Ελλάδα – Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης – 31 Οκτωβρίου 2017, Ανώνυμο, Αρ: 118/2017

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
31-10-2017
Citation:
118/2017
Additional Citation:
(Προαιρετικά) Οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη νομική παραπομπή
Court Name:
Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης Ειρηνοδίκης: Δέσποινα Σταπατόρη
Keywords:
National / Other Legislative Provisions:
Greece - The Constitution of the Hellenic Republic
Greece – Decree No. 141/2013 on harmonisation of Greek legislation with the recast Qualification Directive
Greece - Act 4375/2016
Greece - Presidential Decree No. 114/2010 entitled 'Refugee status: single procedure for foreigners and stateless persons'
Greece - Presidential Decree No. 220/2007
Greece - Legislative Act 1599/1986
Greece - Presidential Decree 393/1982
Greece - Civil Code
Greece - Code of Civil Procedure
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Η διοίκηση αρνήθηκε να χορηγήσει στους αιτούντες άδεια για την τέλεση πολιτικού γάμου. Επομένως, αυτοί, έκαναν αίτηση στο Ειρηνοδικείο για την χορήγηση αυτής. Το δικαστήριο επεσήμανε πως όταν αιτούντες άσυλο δεν έχουν την δυνατότητα να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ανυπαρξία κωλυμάτων γάμου, λόγω των τετριμμένων σχέσεων τους με τις χώρες καταγωγής τους,  τότε μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι αρκετή.     

Facts: 

Αμφότεροι οι αιτούντες είναι κάτοχοι Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία. Αιτήθηκαν άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία. Ωστόσο, τέτοια άδεια δεν τους χορηγήθηκε λόγω ελλιπών εγγράφων – για παράδειγμα, εγγράφων τέτοιων που να αποδεικνύουν τη ανυπαρξία κωλυμάτων για την τέλεση πολιτικού γάμου. Τέτοια έγγραφα ήταν αδύνατο να προσκομιστούν λόγω της ιδιότητας του αιτούντος άσυλο και της συνεπούς τετριμμένης σχέσης των αιτούντων με τις χώρες καταγωγής τους. Έτσι, οι εν λόγω κατέθεσαν αίτημα στο δικαστήριο για την χορήγηση άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου.  

Decision & Reasoning: 

Με την υπό κρίση αίτηση, οι αιτούντες (υπήκοοι του Αφγανιστάν και Ιράν αντίστοιχα και κάτοχοι Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία), ζητούν να τους χορηγηθεί από το δικαστήριο άδεια για τη σύναψη πολιτικού γάμου μεταξύ τους. Οι αρμόδιες αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν τη σχετική άδεια καθώς οι αιτούντες δεν κατέθεσαν τα απαραίτητα έγγραφα.

 

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε πως η σχετική άδεια πρέπει να χορηγηθεί δεδομένης της τετριμμένης σχέσης των αιτούντων με  τις σχετικές χώρες καταγωγής τους. Συγκεκριμένα, λαμβανομένης υπόψη της επικίνδυνης για τους αιτούντες κατάστασης που δημιουργήθηκε από τον παράνομο γάμο τους στο Ιράν καθώς και της έκρυθμής κατάστασης η οποία επικρατεί στο Αφγανιστάν, είναι προφανής η διάρρηξη των σχέσεων των αιτούντων με τα κράτη της ιθαγένειας τους και η αδυναμία επικοινωνίας τους με αυτά, με αποτέλεσμα την αδυναμία προσκόμισης των ανωτέρω εγγράφων. Συνεπώς, το δικαστήριο επεσήμανε πως απαιτείται στάθμιση ανάμεσα στην ασφάλεια του οικογενειακού δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων.

 

Επομένως, εκτιμήθηκε πως, όλως εξαιρετικών, στις περιπτώσεις των αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων ή των αιτούντων διεθνή προστασία θα πρέπει να αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί ανυπαρξίας κωλυμάτων γάμου, όπως τούτο προβλέπεται κατά το Νόμο και για τους ημεδαπούς. Κατά συνέπεια, τα προβλεπόμενα από το νόμο πρέπει να υποχωρούν σε κάθε περίπτωση που η προσκόμιση των πιστοποιητικών αυτών καθίσταται ανέφικτη. Στην ιδιαίτερη περίπτωση των αιτούντων, οι οποίοι μάλιστα έχουν ήδη τελέσει γάμο (αν και μη αναγνωρισμένο) στο Ιράν και συμβιώνουν εν τοις πράγμασι, η οικογενειακή ζωή τους εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ.

 

Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται η Ελληνική Πολιτεία, μέσω των δημόσιων και διοικητικών αρχών της, να επιδείξει ευελιξία και ευρύτητα πνεύματος και επιλογών. Πρέπει, επίσης, να υπερισχύει η υποχρέωση του Κράτους για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία έναντι της ασφάλεια του ελληνικού οικογενειακού δικαίου. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα να κατατεθεί πιστοποιητικό αγαμίας, μια απλή υπεύθυνη δήλωση περί ανυπαρξία στα πρόσωπό τους οποιουδήποτε κωλύματος γάμου θα πρέπει να είναι αρκετή.

 

Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τους προσκομισμένους τίτλους νόμιμης παραμονής στη χώρα (παρά τον προσωρινό χαρακτήρα αυτών), κρίθηκε πως η εμμονή των αρχών για προσκόμιση πιστοποιητικών αποτελεί παραβίαση των προστατευόμενων δικαιωμάτων του γάμου και της οικογένειας, αφού η άρνηση αυτή παρακωλύει την τέλεση νόμιμου πολιτικού γάμου στην χώρα της επί μακρόν διαμονής των αιτούντων και την τυπική νομιμοποίησης της ήδη υπαρκτής επί της ουσία οικογενειακής τους σχέσης. 

Outcome: 

Το δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση και διέταξε τη χορήγηση της άδειας τέλεσης γάμου στους αιτούντες.