Polska – Rada do Spraw Uchodźców, 31 stycznia 2013, RdU-315-3/S/12

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
31-01-2013
Citation:
RdU-315-3/S/12
Court Name:
Rada do Spraw Uchodźców
National / Other Legislative Provisions:
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 13
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 14 § 1(5)
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 15
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

W postępowaniu karnym prowadzonym wobec cudzoziemca w Polsce irańskim służbom konsularnym ujawniono, że przebywa on w Ośrodku dla Cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Dębaku. Mogło to być równoznaczne z przekazaniem informacji o ubieganiu się przez cudzoziemca o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Nie ma pewności, czy po powrocie do Iranu cudzoziemca dotknęłyby jakiekolwiek represje ze strony władz. Niemniej jednak, takiej ewentualności nie można wykluczyć. Okoliczność ta nie wpisuje się w pojęcie określonej grupy społecznej. Jednak biorąc pod uwagę skalę naruszeń praw człowieka w Iranie, a także całkowitą nieobliczalność reżimu, realne jest zagrożenie torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem.

Facts: 

Obywatel Iranu złożył w Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy, motywując go prześladowaniami na tle politycznym. Powody niechęci do władz kraju pochodzenia tłumaczy 20-letnim sporem o ziemię, zakończonym eksmisją jego rodziny. W 2009 r. cudzoziemiec brał udział w krwawo stłumionych protestach ulicznych po ogłoszeniu zwycięstwa wyborczego prezydenta Ahmadineżad. Cudzoziemiec zeznał, że był dwa razy zatrzymany i pobity. Wyjechał do Niemiec, lecz zatrzymano go w Polsce z fałszywym dokumentem. W związku z prowadzonym postępowaniem karnym w tej sprawie, ambasada kraju pochodzenia cudzoziemca została poinformowana o miejscu jego pobytu (Ośrodek dla Cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Dębaku), co mogło być równoznaczne z poinformowaniem o fakcie ubiegania się przez niego o status uchodźcy. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców uznał, że okoliczność ta nie byłaby istotna dla władz Iranu. Organ odmówił cudzoziemcowi wszelkich form ochrony i postanowił o jego wydaleniu z Polski. W wyniku wniesionego odwołania, Rada do Spraw Uchodźców uchyliła decyzję w części i udzieliła cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej.

Decision & Reasoning: 

Status uchodźcy nie jest „zadośćuczynieniem” za prześladowania doznane w przeszłości. Przedmiotem oceny jest stan aktualny – zagrożenia występujące realnie w dacie orzekania.

Okoliczność ewentualnego ujawnienia faktu ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy jest istotna w postępowaniu. Należy rozważyć, czy okoliczność ta wpisuje się w pojęcie określonej grupy społecznej. Irańczycy, którzy bez powodzenia ubiegali się o status uchodźcy i są zawracani do kraju pochodzenia nie są jednak grupą jednorodną. Nie można mówić w ich przypadku o odrębnej tożsamości czy odróżnianiu się od społeczeństwa, posiadaniu wspólnych cech czy wspólnych przekonań (ubiegają się o ochronę na różnych podstawach). Jedynym spoiwem jest podwyższone ryzyko, że po powrocie władze będą weryfikować ich osoby, jednak nie czyni ich to uchodźcami.

Sprawę w zakresie udzielenia ochrony uzupełniającej determinuje wątek ujawnienia okoliczności ubiegania się przez cudzoziemca o status uchodźcy w Polsce. Z opracowania australijskiego Refugee Review Tribunal z 19 sierpnia 2010 r. dostępnego na stronie www.unhcr.org/refworld/wynika, że władze irańskie aktywnie zbierają informacje o wnioskach uchodźczych złożonych przez obywateli za granicą. Zdarzały się przypadki tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego traktowania, zwłaszcza w przypadku osób zaangażowanych w protesty z 2009 r.

Podsumowując, nie ma pewności, czy po powrocie do Iranu cudzoziemca dotknęłyby jakiekolwiek represje ze strony władz. Niemniej jednak, takiej ewentualności nie można wykluczyć. Biorąc pod uwagę skalę naruszeń praw człowieka w Iranie, a także całkowitą nieobliczalność reżimu, realne jest zagrożenie torturami, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem.

Outcome: 

Udzielenie ochrony uzupełniającej

Observations/Comments: 

Decyzja o udzieleniu ochrony uzupełniającej obywatelowi Iranu jest w całości oparta o okoliczność, że władze kraju pochodzenia mogą mieć wiedzę o ubieganiu się przed cudzoziemca o ochronę międzynarodową w Polsce. 

Other sources cited: 

Australian Refugee Review Tribunal, information request from 19 August 2010

Case Law Cited: 

Poland - Supreme Administrative Court,3 August 2000, VSA 150/00