Πόροι

Οι Κατηγορίες Πόρων χωρίζονται σε:
Νομοθεσία

Περιλαμβάνει τις υποκατηγορίες Εθνική Νομοθεσία, Ευρωπαϊκά Όργανα και Διεθνή Όργανα.

Έγγραφα

Εδώ θα βρείτε πόρους από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και άλλα όργανα των Ηνωμένων Εθνών, την ΔΕΕΣ, ΜΚΟ και άλλους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς.

Νομολογία

Σε γενικές γραμμές η ενότητα αυτή περιλαμβάνει υποθέσεις στις οποίες γίνεται αναφορά στις περιλήψεις (η ενότητα αυτή δεν περιλαμβάνει περιλήψεις υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου - EDAL -, άλλα τις αρχικές δικαστικές αποφάσεις).

Επισκόπηση Χωρών

Η Επισκόπηση των Χωρών της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) ετοιμάστηκε από τους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες οι οποίοι συμπλήρωσαν τις Περιλήψεις Υποθέσεων. Οι επισκοπήσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο του συστήματος ασύλου των διαφόρων χωρών.

Κριτήρια Επιλογής Υποθέσεων και Οδηγός Ύφους Περίληψης
Περίγραμμα Περίληψης Υπόθεσης
Keyword translations and glossary

Σχετικά με τους Πόρους
Αποκτήστε επίσης πρόσβαση στους Πόρους της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) χρησιμοποιώντας τα φίλτρα που βρίσκονται στα δεξιά και τα οποία ταξινομούνται βάσει των ακόλουθων τίτλων:
  • Φιλτράρισμα βάσει κατηγορίας πόρου
  • Φιλτράρισμα βάσει λέξης-κλειδιού πόρου
  • Φιλτράρισμα βάσει χώρας πόρου
  • Φιλτράρισμα βάσει ημερομηνίας πόρου

Οι πόροι οι οποίοι είναι διαθέσιμοι μέσω τηςΕυρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) περιλαμβάνουν Επισκόπηση από μέρους της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) σε σχέση με τις Χώρες, τη νομοθεσία περί ασύλου των χωρών που συμμετέχουν στο έργο, νομολογία περί ασύλου,* έγγραφα που αναφέρονται στην ενότητα «άλλοι παρατιθέμενοι πόροι» των Περιλήψεων Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL), και σημαντικές Ευρωπαϊκές και Διεθνείς νομικές πράξεις.

*σημειώστε ότι η ενότητα «Νομολογία» δεν περιλαμβάνει Περιλήψεις Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Βάσης Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) – μόνο πρωτότυπες αποφάσεις.

Η λίστα πόρων που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων της Νομοθεσίας περί Ασύλου (EDAL) δεν είναι εξαντλητική, στόχος μας είναι η ανάπτυξη του περιεχομένου και η προώθηση και κοινή χρήση νέων πόρων μόλις αυτοί καταστούν διαθέσιμοι.