Latest News


CRC: Committee finds violations concerning, inter alia, medical examinations in the course of age determination procedure

Date: 
Thursday, February 4, 2021

On 4 February 2021, the Committee on the Rights of the Child adopted its views in R.Y.S. v Spain (CRC/C/86/D/76/2019).

R.R. and others v Hungary: ECtHR rules that asylum seeking family’s rights under Article 3 and Article 5 were violated in Röszke transit zone

Date: 
Monday, March 8, 2021

On 2 March 2021, the European Court of Human Rights published its judgment in R.R. and others v Hungary (application no. 36037/17) concerning the confinement of an Iranian-Afghan family, including three minor children, to the Röszke transit zone at the border of Hungary and Serbia between 19 April and 15 August 2017.
 

Communicated cases against Poland: A.I. and others v Poland (application no. 39028/17), T.Z. and M.M. and Others v Poland (application no. 41764/17) and A.B. and Others v Poland (application no. 42907/17)

Date: 
Tuesday, March 2, 2021

On 1 March 2021, the cases A.I. and others v Poland (application no. 39028/17), T.Z. and M.M. and Others v Poland (application no. 41764/17)  and A.B. and Others v Poland (application no. 42907/17) were communicated by the ECtHR. 
 

Latest Cases


Country of Applicant: Pakistan

Wniosek S.C., oraz jej dzieci Z.C. i F.C. dotyczył kasacji wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłą z niewątpliwie niesłusznego umieszczenia wnioskodawców w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpatrzenia. 

Country of Applicant: Unknown

D.T., posiadająca zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych, wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, o podtrzymaniu decyzji odmawiającej skarżącej przyznania świadczenia wychowawczego na dzieci. Odwołując się do wykładni celowościowej przepisów dotyczących świadczeń społecznych oraz dostępu cudzoziemców do rynku pracy, Sąd uchylił zaskarżoną decyzję SKO, oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta K., zaznaczając związanie organu decyzyjnego oceną prawną zawartą w wyroku Sądu. 

Country of Applicant: Unknown

Wniosek o wstrzymanie wykonywania decyzji, zawarty w skardze na decyzję w przedmiocie zobowiązania do powrotu i zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen, powinien zostać uwzględniony, ze względu na zasadność pozostania skarżącej w Polsce do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego. Na mocy art. 61 § 3 PPSA, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonywania w całości lub w części zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, gdyby akt lub czynność zostały wykonane.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 22 European states, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant state’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Stavros Papageorgopoulos (spapageorgopoulos@ecre.org).