Suomi - Korkein hallinto-oikeus, 30 joulukuu 2010, KHO:2010:3964

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
30-12-2010
Citation:
KHO:2010:3964
Court Name:
Korkein hallinto-oikeus
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Ratkaistavana oli kysymys siitä, onko Keski-Irakissa ja etenkin Bagdadissa vallitsevaa turvallisuustilannetta pidettävä sellaisena, että oleskeluluvan myöntämisen edellytykset toissijaisen suojelun perusteella täyttyvät. Ratkaistavana oleva kysymys kansainvälisetä suojelusta sisältää oikeudellisen arvion lisäksi ennen muuta tosiseikkojen arviointia. Arvioinnissa on otettava yhtäältä huomioon kansainvälistä suojelua hakeneen henkilön aikaisemmat kokemuksen kotimaassaan ja toisaalta ajankohtainen tieto maan turvallisuusoloista, Tähän nähden kysymyksessä on määrättyyn henkilöön sekä aikaan ja paikkaan sidottu arvio.

Facts: 

Hakija on kotoisin Bagdadista. Maahanmuuttovirasto hylkäsi hakemuksen, sillä se piti UNHCR:n kannasta poiketen Bagdadin aluetta turvallisena. Hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja katsoi, että hakijalle tuli myöntää oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella. Maahanmuuttovirasto haki valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Hakijan turvapaikkaperusteet liittyivät pääasiassa Bagdadin yleiseen huonoon turvallisuustilanteeseen kuin henkilökohtaisiin vainokokemuksiin.

Decision & Reasoning: 

Maahanmuuttovirasto mm. katsoi, että käytettävissä olevan ajantasaisen maatiedon osalta on syytä poiketa UNHCR:n kannasta, sillä UNHCR ei tarjoa tietoa Irakin oloista tai sen tarjoamat tiedot eivät ole ajantasaisia.

Toissijaisen suojelun tarpeen arvioinnissa vaikuttavat sekä kollektiiviset että henkilökohtaiset seikat. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on lausunut, että mitä paremmin hakija pystyy mahdollisesti näyttämään toteen, että vaara koskee juuri häntä hänen henkilökohtaisille olosuhteilleen ominaisten seikkojen takia, sitä pienempää mielivaltaisen väkivallan astetta vaaditaan, jotta hän voisi saada toissijaista suojelua.

Hakija kokemat vaikeudet kotimaassaan eivät ole liittyneet hänen henkilökohtaisiin olosuhteisiinsa. Tämä on otettava huomioon, kun arvioidaan turvallisuustilannetta ja erityisesti, missä määrin Bagdadissa kiistatta tapahtuvat väkivallanteot saattavat kohdistua erottelemattomasti kehen tahansa.

Kun arvioidaan ajankohtaista maatietoutta Bagdadin alueelta kokonaisuutena ja otetaan huomioon myös väkivaltaisuuksien luonne ja pitkä kesto, hakijan toissijaisen suojelun tarvetta ei ole aihetta arvioida toisin kuin hallinto-oikeus siitäkään huolimatta, että viime aikoina on raportoitu myönteistä kehitystä. Tähän nähden asiassa ei tule arvioitavaksi ulkL:n 88a§:n mukainen humanitaarinen suojelu.

Maan sisäiseen pakoon turvautuminen ei ole tämänhetkisissä olosuhteissa mahdollinen tai kohtuullinen vaihtoehto, kun myös otetaan huomioon muutoksenhakijan henkilökohtaisista olosuhteista esitetty selvitys.

Kun otetaan huomioon asian luonne, ratkaisua tehtäessä on otettu huomioon kansainvälisten organisaatioiden ja muiden Euroopan unionin maiden viranomaisten ja tuomioistuinten kotisivuilta yleisesti saatavilla olevaa aineistoa kuulemismenettelyn jälkeisistäkin vaiheista.

Edellä mainituilla perusteilla ja kun otetaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hakijan kohdalla ei ole tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen valossa perusteita muuttaa hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.

Outcome: 

Korkein oikeus myönsi valitusluvan ja tutki asian. Se katsoi, että hakijalle tuli myöntää oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella.

Case Law Cited: 

UK - HM and Others (Iraq) v. Secretary of State for the Home Department, CG [2010] UKUT 331 (IAC)

Sweden - MIG 2009:27