Magyarország - Fővárosi Törvényszék, 29 augusztus 2013, H.A.I. v Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH), 3.K.30.602/2013/15

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
29-08-2013
Citation:
3.K.30.602/2013/15
Court Name:
Fővárosi Törvényszék (jelenleg: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
National / Other Legislative Provisions:
Hungary - Act CXL of 2004 on the General Rules of Public Administrative Procedures and Services (Administrative Procedure Act)
Hungary - Act III of 1952 on Civil Procedure - Art 339/B
Hungary - Act LXXX of 2007 on Asylum - Art 8
Vienna Convention on the Law of Treaties 1967 - Article 26
Vienna Convention on the Law of Treaties 1967 - Article 27
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

A libanoni palesztin hontalan menedékkérő esetében bíróság megalapozatlannak tartotta az okiratokkal egyébként nem bizonyított szakhatósági kifogást, amelyre az elutasító határozat alapult és a kérelmezőt menekültként elismerte. A bíróság hangsúlyozta, hogy önkényes és a jogállamiság elveinek súlyosan ellentmondó az az eljárás, ahol a nemzetbiztonsági okokon alapuló kifogás tartalma a bíróság számára sem ismerhető meg, mert ezzel kiüresedik a hatékony jogorvoslathoz való jog.

Facts: 

A libanoni menekülttáborban élő palesztin hontalan kérelmező a Fatah-nak dolgozott, és élete közvetlen veszélyben volt más, szélsőséges csoportokkal (Usbet Al Asnar, Jund Al Sham) való állandó összetűzések miatt. Számos társát megölték az incidensek során. A BÁH elutasította a kérelmet, és úgy rendelkezett, hogy a visszaküldés tilalma (non-refoulement) sem áll fenn. A Nemzetbiztonsági Hivatal a felperessel kapcsolatban kifogást emelt és a Terrorelhárítási Központ (TEK) beavatkozott a perben.

Decision & Reasoning: 

A BÁH elutasító határozatának indokolása szerint a felperest nem fenyegeti más, mint minden menekülttáborban élő fiatal férfit, ezért nem fogadta el a hatóság, hogy a felperest személyesen fenyegetné üldözés, sőt a Fatah tagjaként az átlagosnál jobb helyzetben volt. Az elutasító határozat elleni keresetlevélben a kérelmező sérelmezte, hogy a nemzetbiztonsági szakhatóság nem engedte megismerni a kifogás tartalmát. A bíróság megállapította, hogy a kérelemre az El Kott ügyben kidolgozott feltételek vonatkoznak, amennyiben a kérelmező kénytelen volt elhagyni az URWA hatás és tevékenységi köréhez tartozó területet, mert ott élete és biztonsága komoly veszélyben volt. Amennyiben fennáll, hogy a kérelmező vonatkozásában az UNRWA általi védelem megszűnt, úgy ipso facto automatikusan megilletik az irányelv (Kvalifikációs) által biztosított előnyök.

A bíróság megállapította, hogy a beszerzett országinformációk megerősítették, hogy az UNRWA nem volt képes ellátni a kérelmező védelmét, az UNRWA feladatai, hatásköre és lehetőségei egyébként sem terjednek ki a fegyveres harcok és terrorista cselekmények által veszélyeztetett személyek fizikai védelmére.

A bíróság álláspontja szerint a létbizonytalanság olyan mértékű a libanoni menekülttáborokban, hogy ott nem érvényesülnek az alapvető emberi jogok, így ott hatékony állami vagy nemzetközi szintű védelem nem érhető el.

A bíróság szerint a kérelmezőt politikai véleménye (Fatah tagság) és meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása (palesztin katonai szervezet tagjaként) miatt fenyegette üldözés.  Az, hogy a kérelmező lemondott a családalapításról is, hogy a palesztin ügyért harcoljon egyértelműen a politikai vélemény manifesztálódásaként értékelhető.

A bíróság jogsértőnek ítélte az a körülményt, hogy az alperes hatóság és a szakhatóság sem tette lehetővé, hogy a kifogás tartalmát a felek megismerjék, azt semmilyen okirattal nem támasztotta alá a perben, ezért a bíróság azt nem fogadta el ítéletében és elismerte menekültként a kérelmezőt. A bíróság szerint „súlyosan ellentétes mind a hazai, mind a nemzetközi normákkal és jogelvekkel az a hatósági magatartás, amely nem teszi lehetővé – legalább – a bíróság számára azt, hogy egy közigazgatási ügyben a döntés teljes hátterét, részletes tényeit megismerhesse és értékelhesse”. A kizárás körében a Genfi Egyezmény 1F cikke taxatív módon sorolja fel a kizárás lehetséges eseteit, ezek között a szakhatósági kifogás, mint kizárási ok pedig nem szerepel.

Mivel nem ismert a kifogás tartalma, továbbá volt megfelelő jogi eljárás a felperes kiutasítására, nem alkalmazható a Genfi Egyezmény 32. cikke sem. A menekültstátusz megadása van megtagadása alapvető, az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján is védett emberi jogokat érint, ezért a Genfi Egyezmény kizárásra vonatkozó rendelkezéseket a lehető legszűkebben kell értelmezni.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága az Al Nashif v. Bulgária ügyben kifejtette, hogy még olyankor is hatékony bírói jogorvoslatot kell biztosítani a sérelmezett határozat ellen, amikor a határozat alapjául titkos információk szolgálnak a nemzetbiztonsági indokok alátámasztásául a jogállamiság követelményének megfelelően. Az „alapvető emberi jogokat érintő  intézkedésekkel szemben az érintett számára biztosítani kell, hogy egy független, a döntés alapjául szolgáló indokok és releváns bizonyítékok felülvizsgálatára hatáskörrel rendelkező szerv kontradiktórius eljárásban, szükség esetén a titkos információk felhasználására vonatkozó, megfelelő eljárásjogi korlátokkal felülvizsgálja ezen intézkedéseket és döntéseket.” A hatóság nem tudott érdemben nyilatkozni arról, hogy mi a különbség a kétféle szakhatósági döntés, a kifogás és az észrevétel között, amely súlyos érdemi ellentmondás. Önkényes volt továbbá, hogy a hatóság mintegy bővíteni próbálta a Genfi Egyezmény kizárásra vonatkozó rendelkezéseit. 

Outcome: 

A bíróság menekültként ismerte el a kérelmezőt.