Ελλάδα - Εφετείο Αθηνών, 25 Απριλ 2013, Αριθμός Απόφασης: 57/2013

Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
25-04-2013
Citation:
Αριθμός Απόφασης: 57/2013
Court Name:
Εφετείο Αθηνών (σε Συμβούλιο)
National / Other Legislative Provisions:
ICCPR - Art 7
UNCAT - Art 3
European Convention on Extradition - Art 14
Greece - Constitution - Art. 5
Greece - Presidential Decree No. 114/2010 entitled ‘Refugee status: single procedure for foreigners and stateless persons’ - Art 5
Greece - Σύμβαση της Γενεύης 1951 Νομοθετικό Διάταγμα 3989/1959 (Geneva Convention 1951 Legislative Decree)
Greece - Code of Criminal Procedure - Article 436
Greece - Code of Criminal Procedure - Article 438
Greece - Code of Criminal Procedure - Article 443
Greece - Law 4165/1961
Greece - Law 1782/1988
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Headnote: 

Αίτηση των Αρχών της Τουρκίας για έκδοση στις Δικαστικές Αρχές της χώρας αυτής της A.F. , υπηκόου Τουρκίας, αιτούσας άσυλο στην Ελλάδα.

Αριθμός Απόφασης: 57/2013

Η εκζητούμενη είναι αιτούσα άσυλο στην Ελλάδα και θύμα βασανιστηρίων από τις τουρκικές αρχές, όπως πιστοποιείται και σε σχετική βεβαίωση της μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ». Οι Τουρκικές Αρχές ζήτησαν από την Ελλάδα την έκδοσή της στην Τουρκία προκειμένου να εκτίσει υπόλοιπο ποινής για την αξιόποινη πράξη της ένταξης σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση.

Το Δικαστήριο γνωμοδότησε κατά του αιτήματος έκδοσης των Τουρκικών Αρχών κρίνοντας ότι εάν η εκζητουμένη εκδοθεί στην Τουρκία διατρέχει κίνδυνο να επιδεινωθεί η θέση της λόγω των πολιτικών της φρονημάτων καθώς και λόγω του εκκρεμούς αιτήματός της εκζητουμένης να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας από την ελληνική πολιτεία.

Facts: 

Η εκζητούμενη είναι αιτούσα άσυλο στην Ελλάδα και θύμα βασανιστηρίων από τις τουρκικές αρχές, όπως πιστοποιείται και σε σχετική βεβαίωση της μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ». Οι Τουρκικές Αρχές ζήτησαν από την Ελλάδα την έκδοσή της στην Τουρκία προκειμένου να εκτίσει υπόλοιπο ποινής για την αξιόποινη πράξη της ένταξης σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση.

Decision & Reasoning: 

Το Δικαστήριο (σε Συμβούλιο) αφού έλαβε υπ' όψιν του:

α) τις υποβληθείσες από την εκζητουμένη και δια υπομνήματος ενστάσεις της/λόγους  απαγόρευσης έκδοσής της στην Τουρκία,  ήτοι : λόγω υποβολής αιτήματος ασύλου και εκκρεμούς διαδικασίας εξέτασης αυτού, απαγόρευση έκδοσης λόγω της αρχής της μη επαναπροώθησης (άρθρο 33 της Σύμβασης της Γενεύης 1951), απαγόρευση έκδοσης λόγω της υφιστάμενης δίωξης της εκζητουμένης για τα πολιτικά της φρονήματα, απαγόρευση έκδοσης λόγω του βάσιμου φόβου της να υποστεί βασανιστήρια ή άλλη μορφή απάνθρωπης, εξευτελιστικής ή σκληρής τιμωρίας ή μεταχείρισης κατά παραβίασης των άρθρων 3 της ΕΣΔΑ και άρθρου 3 της Σύμβασης των ΗΕ κατά των βασανιστηρίων, απαγόρευση έκδοσης λόγω παραβίασης του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, απαγόρευση έκδοσης λόγω παραβίασης της αρχής της ειδικότητας της αίτησης έκδοσης, απαγόρευση έκδοσης λόγω του κινδύνου δίωξης της εκζητουμένης και για άλλες, πλέον της αίτησης έκδοσης, κατηγορίες,

β) τις καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης,

γ) τα προσκομισθέντα και επικληθέντα από την εκζητούμενη αποδεικτικά στοιχεία, που αφορούν στη δίωξη της εκζητουμένης για τα πολιτικά της φρονήματα στην Τουρκία καθώς και αναφορές/εκθέσεις σχετικά με την επικρατούσα σήμερα κατάσταση στην Τουρκία,

γνωμοδότησε ότι : ανεξαρτήτως της βαρύτητας του εγκλήματος  για το οποίο εκζητείται από τις τουρκικές αρχές, “υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύει το παρόν Συμβούλιο ότι η θέση της εκζητουμένης, αν εκδοθεί, διατρέχει τον κίνδυνο να επιδεινωθεί από τα πολιτικά της φρονήματα. Επίσης, πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό και το γεγονός ότι εκκρεμεί ακόμη ενώπιον των Ελληνικών Αρχών η αίτηση της εκζητουμένης για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου και η αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα. Επομένως στην παρούσα περίπτωση και για το ως άνω αίτημα η αιτούμενη έκδοση κωλύεται από τον υφιστάμενο κίνδυνο επιδείνωσης της θέσης της εκζητουμένης  εξαιτίας των πολιτικών της φρονημάτων. Ακολούθως και σύμφωνα με τα όσα έγιναν δεκτά στις προηγηθείσες νομικές σκέψεις, το Συμβούλιο τούτο κρίνει ότι πρέπει να γνωμοδοτήσει κατά της έκδοσης της ως άνω εκζητουμένης.”               

Με την ίδια απόφαση καταργείται η ισχύς των επιβληθέντων εις βάρος της εκζητουμένης περιοριστικών όρων καθώς και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Outcome: 

Η απόφαση γνωμοδοτεί κατά του αιτήματος έκδοσης των τουρκικών αρχών.

Subsequent Proceedings : 

Λόγω παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας για την άσκηση έφεσης κατά της απόφασης, αυτή κατέστη αμετάκλητη.

Observations/Comments: 

Ως πΣύνθεση Δικαστηρίου :

Α. Κ. Πρόεδρος Εφετών

Γ. Χ. και Ε. Σ. Εφέτες 

Χ.Π. Αντεισαγγελέας Εφετών

Δ.Δ. Γραμματέας

Other sources cited: 

Αποφάσεις των Επιτροπών Προσφυγών :

4/129362 από 8.3.2012, 95/50830 από 25.10.2011 , 4/355272 από 22.3.2012, 95/41461 και 95/50707 από 20.4.2012, 95/11753 από 16.5.2012,  95/47930 από 20.4.2012, 95/48607 από 20.4.2011, 95/29847 από 11.2.2011, 95/62446 από 20.4.2011 

Case Law Cited: 

ECtHR - Atmaca v Germany, Application No. 45293/06

Greece - Patras Appeal Council, Application No. 9/2013

Greece - Patras Appeal Council, Application No. 8/2013

Greece - Athens Appeal Council, Application No. 65/2009

Greece - Thessaloniki Appeal Council, Application No. 337/1993

Greece - Supreme Court, Application No. 1303/2011

Greece - Supreme Court, Application No. 276/2011

ECtHR - H.R. v France, Application No. 64780/09

ECtHR - Salduz v. Turkey [GC], Application No. 36391/02

ECtHR - Khaydarov v. Russia, Application No. 21055/09

ECtHR - Daoudi v. France, Application No. 19576/08

ECtHR - Baysakov and Others v. Ukraine, Application No. 54131/08

ECtHR - Cruz Varas & Others v Sweden (Application no. 15576/89)

ECtHR - Mamatkulov Askarov v Turkey, Applications nos. 46827/99 and 46951/99

ECtHR - Ocalan v Turkey (2005) (Application no. 46221/99)