Polska- Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, 29 grudnia 2004 r, II Akz 508/04

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
29-12-2004
Citation:
II Akz 508/04
Court Name:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
National / Other Legislative Provisions:
Poland - Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Constitution of the Republic of Poland) - Art 91
Poland - Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Constitution of the Republic of Poland) - Art 87 § 1
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland)
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 13 § 1
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 15
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Decyzja o nadaniu statusu uchodźcy podjęta przez uprawniony organ Francji ma moc obowiązującą na terytorium Polski, gdzie cudzoziemiec ścigany przez władze rosyjskie został zatrzymany. Polska uznaje decyzje innych państw o nadaniu cudzoziemcowi statusu uchodźcy i obejmuje takiego cudzoziemca ochroną prawną wynikająca z tej decyzji w takim samym stopniu i zakresie, jak w przypadku nadania mu statusu uchodźcy przez uprawniony organ Polski.

Facts: 

Obywatel Federacji Rosyjskiej posiadał status uchodźcy nadany we Francji. Został zatrzymany w Polsce, ponieważ Federacja Rosyjska złożyła wobec niego wniosek o ściganie i żądała jego wydania na podstawie zawartej z Polską umowy. Sąd Okręgowy (I instancja) orzekł o prawnej niedopuszczalności wydania, jednak Prokurator złożył zażalenie argumentując, że nadanie prawa pobytu przez Francję nie rodzi skutków w postaci niemożności wydania go władzom kraju pochodzenia przez inne państwo niż nadające prawo pobytu.

Decision & Reasoning: 

Decyzja sądu w przedmiocie prawnej dopuszczalności wydania osoby ściganej uwzględniać musi inne zobowiązania Polski, wynikające z prawa wewnętrznego, międzynarodowego i europejskiego. Art. 33 ust. 1 Konwencji Genewskiej, dotyczący instytucji deportacji i wydalenia, ma zastosowanie także do instytucji ekstradycji. Stanowi o zakazie wydalania cudzoziemca, który posiada status uchodźcy, bez pozbawienia go tego statusu.

Przyznanie mocy obowiązującej decyzjom nadającym status uchodźcy podejmowanym przez organy państw obcych jest uzasadnione, bo opierają się one o dokładnie te same warunki nadania statusu – określone w Konwencji Genewskiej. Jest to uprawnione tym bardziej, gdy chodzi o decyzje organów państw należących, jak Polska, do Unii Europejskiej.

W związku z przyznanym mu statusem cudzoziemiec otrzymał od organu Francji dokument podróży, który przyznaje prawo wjazdu do wszystkich krajów z wyjątkiem Federacji Rosyjskiej i  gwarantował powrót do Francji w okresie jego ważności. Cudzoziemiec był zatem uprawniony do swobodnego korzystania z tak przyznanego mu przywileju, bez obawy, że spotka go sankcja w postaci wydalenia do Rosji. Zatem wydanie cudzoziemca Rosji, gdy udaje się do innego państwa członkowskiego świadczyłoby o fikcji w zakresie efektywności prawa UE (effet utile).

Outcome: 

Stwierdzenie prawnej niedopuszczalności wydania cudzoziemca ścigającemu go państwu pochodzenia

Observations/Comments: 

Orzeczenie ma duże znaczenie dla koncepcji jednolitego statusu uchodźcy w Unii Europejskiej, co jest jednym z celów Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. Niestety w wielu przypadkach polskie sądy uznawały, że status uchodźcy nadany w innym państwie nie jest przeszkodą prawną do wydania cudzoziemca w ramach postanowień umowy międzynarodowej o pomocy prawnej (w takich przypadkach zazwyczaj jednak odmawiały wydania z innych względów, takich jak ryzyko naruszenia praw i wolności).

Other sources cited: 

Art. 31 ust. 1 pkt c Traktatu o Unii Europejskiej (brzmienie sprzed Traktatu z Lizbony)

Case Law Cited: 

Poland - Court of Appeal in Wrocław, 21 January 2004, II Akz 407/08, OSA 2004/7/54