Poland - Rada ds. Uchodźców, 28 sierpnia 2013, RdU-310-1/S/13

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
28-08-2013
Citation:
RdU-310-1/S/13
Court Name:
Rada ds. Uchodźców
Relevant Legislative Provisions:
European Union Law > EN - Asylum Procedures Directive, Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005
European Union Law > Treaty on the Functioning of the European Union 2010/C 83/01 > EN - Treaty on the Functioning of the European Union 2010/C 83/01 - Art 288
European Union Law > Treaty on the Functioning of the European Union 2010/C 83/01
European Union Law > EN - Asylum Procedures Directive, Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 > Art 23
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 2
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 4
European Union Law > EN - Returns Directive, Directive 2008/115/EC of 16 December 2008
National / Other Legislative Provisions:
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 19 § 1(1)
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 20 § 1(1)
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 48 § 2
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland) - Art 97 § 1(1)
Poland - Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland)
Poland - Kodeksu post powania administracyjnego (Code of Administrative Procedure) - Art. 138
Poland - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 w sprawie zasad techniki prawodawczej (Regulation of the Prime Minister of 20 June 2002 on the Principles of Legislative Techniques).
Poland - Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Constitution of the Republic of Poland) - Art 7
Poland - Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Constitution of the Republic of Poland) - Art 2
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Sama zła sytuacja w kraju pochodzenia nie stanowi jednakże wystarczającej samoistnej przesłanki do przyznania statusu uchodźcy, ani innych form ochrony.

Nie można podważać wiarygodności wnioskodawcy wyłącznie z uwagi na rozbieżności między informacjami podawanymi we wniosku i tymi które następnie są podawane w trakcie dalszych stadiów postępowania.

Facts: 

Z. złożył w Polsce wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Jako główny powód ubiegania się o status uchodźcy podał, że był zatrzymywany przez funkcjonariuszy struktur siłowych w związku z udzielaniem wsparcia bojownikom. W trakcie tych zatrzymań zmuszano go do współpracy z władzą. Urząd ds. Cudzoziemców – organ  pierwszej instancji, nie dał wiary tym oświadczeniom cudzoziemca, stwierdzając, że informacji tych nie podał we wniosku statutowym. W rezultacie Urząd odmówił Z. nadania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej i pobytu tolerowanego i orzekł o jego wydaleniu z terytorium Polski. Urząd orzekł też zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy. Od tej decyzji cudzoziemiec odwołał się do Rady ds. Uchodźców.

Decision & Reasoning: 

Rada ds. Uchodźców uznała, podobnie jak organ pierwszej instancji, że sytuacja w Czeczenii jest bardzo trudna, sama zła sytuacja w kraju pochodzenia nie stanowi jednakże wystarczającej samoistnej przesłanki do przyznania statusu uchodźcy, ani innych form ochrony w Polsce. Konieczne jest wykazanie zindywidualizowanego zagrożenia doznania prześladowania, poważnej krzywdy lub innych naruszeń praw człowieka w zakresie określonym ustawą o udzielaniu ochrony.

Rada skrytykowała osąd organu pierwszej instancji, który zakwestionował wiarygodność cudzoziemca wskazując na fakt, że informacji o zatrzymaniach nie podał we wniosku statusowym. Rada podkreśliła, że nie można podważać wiarygodności wnioskodawcy wyłącznie z uwagi na rozbieżności między informacjami podawanymi we wniosku i tymi które następnie są podawane w trakcie dalszych stadiów postępowania. Z tego względu Rada postanowiła uznać informacje o represjach jakie spotkały cudzoziemca za wiarygodne.

Rada ds. Uchodźców doszła jednakże dalej do wniosku, że wydarzenia, na które powołał się cudzoziemiec są znacznie oddalone w czasie od decyzji o wyjeździe z kraju, stąd nie można uznać, że jest on nadal realnie zagrożony prześladowaniem w kraju pochodzenia.

Rada przychyliła się do odwołania w zakresie odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Polski i państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy stwierdzając, że orzeczenie to jest pozbawione podstawy prawnej. Rada wskazała, że organ pierwszej instancji błędnie powołał się na przepis ustawy o cudzoziemcach określający nakaz orzekania w decyzji o wydaleniu o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP, przepis ten nie ma bowiem zastosowania do postępowania uchodźczego. Dodatkowo Rada podkreśliła, że przepisów Dyrektywy Powrotowej w tym zakresie nie można stosować bezpośrednio, a organy administracji muszą działać wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów wskazujących ich kompetencję w konkretnym rodzaju spraw.

Outcome: 

Rada ds. Uchodźców utrzymała w mocy decyzję Urzędu ds. Cudzoziemców w zakresie odmowy nadania statusu uchodźcy, odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej, nieudzielenia zgody na pobyt tolerowany i wydalenia z terytorium Polski. Rada uchyliła zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy.

Observations/Comments: 

W decyzji pojawił się istotny fragment odnoszący się do oceny wiarygodności zeznań cudzoziemców w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy. Rozbieżność między informacjami podawanymi we wniosku o status uchodźcy a późniejszymi zeznaniami składanymi podczas wywiady statusowego często bywa powodem dla zakwestionowania wiarygodności wnioskodawcy. Rada ds. Uchodźców wzięła pod uwagę warunki, w jakich składane są wnioski, stanowisko UNHCR w tym zakresie i jednoznacznie skrytykowała takie podejście Urzędu ds. Cudzoziemców.

Other sources cited: 

Opracowania Ośrodka Studiów Wschodnich na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa i praw człowieka w Republice Czeczenii.

Portal informacyjny „Kaukaski Węzeł” www.kavkaz-uzel.ru

M. Zieliński „Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki”, Warszawa 2002