Ελλάδα - Συμβούλιο της Επικρατείας, 31 Δεκεμβρίου 2007, Μ.Ν. κατά του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (ήδη Υπουργό Εσωτερικών), Αριθμός Απόφασης 1423/2007

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
31-12-2007
Citation:
Αριθμός Απόφασης 1423/2007
Court Name:
Συμβούλιο της Επικρατείας, Τμήμα Δ’
National / Other Legislative Provisions:
Greece - Αρθρο 52 Προεδρικό Διάταγμα 18/1989 (Art 52 of Presidential Decree 18/1989)
Greece - Άρθρο 35 Ν. 2721/1999 Α’ 112 (Art 35 of Act 2721/1999 A112)
Greece - Presidential Decree No. 61/1999
Greece - Σύμβαση της Γενεύης 1951 Νομοθετικό Διάταγμα 3989/1959 (Geneva Convention 1951 Legislative Decree)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας στους αιτούντες λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι η Επιτροπή Ασύλου απέρριψε ως ατεκμηρίωτους του ισχυρισμούς του αιτούντα άσυλο χωρίς να αξιολογήσει την αξιοπιστία του και αφετέρου ότι στην απόφαση με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα ασύλου γίνεται αορίστως αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν.

Facts: 

Με την αίτηση αναστολής υπό κρίση ζητείται από τον αιτούντα η αναστολή της εκτέλεσης της υπ’αριθμ. 95/56362/10.11.2006 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (και όχι του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου, όπως προφανώς εκ παραδρομής αναγράφεται στο δικόγραφο της αίτησης), με την οποία απερρίφθη τελικώς η από 13.4.2006 αίτηση χορήγησης πολιτικού ασύλου στον αιτούντα, κατά δήλωσή του ιρανικής υπηκοότητας. Κατά της ίδιας υπουργικής απόφασης έχει ασκηθεί και αίτηση ακυρώσεως, για την οποία ορίσθηκε δικάσιμος η 10.2.2009. Ο αιτών ισχυρίσθηκε ότι οι επιστημονικές του ανακαλύψεις θεωρήθηκαν, από το καθεστώς της χώρας του, αντίθετες ή επικίνδυνες για το Ισλάμ, με αποτέλεσμα την κράτησή του στις φυλακές και την υποβολή του σε ψυχολογικά βασανιστήρια. Με την προσβαλλόμενη πράξη, εκδοθείσα στη συνέχεια της σχετικής, από 18.10.2006 ομόφωνης αρνητικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Ασύλου, έγινε δεκτό ότι οι «ατεκμηρίωτοι» ισχυρισμοί του αιτούντος «περί φόβου δίωξης λόγω επιστημονικών ανακαλύψεων που έθεταν σε κίνδυνο το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, συνεκτιμούμενοι με την κατάσταση που επικρατεί τώρα στη χώρα καταγωγής του» δεν στοιχειοθετούν, κατά νόμο, λόγο υπαγωγής του στο προστατευτικό καθεστώς της από 28.7.1951 Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης.  Με την ίδια πράξη ετάχθη, περαιτέρω, στον αιτούντα προθεσμία τριών μηνών προκειμένου να αναχωρήσει οικειοθελώς σε χώρα της επιλογής του.

Decision & Reasoning: 

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας έλαβε υπόψην το γεγονός του ότι οι ανωτέρω ισχυρισμοί του αιτούντος απερρίφθησαν ως «ατεκμηρίωτοι» χωρίς αιτιολογημένη κρίση περί της τυχόν ελλείψεως αξιοπιστίας του και αφετέρου ότι στην προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση γίνεται αορίστως αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν.  Η Επιτροπή Αναστολών εκρίνε ότι συντρέχει νόμιμος λόγος να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση προς αποτροπήν δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης του αιτούντος, σε περίπτωση ευδοκίμησης της αιτήσεως ακυρώσεως, συνισταμένης ειδικότερα στην υποχρεωτική επιστροφή του στο Ιράν και την έκθεσή του σε κίνδυνο της ασφάλειας και της ελευθερίας του.

Το Σ.τ.Ε. έκρινε ότι πρέπει, ως εκ τούτου, μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως, α) να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης κατά το μέρος που τάσσεται στον αιτούντα προθεσμία προς αναχώρηση από τη χώρα, β) να διαταχθεί η Διοίκηση να απόσχει από κάθε ενέργεια, ερειδομένη αποκλειστικώς επί της προσβαλλομένης πράξεως, που θα είχε ως συνέπεια την εξαναγκασμένη αναχώρηση του αιτούντος από τη χώρα, και γ) να διαταχθεί η επιστροφή στον αιτούντα, και η παράταση της ισχύος του αν συντρέχει περίπτωση, του τυχόν αφαιρεθέντος δελτίου αλλοδαπού που ζήτησε να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η πραγματική κατάσταση, στην οποία τελούσε ο εν λόγω αλλοδαπός πριν από την απόρριψη του αιτήματος αναγνώρισής του ως πρόσφυγος.

Outcome: 

Το Σ.τ.Ε. δέχτηκε την υπό κρίση αίτηση, ανέστειλε την εκτέλεση της προσβαλλόμενης υπουργικής αποφάσεως κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως του Σ.τ.Ε. επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως, διέταξε τα αναφερόμενα στο σκεπτικό επιπρόσθετα μέτρα, επέβαλε στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος και διέταξε την απόδοση του παραβόλου.

Observations/Comments: 

Συμβούλιο της Επικρατείας, Αθήνα, Επιτροπή Αναστολών

Σύνθεση δικαστηρίου:  Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ' Τμήματος, Δ. Γρατσίας, Σύμβουλος, Η. Μάζος, Πάρεδρος. Γραμματέας η Α. Τριάδη, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος.

See also: http://www.dsanet.gr/1024x768Auth.htm