Polska- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 16 maja 2013, IV SA/Wa 2684/12

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
16-05-2013
Citation:
IV SA/Wa 2684/12
Court Name:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
National / Other Legislative Provisions:
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 13
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 15
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 22
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 52
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 97
Poland - Kodeksu post powania administracyjnego (Code of Administrative Procedure) - Art. 7
Poland - Kodeksu post powania administracyjnego (Code of Administrative Procedure) - Art. 77
Poland - Kodeksu post powania administracyjnego (Code of Administrative Procedure) - Art. 80
Poland - Kodeksu post powania administracyjnego (Code of Administrative Procedure) - Art. 138
Poland - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Polish Act of 25 July 2002 on Administrative Courts)
Poland - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Polish Act on Proceedings before Administratice Courts)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Cudzoziemca pozbawia się ochrony uzupełniającej w przypadku gdy okoliczności z powodu których była udzielona, przestały istnieć lub zmieniły się w taki sposób, że ochrona nie jest już wymagana. Odnośny przepis warunkuje dwie niezależne przesłanki uzasadniające cofnięcie tej ochrony. Po pierwsze jest nią ustanieokoliczności, które spowodowały udzielenie takiej ochrony, po drugie natomiast zmiana takowych okoliczności, przy czym zmiana ta ma być na tyle znacząca i długotrwała, że dalsza obawa cudzoziemca przed doznaniem poważnej krzywdy nie jest uzasadniona.

Ochrona uzupełniająca nie może stanowić prawa porównywalnego choćby z prawem uzyskania zgody na pobyt czasowy czy na osiedlenie się.

Facts: 

N.I. złożyła wniosek o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców odmówił nadania statusu uchodźcy i udzielił zgody na pobyt tolerowany, która w związku ze zmianą przepisów została następnie z mocy prawa przekształcona w ochronę uzupełniającą.W trakcie pobytu na terytorium Polski cudzoziemka urodziła trzecie dziecko i w jego imieniu złożyła wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Organ postanowił odmówić nadania statusu uchodźcynowo narodzonemu dziecku, ale udzielona została zgoda na pobyt tolerowany. N.I. wyjechała następnie z Polski do kraju pochodzenia, gdzie urodziła czwarte dziecko i mieszkała 3 lata. Mając powyższe informacje organ wszczął z urzędu postępowanie o pozbawienie cudzoziemki oraz jej dzieci ochrony uzupełniającej. Cudzoziemka uzasadniła swój wyjazd chorobą, a następnie śmiercią ojca. Organ doszedł jednak do wniosku, że nastąpiła zmiana okoliczności, z powodu których cudzoziemce została udzielona ochrona na terytorium RP. Zmiana tych okoliczności ma charakter znaczący i długotrwały, że dalsza obawa przed doznaniem poważnej krzywdy nie jest uzasadniona. Cudzoziemka złożyła odwołanie od decyzji Szefa Urzędu, które nie zostało uwzględnione przez organ II instancji. W ocenie organu przestały istnieć obawy, które stanowiły podstawę przyznania ochrony uzupełniającej. Przy czym trzyletni okres pobytu i brak jakichkolwiek problemów świadczy o tym, że zmiana tych okoliczności ma charakter trwały.

Na decyzję Rady cudzoziemka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Decision & Reasoning: 

Sąd oddalił skargę uznając prawidłowość rozstrzygnięcia Rady ds. Uchodźców. Sąd wskazał, że cudzoziemca pozbawia się ochrony uzupełniającej w przypadku gdy okoliczności z powodu których była udzielona, przestały istnieć lub zmieniły się w taki sposób, że ochrona nie jest już wymagana. Odnośny przepis warunkuje dwie niezależne przesłanki uzasadniające cofnięcie tej ochrony. Po pierwsze jest nią ustanieokoliczności, które spowodowały udzielenie takiej ochrony, po drugie natomiast zmiana takowych okoliczności, przy czym zmiana ta ma być na tyle znacząca i długotrwała, że dalsza obawa cudzoziemca przed doznaniem poważnej krzywdy nie jest uzasadniona.

Sąd wziął pod uwagę, że Cudzoziemka samodzielnie wyjechała do kraju pochodzenia, gdzie urodziła czwarte dziecko, a po 3 latach zamieszkiwania uzyskała dla siebie i dzieci paszporty w oparciu o które opuściła następnie bez przeszkód kraj pochodzenia i wjechała na terytorium Polski.

Sąd zaznaczył, że gdyby  w kraju pochodzenia ponownie zostało zagrożone jej prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, gdyby została narażona bądź doznała tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania wówczas byłyby podstawy do twierdzenia, że okoliczności z powodu których otrzymała ochronę prawną nadal istnieją. W ocenie Sądu organ jednak w wystarczającym zakresie wykazał, że bytność skarżącej w kraju pochodzenia niezakłócona w żaden sposób świadczy, że sytuacja w tej części świata jest na tyle ustabilizowana, że nie powoduje żadnych zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców.

Co prawda sytuacja jest nadal niestabilna jednak nie można mówić o konflikcie zbrojnym, który stanowiłby zagrożenie dla całej populacji ani o masowym stosowaniu terroru czy prześladowań wobec osób cywilnych. Na tej podstawie Sąd doszedł do wniosku, że nastąpiła zmiana okoliczności, które warunkowały przyznanie ochrony uzupełniającej.

Sąd odniósł się też do argumentu Cudzoziemki, że fakt uzyskania przez jej męża odrębnej decyzji o ochronie uzupełniającej uzasadnia objęcie ją taką samą ochroną. Cudzoziemka dowodziła, że status członka rodziny objętego wnioskiem jest pochodną statusu przyznanego wnioskodawcy, co oznacza, że powinna zachować ochronę uzupełniającą, jak ma miejsce to w wypadku męża, na zasadzie jedności rodziny. Sąd zaznaczył jednak, że Cudzoziemka swoim zachowaniem sama zdecydowała, że nie będzie z ochrony udzielonej jej przez państwo polskie korzystać. Instytucja ochrony uzupełniającej nie może natomiast być realizowana niezgodnie z celem jej ustanowienia. Nie może bowiem stanowić prawa porównywalnego choćby z prawem uzyskania zgody na pobyt czasowy czy na osiedlenie się. Cudzoziemka może natomiast powoływać się na zasadę jedności rodziny w innych procedurach legalizacyjnych.

Outcome: 

Sąd oddalił skargę.

Observations/Comments: 

W orzeczeniu pojawił się istotny fragment odnoszący się do interpretacji przesłanek ustania ochrony uzupełniającej.

Treść orzeczenia jest dostępna w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8EE0FA348D

Case Law Cited: 

Poland - Regional Administrative Court in Warsaw,14 January 2010, V SA/Wa 1026/09