Suomi - Helsingin hallinto-oikeus, 30 marraskuu 2010, 10/1772/3

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
30-11-2010
Citation:
10/1772/3
Court Name:
Helsingin hallinto-oikeus
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Hallinto-oikeus palautti asian käsittelyn uudelleen Maahanmuuttovirastolle, koska se ei ollut riittävästi perustellut päätöstään ja oli käyttänyt liian suppeasti maatietoa. Lisäksi asiassa oli valitusvaiheessa esitetty uutta selvitystä, jota ei ollut otettu huomioon päätöksenteossa.

Facts: 

Hakija on paennut vainoa Afganistanista. Hänellä on kotimaassaan ollut kauppa, ja aseistautuneet miehet vaativat maksua uskonnollisena verona. Kauppaan on hyökätty, hakijaa on pahoinpidelty ja häneltä on varastettu rahaa. Hän ei ole saanut tehokasta suojelua kotimaansa viranomaisilta. Hakijan sisko on surmattu hakijan lähdön jälkeen.

Maahanmuuttovirasto teki asiassa kielteisen päätöksen sillä perusteella, että hakijan kotipaikkakuntaa Afganistanissa on pidettävä turvallisena. Maahanmuuttovirasto ei perustellut päätöstään. Maahanmuuttovirasto ei perustellut myöskään sitä, miksi se poikkesi UNHCR:n linjauksesta ko. alueen turvallisuuden osalta.

Maahanmuuttovirasto katsoi, että hakija voi kääntyä ongelmissaan kotimaansa viranomaisten puoleen.
Maahanmuuttoviraston ensimmäisen päätöksen jälkeen asiassa tuli esiin uusia seikkoja, joita ei aiemmin ollut otettu päätöksenteossa huomioon.

Decision & Reasoning: 

Hallinto-oikeus katsoi, että asiassa on tapahtunut menettelyvirhe.

Päätös on perusteltava ja perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Ulkomaalaislain 98.2§:n mukaan oleskeluluvan myöntämisen edellytykset arvioidaan kunkin hakijan osalta yksilöllisesti ottaen huomioon hänen esittämänsä selvitykset olosuhteistaan asianomaisessa valtiossa sekä eri lähteistä hankitut ajantasaiset tiedot valtiton oloista. Oikeus katsoi, ettei Maahanmuuttoviraston päätöksestä tai sen käyttämistä maatietolähteistä ilmene, millä perusteella kyseinen maakunta o katsottu UNHCR:n linjasta poiketen turvalliseksi.

Maahanmuuttovirasto oli päätöksessään viitannut ainoastaan omaan Afganistania koskevaan ohjeeseensa. Puutteita perusteluissa ei oikeuden mukaan voida korvata muutoksenhakuviranomaiselle annetulla lausunnolla etenkään kun lausunnossa ei ole tuotu esiin niitä seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet maatietopalvelun johtopäätöksiin. Maahanmuuttoviraston käyttämä maaohje on julkaistu vasta sen tekemän päätöksen jälkeen. Lisäksi Maahanmuuttovirasto on päätöksessään todennut ko. maakunnan tilanteesta toisin kuin mitä maatietolähteissä on kerrottu.

Oikeus katsoi, että Maahanmuuttovirasto ei ole esittänyt ulkomaalaislain ja hallintolain edellyttämiä perusteluja päätökselleen. Lisäksi asiassa oli toimitettu valitusvaiheessa uusia tosiseikkoja, joita Maahanmuuttovirasto ei ollut voinut ottaa päätöksenteossa huomioon hakijaan kohdistetusta väkivallasta.

Outcome: 

Menettelyvirheen ja asiassa esitetyn uuden selvityksen vuoksi hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palautti asian virastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Subsequent Proceedings : 

Maahanmuuttovirasto teki asiassa uuden kielteisen päätöksen ja valitusasia sen osalta on hallinto-oikeudessa edelleen vireillä.