Ελλάδα - Μονομελές Πρωτοδικείο Κώ, 13 Μάιος 2013, Αριθμός Απόφασης 390/2013

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
13-05-2013
Citation:
Αριθμός Απόφασης 390/2013
Court Name:
Μονομελές Πρωτοδικείο Κώ (Εκουσία Δικαιοδοσία)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

αίτημα χορήγησης άδειας πολιτικού γάμου με Ελληνίδα υπήκοο, αδυναμία προσκόμισης πιστοποιητικού αγαμίας και γέννησης,  λόγω διαρρηγμένων σχέσεων με το κράτος ιθαγένειας, Προσκόμιση  υπεύθυνης δήλωση περί ανυπαρξίας κωλύματος σύναψης γάμου.  Στάθμιση μεταξύ ασφάλειας οικογενειακού δικαίου και υποχρέωσης κράτους περί προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων προσφύγων. Βάσει της αρχής της αναλογικότητας, η  ιδιωτική και οικογενειακή ζωή ατόμου είναι απαραβίαστη λαμβανομένου υπόψην ότι η έλλειψη του πιστοποιητικού αγαμίας δεν είναι ικανή να παρεμποδίσει τη χορήγηση σε αυτόν άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου μετά της συντρόφου και μητέρας των δύο ανηλίκων τέκνων τους, τα οποία έχει ήδη αναγνωρίσει εκουσίως. Είναι εφικτό να υποκατασταθεί inconcretoτο εν λόγω πιστοποιητικό από μια απλή υπεύθυνη δήλωση καi συνεπώς συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι νόμιμες προυποθέσεις για τη χορήγηση σχετικής άδειας.

Facts: 

Ο αιτών είναι αφγανός υπήκοος από την πόλη Μπαλκ του Αφγανιστάν, κάτοχος δελτίου αιτήσαντος ασύλο αλλοδαπού ισχύοντος μέχρι 1-06-2013. Συμβιώνει από το 2009 με ελληνίδα υπήκοο με την οποία έχει αποκτήσει δύο αβάπτιστα τέκνα που έχουν ελληνική ιθαγένεια και τα οποία έχει αναγνωρίσει με συμβολαιογραφική πράξη. Στις 13-05-2011 υπέβαλλε προς το Δήμο άιτηση χορήγησης άδειας πολιτικού γάμου. Για το σκοπό αυτό προσκόμισε α)πιστοποιητικό (ταυτότητα) σε επικυρωμένο αντίγραφο και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί και υπογραφεί απ΄το Γενικό Διοικητή της πόλης Μπαλκ του Αφγανιστάν και βεβαιώνει μεταξύ άλλων ότι ο αιτών είναι άγαμος. β) υπεύθυνη δήλωση ενώπιον του Δήμου περί μη ύπαρξης κωλυμάτων στο πρόσωπό του προς σύναψη γάμου του, συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα, και συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση περί αδυναμίας προσκόμισης από αυτόν έτερου εγγράφου περί αγαμίας του από τις αρχές της χώρας ιθαγένειάς του. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στο ότι δεν υφίσταται ελληνική πρεσβεία ή προξενική αρχή στο Αφγανιστάν και το αντίστροφο ενώ συντρέχει και διάρρηξη των σχέσεων του αιτούντος με το εν λόγω κρατος και συνεπώς αδυναμία επικοινωνίας του με αυτό. Τέλος ο αιτών προσκομισε αντίτυπο φύλλου της ημερήσιας εφημερίδας της Αθήνας «Η ΑΥΓΗ» όπου έγινε η ανακοίνωση του τελεσθησόμενου γάμου.

Το Ληξιαρχικό τμήμα του δήμου απέρριψε την αίτησή του με αιτιολογία την απουσία επικύρωσης από Προξενική αρχή του πιστοποιητικού αγαμίας που του χορηγήθηκε από τον Διοικητή της πόλης Μπαλκ του Αφγανιστάν. Για την χορήγηση άδειας γάμου σε αλλοδαπό διαρκούσης της διαδικασίας εξέτασης αίτησης ασύλου απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της οικείας Προξενικής ή άλλης αρμοδιας αρχής περί μη συνδρομής σχετικού κωλύματος το οποίο δεν δύναται να υποκατασταθεί δια της υποβολής αντιστοίχου περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης, όπως ισχύει για τους ημεδαπούς.

Decision & Reasoning: 

Το  Πρωτοδικείο εξέτασε τα γεγονότα και διαπίστωσε ότι ο αιτών  είχε προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα από το νόμο πιστοποιητικά για τη χορήγηση της άδειας πολιτικού γάμου πλην του επικυρωμένου από εγχώρια αρχη, πιστοποιητικού αγαμίας γεγονός που αποτέλεσε και το κίνητρο απόρριψης του αιτήματός του από τη Ληξιαρχική υπηρεσία του Δήμου.

Ωστόσο δεδομένου της έλλειψης πρεσβείας ή προξενικής αρχής του Αφγανιστάν στην Ελλάδα και καθως ο αιτών είχε διαρρήξει τις σχέσης του με το εν λόγω κράτος, γεγονός που πιστοποιείται από την αίτηση πολιτικού ασύλου  που βρισκόταν υπό εξέταση, ήταν ανέφικτο για αυτόν να προσκομίσει το απαιτούμενο έγγραφο. Παρόλα αυτά με υπεύθυνη δήλωσή του στο Δήμο πιστοποίησε την ανυπαρξία κωλύματός γάμου στο πρόσωπό του.

Το πρωτοδικείο έκκρινε ότι μόνη η έλλειψη του πιστοποιητικού αγαμίας δεν είναι ικανή να παρεμποδίσει τη χορήγηση σε αυτόν άδειας τέλεσς πολιτικού γάμου και το εν λόγω πιστοποιητικό είναι δυνατό να υποκατασταθείinconcretoαπό μια απλή υπεύθυνη δήλωση.

Σε αντίθετη περίπτωση η ανελαστική εμμονή του Κράτους στην προσκόμιση από τον αιτούντα πιστοποιητικού αγαμίας θα αποτελούσε κατάφωρη αδικία όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τη σύντροφο και τα τέκνα τους, αφού θα παρακωλυόταν ούτω η τυπική νομιμοποίηση της ήδη δημιουργηθείσας επί της ουσίας μεταξύ τους οικογενειακής σχέσης.

Ως εκ τούτου ο Δήμος κακώς αρνήθηκε τη χορήγηση στον αιτούντα άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου εφόσον συντρέχουνinconcretoστο πρόσωπό του οι νόμιμες προυποθέσεις.

Outcome: 

Δεκτή η αίτηση. Παροχή στον αιτούντα άδειας τελέσεως πολιτικού γάμου

Observations/Comments: 

Σύνθεση Πρωτοδικείου: Α.Σ Πρωτοδίκης, Μ.Σ Γραμματέας

Αιτών:M.Ε

Δικηγόρος: Βασίλης Κερασιώτης (μέλος ΝΥ ΕΣΠ)

Δεν υπάρχει απόφαση από το ΕΔΔΑ. Το  Ελληνικό δικαστήριο εφάρμοσε απευθείας τα σχετικά άρθρα της ΕΣΔΑ (8,12 ) και του Θεμελιώδους Χάρτη της ΕΕ (αρ. 7,9)

Το Δικαστήριο, εφαρμόζοντας ευθέως κανόνες υπέρτερης τυπικής ισχύος και τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας έκανε ένα μεγάλο βήμα για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των προσφύγων καθώς και των εμμέσων υποκειμένων που πλήττονται (σύζυγος-ανήλικα τέκνα).

http://www.gcr.gr/index.php/en/news/press-releases-announcements

Other sources cited: 

- Γνωμοδότηση υπ αριθ. 78/9-03-2009 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: προκειμένου ο αλλοδαπός, που υπέβαλλε αίτηση για χορήγηση ασύλου, να τελέσει πολιτικό γάμο στη χώρα μας στη χώρα μας και να του χορηγηθεί άδει γάμου, πρέπει κατ’άρθρο 1παρ.3περ.δ του π.δ 391/1982, να προσκομίσει βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή περί του ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός και ότι δεν είναι δυνατό να υποκατασταθεί η βεβαίωση αυτή δια της υποβολής αντιστοίχου περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης, όπως ισχύει για τους ημεδαπούς διότι η ροζ κάρτα δεν πιστοποιεί την ταυτότητά του.

- Πόρισμα αρ4 παρ6 . 3094/2003 του Συνηγόρου του Πολίτη αναφορικώς με το δικαίωμα των πολιτικών προσφύγων για τη σύναψη γάμου: καίτοι η νομιμότητα της παραμονής του αλλοδαπου δεν αποτελεί όρο της σύναψης γάμου και παρά το γεγονός ότι το πιστοποιητικό αγαμίας απαιτείται κατά νόμο για την έκδοση άδειας γάμου, ωστόσο, τούτο είναι αδύνατο να προσκομισθεί από πρόσωπα, τα οποία έχουν κατά τεκμήριο διαρρήξει τις σχέσεις με το κράτος ιθαγένειάς τους.

- Οδηγία 94798/15-11-1982 του Υπουργείου Εσωτερικών Διεύθυνση Ιθαγένειας: Στις περιπτώσεις των αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων ή των αιτούντων άσυλο θα πρέπει να απαιτείται και να αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί ανυπαρξίας κωλυμάτων γάμου, όπως τούτο προβλέπεται κατά νόμο για τους ημεδαπούς.