Taustaa

 

Euroopan turvapaikkalakia koskeva tietokanta (The European Database of Asylum Law - EDAL) on verkossa oleva tietokanta, joka sisältää case-lakiin liittyvää tietoa 11:sta EU:n jäsenvaltiosta tulkiten pakolaisia ja turvapaikkaa hakevia koskevaa lakia. EDAL tiivistää kyseistä lakia englanniksi ja jäsenvaltion kansalliselle kielelle ja tarjoaa alkuperäistä tuomiota koskevan täysin kattavan tekstin linkin ja/tai pdf-tiedoston, kun tarjolla.

EDAL on Euroopan komission Euroopan pakolaisrahaston rahoittama projektin puitteissa nimeltä ‘Learning from Practice: Developing a database of jurisprudence to deepen cross-European understanding of the interpretation of the Qualification and Asylum Procedures Directives’.

EDAL:n tavoitteena on lujittaa suojelun harmonisoitujen normien kehittämistä ja erityisesti lisätä pätevyys- ja turvapaikkaproseduurien direktiivien (Qualification1 ja Asylum Procedures2) tulkinnan ja sovelluksen yhdenmukaisuutta ja laatua.

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat päätöstentekijät kaikilla tasoilla, toimitsijat, akateemisia aloja edustavat ja toimintaohjelmien laatijat. Projektin tavoitteena on kehittää jäsenvaltioissa läheisempää yhteistyötä päätöstentekijöiden ja toimitsijoiden kesken. EDAL sisältää case-tiivistelmiä seuraavista jäsenvaltioista:

Itävalta
Belgia
Kypros
Tsekin tasavalta
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Unkari
Irlanti
Italia
Alankomaat
Puola
Slovenia
Slovakia
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
UK
 

Irlannin pakolaisneuvosto (The Irish Refugee Council) koordinoi projektin ja yhteistyökumppanina oli ECRE (The European Council on Refugees and Exiles). Projektin opastusta varten muodostettiin neuvoa antava paneeli (Advisory Panel), jossa oli mukana UNHCR:n edustaja, ja kansallisia asiantuntijoita nimitettiin valitsemaan ja laatimaan case-tiivitelmiä englanniksi ja jäsenvaltion kansallisella kielellä.

Case-lakiin liittyvien valintojen kriteerit

EDAL:in ensisijaisena kohteena on koota case-lakiin liittyviä asioita, jotka koskevat pätevyys- ja turvapaikkaproseduurien (Qualification ja Asylum Procedures) tulkintaa; mukana on kuitenkin myös tärkeitä  vastaanotto-olosuhteiden direktiivin (Reception Conditions Directive) ja Dublin II asetuksen (Dublin II Regulation) case-lakiin liittyviä tapauksia. Case-tapaukset valitaan keskusteltaessa lakia koskevasta merkittävästä seikasta ja kun päätöksentekijän perustelu on ilmeinen ja opastava. Näitä ovat esimerkiksi ennakkotapauksen muodostavat tapaukset ja tapaukset, jotka myötävaikuttavat toimintaohjelmamuutoksiin kansallisella tasolla. Lisäksi valitaan tapauksia, jos ne katsotaan merkittäviksi ja jotka on sen vuoksi syytä jakaa päätöstentekijöiden ja toimitsijoiden kanssa muissa jäsenvaltioissa tuloksesta huolimatta. Tapaus-tiivistelmien oikeusmenettelytaso vaihtelee eri jurisdiktioalueilla. Mukaan on sisällytetty myös hallintotuomioistuimia tai puoli-oikeudenkäyttöelimiä.

Kansainvälisen suojelun normit

EDAL on tietoinen siitä, että EU:n laki ei ole turvapaikka- ja pakolaislain ainoa lähde jäsenvaltioissa. Jokainen jäsenvaltio on allekirjoittanut vuoden 1951 Geneven valtiosopimuksen koskien pakolaisten oikeusasemaa, ja eri jäsenvaltioiden välillä voi olla eroavuuksia kansainvälisten ja (EU:n) velvollisuuksien tulkinnassa. EDAL on hyödyllinen tunnistamaan tapauksia, jotka joko korostavat suojelua koskevia aukkoja jäsenvaltioissa tai tapaus-lakia osoittaen tapahtumia, joissa jäsenvaltiot ovat ylläpitäneet korkeampia normeja kuin mitä EU:n turvapaikan hankinta (EU asylum acquis) vaatii, mutta ovat kansainvälisen lain mukaisia.

EDAL:in tarjoamia toimintoja 

EDAL on haettavissa englanniksi ja päätöksen alkuperäisellä kielellä. Verkkosivuliitäntä on tarjolla vain englanniksi.

Case-tiivistelmät ovat haettavissa ennakoivalla tekstiavainsanahaulla, vapaamuotoisen tekstin/täysipohjaisen tekstin avainsanahaulla sekä kyseisten EU-direktiivien, sitaattien ja case-nimikkeiden antamisen avulla.
Täysipohjainen tekstihaku käyttää kaikkia alla esitettyjä täysipohjaisen tekstin kenttiä.  Järjestys tapahtuu haun mielekkyyden mukaisesti. Useimpien kenttien painoarvo on 1.0, otsikon 21.0, pääselityksen 3.0.

 • Otsikko
 • Oikeusistuimen nimi
 • Neutraali sitaattinumero
 • Muu sitaattinumero
 • Sovellettavat EU:n lailliset ehdot » Nimi
 • Pääselitys » Teksti
 • Faktat » Teksti
 • HTML-kokonaistulos

Käyttäjät voivat käyttää toimintoa Selaa tapausten selaamiseksi "suodattamien" kautta seuraavien luokitusten mukaisesti.

 • Suodatin avainsanojen avulla
 • Suodatin sovellettavien EU:n laillisten normien avulla
 • Suodatin siteerattujen laillisten normien avulla
 • Suodatin siteeratun case-lain avulla
 • Suodatin päätöksen tehneen maan avulla
 • Suodatin hakijan maan avulla
 • Suodatin päivämäärän avulla

Siteerattujen ja sovellettavien EU:n lakinormien avulla

Case-tapauksia valittaessa kansalliset asiantuntijat tunnistavat siteeratut ja tapaukseen sovellettavat EU:n lailliset normit (vaikka niitä ei olisi siteerattu). Esimerkiksi juridiikka useimmissa maissa ei viittaa pätevyysdirektiivin (Qualification Directive) artiklaan 4 koskien faktojen ja olosuhteiden arviointia ( Assessment of Facts and Circumstances), kun selvittelyn aiheena on uskottavuus tai ‘tuomion antaminen todisteiden puuttuessa’, vaikka artikla 4 voisi olla asianmukainen ja käyttökelpoinen.

Maita koskeva yleiskatsaus

EDAL sisältää informaatiota kunkin jäsenvaltion laillisista puitteista – maita koskeva yleiskatsaus – hahmottamalla, kuinka turvapaikkajärjestelmä toimii ja selittämällä asemaa ja suhdetta erilaisten oikeusistuinten ja lainkäyttöelinten välillä.