodobnił, iż władze państwowe bądź inne podmioty, podejmowały wobec niego jakiekolwiek działania krzywdzące na tle przesłanek z Konwencji Genewskiej. Urząd zarzucił także, iż oświadczenia V.Z. w zakresie jego działalności politycznej są lakoniczne i nie wynika z nich jakie naprawdę poglądy polityczne przejawia. W odwołaniu V.Z. wskazał między innymi,  że prowadzi działalność polityczną również w Polsce. Rada ds. Uchodźców podzieliła jednakże stanowisko organu I instancji wskazując dodatkowo, że postępowanie karne przeciwko V.Z. trudno uznać za przejaw prześladowania, zwłaszcza, iż Cudzoziemiec zatrudniony był do końca roku 2006 jako funkcjonariusz państwowy służby celnej, a kraj pochodzenia opuścił legalnie.

Od tej decyzji Cudzoziemiec wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosząc o jej uchylenie, dołączając do skargi dokumenty potwierdzające jego działalność polityczną na terytorium RP.

Decision & Reasoning: 

Sąd uchylił w całości decyzję Rady ds. Uchodźców.

W ocenie sądu organ II instancji nie podjął wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a w konsekwencji nie zebrał i nie rozpatrzył całego materiału dowodowego. W tym kontekście Sąd stwierdził, iż Rada do Spraw Uchodźców nie odniosła się do oceny zachowań skarżącego w Polsce pod względem możliwości spełnienia przez niego przesłanek do uzyskania statutu uchodźcy sur place.

Uzasadniona obawa przed prześladowaniem może być oparta także na wydarzeniach, które miały miejsce od momentu, gdy wnioskodawca opuścił kraj pochodzenia (uchodźca sur place). Sąd wyjaśnił, że przesłanki typu sur place są to takie okoliczności, które powstały po opuszczeniu kraju pochodzenia, co do zasady są one związane ze zmianą sytuacji w kraju pochodzenia, nie można jednak wyłączyć innych zdarzeń, które są ściśle związane z osobą ubiegającą się o status uchodźcy i następują po opuszczeniu kraju pochodzenia. Uzasadniona obawa bycia prześladowanym lub rzeczywiste ryzyko wystąpienia poważnej krzywdy może być oparte na wydarzeniach, które miały miejsce od momentu, gdy wnioskodawca opuścił kraj swego pochodzenia oraz na działaniach, które były podejmowane przez wnioskodawcę od momentu, gdy wyjechał z kraju pochodzenia, w szczególności w przypadku, gdy jest ustalone, że działania te stanowią wyraz i kontynuację posiadanych przekonań lub orientacji skarżącego wyrażanych w państwie pochodzenia.

Z uwagi na pominięcie tych kwestii przez organ odwoławczy, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd poinstruował także Radę, iż winna ona przeanalizować, ewentualnie uzupełnić, materiał dowodowy sprawy uwzględniając również zdarzenia jakie miały miejsce na terenie Polski (uchodźca sur place).

Outcome: 

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję.

Observations/Comments: 

Treść orzeczenia jest dostępna w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9B0A9C8DBE