Polska - Naczelny Sąd Administracyjny, 18 lutego 1999, II OSK 247/08

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
18-02-1999
Citation:
II OSK 247/08
Court Name:
Naczelny Sąd Administracyjny
Relevant Legislative Provisions:
International Law > 1951 Refugee Convention > Art 1A (2)
International Law
International Law > 1951 Refugee Convention
Council of Europe Instruments > EN - Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Council of Europe Instruments
European Union Law > EN - Charter of Fundamental Rights of the European Union
Council of Europe Instruments > EN - Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms > Article 3
European Union Law > EN - Charter of Fundamental Rights of the European Union > Article 10
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 4 > Art 4.3 (a)
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 4
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 6 > Art 6 (c)
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 6
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 7 > Art 7.1
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 7 > Art 7.2
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 9 > Art 9.1
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 9 > Art 9.2 (a)
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 10 > Art 10.1 (d)
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 10
UNHCR Handbook
UNHCR Handbook > Para 65
National / Other Legislative Provisions:
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 15 § 1
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Zarzut braku realizacji prawa do informacji o zasadach i trybie postępowania uchodźczego oraz prawach i obowiązkach wnioskodawcy jest niezasadny w kontekście pouczeń zawartych we wniosku o nadanie statusu uchodźcy i podpisania przez stronę oświadczenia, że została pouczona.

Przyznanie statusu uchodźcy z uwagi na ryzyko prześladowań ze strony podmiotów niepaństwowych wymaga wykazania, że pozostaje ono w związku z przyczynowymi powodami prześladowań wskazanymi w Konwencji.

Grupy społecznej nie stanowią „kobiety podlegające przemocy domowej”. Ustalenie, czy kobiety w Rosji stanowią grupę społeczną w rozumieniu Konwencji wymaga odniesienia się do ich aktualnej sytuacji w kraju pochodzenia.

Facts: 

W 2005 r. mąż cudzoziemki złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy, którym objęta była ona i jej dzieci. W 2006 r., po otrzymaniu ostatecznej decyzji odmownej, cudzoziemka złożyła w Polsce odrębny wniosek o nadanie jej statusu uchodźcy, którym objęła także dzieci. Wskazała w nim, iż żyje w ciągłym strachu, ponieważ mąż bił ją, groził odebraniem dzieci i śmiercią, a ponadto był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej.

Organ I instancji, wówczas Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców odmówił jej nadania statusu uchodźcy, a Rada do Spraw Uchodźców (organ II instancji) utrzymała w mocy decyzję.

Cudzoziemka zaskarżyła decyzję organu II instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę,  podnosząc, iż organy zasadnie uznały, że motywem złożenia wniosku były przyczyny natury ekonomicznej i osobistej „(patologiczny związek małżeński”).

Decision & Reasoning: 

Nieuzasadniony jest zarzut braku poprawnego (tj. dokonanego w języku ojczystym cudzoziemca) pouczenia o zasadach i trybie postępowania uchodźczego. Pouczenie to powinno być dokonane w języku zrozumiałym dla cudzoziemca i zawierać informacje o zasadach i trybie postępowania, o prawach strony i jej obowiązkach, o skutkach prawnych ich niewykonania oraz informacje o organizacjach pomagających uchodźcom. W toku postępowania wykonano obowiązek zaznajomienia strony z regułami postępowania. Skarżąca złożyła podpis we wniosku o nadanie statusu uchodźcy poświadczający dokonanie pouczenia, a ponadto zadeklarowała znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się. Przejawem realizacji ustawowego obowiązku pouczenia cudzoziemca jest także konstrukcja urzędowego formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy, która zawiera niezbędne pouczenia w zakresie: obowiązku powiadamianiu organu o zmianie miejsca pobytu oraz skutkach niedopełnienia tego obowiązku, a także o wymogach formalnych wniosku i skutkach braku odpowiednich elementów. Ponadto wszystkie rubryki wniosku opisane są w trzech językach, w tym w języku rosyjskim. Dotyczy to również wypisanych we wniosku zasadach i trybie postępowania. W tych okolicznościach, złożenie przez skarżącą podpisu pod oświadczeniem stwierdzającym, że została  pouczona rodzi domniemanie, że została ona wyczerpująco poinformowana o kwestiach mających znaczenie w postępowaniu. Chociaż, logicznie poprawne jest twierdzenie skarżącej, że złożenie podpisu pod oświadczeniem nie może być równoznaczne ze zrozumieniem przez nią pouczenia, to jednak nie oznacza to naruszenia prawa.

Przyznanie statusu uchodźcy z uwagi na ryzyko prześladowań ze strony podmiotów niepaństwowych wymaga wykazania, że pozostaje ono w związku z przyczynowymi powodami prześladowań wskazanymi w Konwencji. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli: a) pojawi się realne ryzyko prześladowań ze strony podmiotu niepaństwowego z przyczyn określonych w Konwencji, bez względu na powody braku ochrony wnioskodawcy ze strony państwa; b) gdy ryzyko prześladowań ze strony podmiotu niepaństwowego nie jest związane z Konwencją, ale niezdolność lub odmowa udzielenia ochrony przez państwo ma związek z Konwencją. Inaczej mówiąc, „jeżeli podmiotem dopuszczającym się prześladowań nie są organy władzy publicznej, nadanie statusu uchodźcy jest uzasadnione nie tylko wówczas, gdy obawa przed prześladowaniem wynika z przyczyn wskazanych w art. 1A pkt 2 Konwencji genewskiej, ale także, gdy te właśnie przyczyny powodują, że cudzoziemiec nie może uzyskać ochrony w kraju pochodzenia.”

Należy wyłączyć możliwość uznania, że grupę społeczną stanowią „kobiety podlegające przemocy domowej”, gdyż dana grupa musi być zdefiniowana bez odniesienia się do obawy przed prześladowaniem. Ustalenie, czy kobiety w Rosji stanowią grupę społeczną w rozumieniu Konwencji wymaga odniesienia się do ich aktualnej sytuacji. Oceniając stan uzasadnionej obawy nie sposób abstrahować od warunków w kraju pochodzenia. Brak jakichkolwiek ustaleń w tym zakresie jest tym bardziej rażący, że w toku postępowania skarżąca podnosiła, że nie miała dostępu do organizacji zajmujących się wspieraniem kobiet, zaś władze państwowe tolerują przemoc domową.

Outcome: 

Uchylenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uchylenie decyzji Rady do Spraw Uchodźców.

Observations/Comments: 

W prezentowanym wyroku realizacja prawa cudzoziemca do informacji w postępowaniu uchodźczym zinterpretowane zostało wąsko, jako obowiązek organu zapewnienia pouczenia w języku zrozumiałym we wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Wyrok odnosi się do kwestii prześladowań ze strony podmiotów niepaństwowych i roli informacji o kraju pochodzenia w definiowaniu określonej grupy społecznej.

Other sources cited: 

Aguirre Cervantes v. INSz 21 marca 2001 r.

Raport Amnesty International o przemocy wobec kobiet w Federacji Rosyjskiej

Case Law Cited: 

CJEU - C-80/86, Kolpinghuis Nijmegen BV

Poland - Supreme Administrative Court of Poland, 29 January 1999, V SA 1499/98

Poland - Supreme Court, 7 June 2001, III RN 110/00

Italy - Constitutional Court, 25 October 2006, No 368

CJEU - C-106/89 Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentacion SA

United States - Matter of Acosta (Interim Decision 2986, March 1, 1985)