Polska - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, 03 kwiecień 2013, IV SA/Wa 2486/12

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
03-04-2013
Citation:
IV SA/Wa 2486/12
Court Name:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Relevant Legislative Provisions:
National / Other Legislative Provisions:
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Cudzoziemiec w postępowaniu podkreślił, iż z kraju pochodzenia wyjechał jako dziecko i nie ma tam żadnej rodziny, zaś cała jego rodzina przebywa legalnie w Polsce (otrzymali zgodę na pobyt tolerowany w ramach procedury uchodźczej). Jako że decyzja o odmowie ochrony wiąże się z orzeczeniem o wydaleniu, odmówienie ochrony skutkować będzie brakiem możliwości widywania najbliższej rodziny przez wiele lat. Tym samym zdaniem skarżącego decyzja o wydaleniu stanowi ingerencję w jego życie rodzinne, albowiem jej skutkiem będzie rozłączenie go z rodziną.

Sąd uznał, że organ winien rzetelnie zbadać i odnieść się do poniesionych przez skarżącego zarzutów a zatem rozważyć sytuację osobistą i rodzinną cudzoziemca w kontekście możliwości zastosowania w stosunku do niego art. 8 Konwencji. w tym m.in.: długotrwałości jego pobytu w Polsce, ewentualne przeszkody do zamieszkania w kraju jego pochodzenia, w tym skutki wynikające dla rodziny z konieczności jej rozłączenia na skutek przeniesienia skarżącego do innego kraju.

Facts: 

Cudzoziemiec złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy. W postępowaniu zeznał, że wyjechał 6 lat temu (w wieku 14 lat) z kraju pochodzenia wraz z rodzicami i bratem. W kraju pochodzenia nie pozostał nikt z jego rodziny. Rodzice i bracia przebywają legalnie w Polsce - matka dostała w 2011 r. zgodę na pobyt tolerowany ze względu na ochronę praw swoich dwóch małoletnich synów, a ojciec – ze względu na zasadę jedności rodziny. Cudzoziemiec po przyjeździe do Polski od razu dostał się do klasy gimnazjum, które ukończył zdając egzaminy gimnazjalne. Jest słuchaczem liceum. Mieszka z rodzicami i od trzech lat pracuje w służbie oczyszczania miasta. Został w Polsce skazany za współudział w kradzieży i dostał wyrok 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Zarówno organ I, jak i II instancji odmówiły cudzoziemcowi ochrony. Cudzoziemiec złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Decision & Reasoning: 

To na cudzoziemcu spoczywa obowiązek wykazania prześladowania lub poważnego ryzyka jego wystąpienia w stosunku do niego. Jest to zrozumiałe jeśli się zważy, że to cudzoziemiec decydując się na opuszczenie swojego kraju w związku z doznanymi prześladowaniami lub żywiąc uzasadnione obawy ich doznania powinien je określić i jak najpełniej przedstawić wskazując, że dotyczą właśnie jego osoby. Okoliczności dotyczące prześladowań mogą być wówczas wszechstronnie ocenione. Jest przy tym rzeczą oczywistą, że prześladowania mogą mieć różne formy i różne podłoże, ale jest przy tym wymagane, ażeby miały odniesienie do cudzoziemca. Jest oczywiste również, że uzyskanie statusu uchodźcy jest możliwe wyłącznie wtedy kiedy prześladowania dotykające cudzoziemca dotyczą jego rasy, religii, przekonań politycznych, przynależności do określonej grupy społecznej lub mają związek z jego seksualnością, a więc są określone w art. 1A Konwencji Genewskiej. W przypadku wnioskodawcy w niniejszej sprawie organy słusznie wskazały, że takie prześladowania nie miały miejsca.

Nie wyjaśniono jednak podniesionych przez cudzoziemca okoliczności pod kątem art. 97 § 1 pkt 1a ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, zgodnie z którym cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego wydalenie naruszałoby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub naruszałoby prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka, w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu.

Rozpoznając ponownie sprawę organ powinien rzetelnie zbadać i odnieść się do poniesionych przez skarżącego zarzutów, a zatem rozważyć sytuację osobistą i rodzinną cudzoziemca w kontekście możliwości zastosowania w stosunku do niego art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W tym celu powinien zbadać m.in.: długotrwałość jego pobytu w Polsce, ewentualne przeszkody do zamieszkania w kraju jego pochodzenia, w tym skutki wynikające dla rodziny z konieczności jej rozłączenia na skutek przeniesienia skarżącego do innego kraju.

Outcome: 

Uchylenie decyzji Rady do Spraw Uchodźców

Observations/Comments: 

W postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy rozpatruje się przesłanki udzielenia zgody na pobyt tolerowany, w przypadku odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej. Zgoda ta jest udzielana m.in. w celu poszanowania prawa do życia rodzinnego i ochrony praw dziecka. Łączy się to z tym, że w decyzji wydawanej w postępowaniu uchodźczym, w przypadku odmowy wszystkich form ochrony, orzeka się o wydaleniu z terytorium. Dlatego też, aby zapewnić realizację praw wynikających z prawa międzynarodowego, organy w postępowaniu uchodźczym badają relacje rodzinne i wpływ ewentualnego powrotu na dziecko.