Ελληνική Δημοκρατία: Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,30 Οκτωβρίου 2017, AP219/2017

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
31-10-2017
Court Name:
Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Η κράτηση των αιτούντων άσυλο επιτρέπεται αποκλειστικά υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος. Οι αποφάσεις κράτησης και απέλασης υποχρεωτικά συνοδεύονται από επαρκή αιτιολογία και αναφορά στα αντικειμενικά κριτήρια που οδήγησαν στην απόφαση των διοικητικών αρχών.

 

Facts: 

Ο αιτών είναι υπήκοος Συρίας που εισήλθε στην Ελλάδα παράτυπα μέσω της Λέσβου και του επιβλήθηκε κράτηση έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης. Στη συνέχεια υπέβαλε αίτημα ασύλου ωστόσο εξεδόθη εις βάρος του απόφαση απέλασης, βάσει της οποίας η κράτηση συνεχίζεται μέχρι την εκτέλεση της απόφασης και επανεισδοχής του αιτούντος στην Τουρκία, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος φυγής. Κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου περί συνεχίσεως της κράτησης λόγω του ότι ο αιτών ζητά διεθνή προστασία προκειμένου να καθυστερεί απλώς ή να εμποδίζει την εκτέλεση απόφασης επιστροφής, εξεδόθη και η εν λόγω συμπροσβαλλόμενη απόφαση η οποία διατάσσει αναστολή της απέλασης αλλά επιβολή κράτησης του αιτούντος.

Ο αιτών υπέβαλε αντιρρήσεις κατά της κράτησής του ισχυριζόμενος ότι τόσο η εισήγηση όσο και η απόφαση πάσχουν από έλλειψη αιτιολογίας, ότι οι συνθήκες κράτησης παραβιάζουν το Άρθρο 3 ΕΣΔΑ, ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής, καθώς και τον αντικείμενο στην αρχή της αναλογικότητος χαρακτήρα της κράτησής του.

 

Decision & Reasoning: 

Το Δικαστήριο απεφάσισε ότι η κράτηση του αιτούντος είναι παράνομη και διέταξε την άρση της κράτησης υπό τον περιοριστικό όρο της μη αναχώρησής του από τη Λέσβο. Προβαίνοντας σε εξέταση τόσο της πρότασης συνέχισης της κράτησης του αιτούντος όσο και της επ’ αυτής ερειδομένης συμπροσβαλλομένης απόφασης, απεφάνθη αποφατικώς σχετικά με το νόμιμο του χαρακτήρα αυτών λόγω πλημμελούς αιτιολογίας, καθώς η Διοίκηση παρέλειψε να αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους που οδήγησαν στο σχηματισμό κρίσης σύμφωνα με όσα νόμος ορίζει.

 

 

Outcome: 

Δέχεται τις αντιρρήσεις του αιτούντος. Διατάσσει άρση της κράτησης υπό τον περιοριστικό όρο μη αναχώρησης από τη Λέσβο.

 

 

Subsequent Proceedings : 

This case was handed down alongside two other judgments (AP217/2017 and 218/2017) which reiterated the reasoning given in this judgment. 

Observations/Comments: 

This case summary was written by Odyssefs Platonas, LLM student at Queen Mary University. 

Other sources cited: 

28704/11.10.2017 First Reception Centre – Detention decision 

6634/1/71/5017-ρζ/13.10.2017Lesvos Police Directorate – Deportation order

28882/19.10.2017 Regional Asylum Office Lesvos – Recommendation for the continuance of detention

6634/1/71/5017- ρϟ ρζ/21.10.2017 Lesvos Police Directorate– Suspension of deportation order continuance of detention