Achtergrond


De European Database of Asylum Law (EDAL) is een online database met jurisprudentie uit 11 EU-lidstaten, die vluchtelingen- en asielwetgeving uitlegt. De EDAL vat relevante jurisprudentie in de Engelse en nationale talen van de lidstaten samen en geeft, waar beschikbaar, een link naar en/of een pdf. van de volledige tekst van de oorspronkelijke uitspraak.

De EDAL wordt gefinancierd door het Europese Vluchtelingenfonds van de Europese Commissie binnen een project met de titel: ‘Learning from Practice: Developing a database of jurisprudence to deepen cross-European understanding of the interpretation of the Qualification and Asylum Procedures Directives’. (In de praktijk leren: Het ontwikkelen van een database met jurisprudentie ter verdieping van het wederzijdse Europese begrip van de uitleg van de Richtlijnen betreffende Kwalificatie- en Asielprocedures.)

Het doel van de EDAL is het versterken van de ontwikkeling van geharmoniseerde normen van bescherming binnen het Gemeenschappelijke Europese Asielsysteem en, met name, om consistentie en kwaliteit van de uitleg en toepassing van de Richtlijnen betreffende Kwalificatie1 en Asielprocedures 2 te bevorderen.

Het primaire publiek bestaat uit besluitvormers op elk niveau, functionarissen, academici en beleidsmakers. Het project heeft als doel het bevorderen van nauwere samenwerking tussen besluitvormers en functionarissen in lidstaten. De EDAL bevat zaaksamenvattingen uit de volgende lidstaten:


Oostenrijk
België
Cyprus
Tsjechië
Finland
Frankrijk
Duitsland
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Nederland
Polen
Slovenië
Slowakije
Spanje
Zweden
Zwitserland
UK
 

De Ierse Refugee Council heeft het project gecoördineerd en heeft samengewerkt met de Europese Raad voor Vluchtelingen en Ballingen (ECRE). Een adviescommissie met een vertegenwoordiger van UNHCR werd gevormd om het project richting te geven en nationale deskundigen werden aangesteld om de zaaksamenvattingen te selecteren en in het Engels en de nationale taal van de lidstaat op te stellen.

Criteria voor de selectie van zaken

EDAL richt zich primair op het verzamelen van jurisprudentie die relevant is voor de uitleg van de Richtlijnen betreffende Kwalificatie en Asielprocedures; echter belangrijke zaken over de Richtlijn betreffende Opvangvoorwaarden en de Dublin II Regulering zijn ook opgenomen. Zaken worden geselecteerd als een belangrijk rechtspunt wordt besproken en de redenering van de besluitvormer duidelijk en instructief is. Dit omvat, bijvoorbeeld, zaken waarin precedenten worden geschapen en zaken die bijdragen aan beleidswijzigingen op nationaal niveau. Daarnaast worden zaken geselecteerd die belangrijk worden geacht en derhalve zouden moeten worden gedeeld met besluitvormers en functionarissen in andere lidstaten, ongeacht wat de uitkomst is. Het niveau van de rechtbank van de zaaksamenvattingen varieert in elke jurisdictie. De besluiten van administratieve tribunalen of semi-rechtelijke instanties worden ook opgenomen.

Internationale beschermingsnormen

De EDAL is zich ervan bewust dat EU-wetgeving niet de enige bron van asiel- en vluchtelingenwetgeving in de lidstaten is. Elke lidstaat heeft het Verdrag van Geneve betreffende de Status van vluchtelingen van 1951 getekend, en er kunnen discrepanties in de uitleg van internationale (en EU-) verplichtingen tussen verschillende lidstaten bestaan. De EDAL is nuttig voor het identificeren van zaken die hiaten in de bescherming in lidstaten markeren of van jurisprudentie die voorbeelden aangeeft waarin lidstaten hogere normen hebben gehanteerd dan vereist door het EU-asielacquis maar die overeenstemmen met internationale wetgeving.

Kenmerken van de EDAL

De EDAL kan in het Engels en in de oorspronkelijke taal van het besluit worden doorzocht. De interface van de website is alleen beschikbaar in het Engels.

De zaaksamenvattingen kunnen op trefwoord in voorspellende tekst, op vrije tekst / volledige tekst, en op bepalingen van relevante EU-richtlijnen, citaten en zaaktitel worden doorzocht.
Voor het zoeken op de volledige tekst worden alle onderstaande volledige tekstvelden gebruikt. Rangschikking vindt plaats naar relevantie van de resultaten. De meeste velden hebben een gewicht van 1.0, de titel heeft 21.0, de kop 3.0

 • Titel
 • Naam rechtbank
 • Neutraal citaatnummer
 • Ander citaatnummer
 • Toepasselijke bepalingen van EU-recht » Naam
 • Kop » Tekst
 • Feiten » Tekst
 • Entiteit HTML-uitvoer

Gebruikers kunnen zaken Browsen met gebruik van de “filters” en in overeenstemming met de volgende categorieën

 • Filter op trefwoorden
 • Filter op toepasselijke bepalingen van EU-recht
 • Filter op geciteerde wettelijke bepalingen
 • Filter op geciteerde jurisprudentie
 • Filter op land van besluit
 • Filter op land van herkomst
 • Filter op datum

Geciteerde en toepasselijke bepalingen van EU-recht

Bij het selecteren van zaken, identificeren nationale deskundigen geciteerde en toepasselijke bepalingen van EU-recht voor een zaak (zelfs indien niet geciteerd). Zo verwijst de jurisprudentie in de meeste landen niet naar artikel 4 van de Kwalificatierichtlijn betreffende de beoordeling van feiten en omstandigheden bij de bespreking van de geloofwaardigheid of het ‘voordeel van de twijfel’, hoewel artikel 4 wel relevant en toepasselijk kan zijn.

Landenoverzicht

De EDAL bevat informatie over de wettelijke structuur van elke lidstaat – Landenoverzicht – waarin een samenvatting wordt gegeven van de manier waarop het asielsysteem werkt en de reputatie en relatie tussen verschillende rechtbanken en tribunalen in dat proces wordt uitgelegd.