Pozadí

 

Evropská databáze azylového zákona (EDAL) je online databáze obsahující precedenční právo 11 členských států EU interpretující uprchlické a azylové právo.  EDAL shrnuje příslušné precedenční právo v angličtině a  národním jazyku daného členského státu a poskytuje odkaz na a/nebo soubor PDF s úplným zněním původního rozsudku, pokud je k dispozici.

Databáze EDAL je financována Evropským fondem pro uprchlíky Evropské komise v rámci projektu s názvem "Poučení z praxe: Vytvoření databáze judikatury k prohloubení celoevropského pochopení výkladu směrnic o kvalifikaci a azylovém řízení".

Cílem EDAL je posílit rozvoj harmonizovaných norem ochrany v rámci společného evropského azylového systému a zvláště zvýšit soudržnost a kvalitu při výkladu a uplatňování směrnic o kvalifikaci a1 a azylovém řízení2.

Primárním publikem jsou ti s rozhodovací pravomocí na všech úrovních, advokáti, akademici a tvůrci politik. Cílem projektu je podpořit užší spolupráci mezi tvůrci politik a advokáty v členských státech. Databáze EDAL obsahuje souhrny případů z následujících členských států:

Rakousko
Belgie
Kypr
Česká republika
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Nizozemí
Polsko
Slovinsko
Slovensko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Spojené království
 

Projekt koordinovala Irská rada pro uprchlíky, která spolupracuje s Evropskou radou pro uprchlíky a exulanty (ECRE). Poradní panel začleňující zástupce UNHCR byl vytvořen s cílem poskytnout pokyny k projektu. K výběru a vypracování  souhrnů případů v angličtině a národním jazyce členského státu byli jmenováni národní odborníci .

Kritéria pro výběr případů

Primárním cílem EDAL je shromažďovat precedenční právo vztahující se k výkladu směrnic o kvalifikaci a azylovém řízení. Jsou však také zahrnuty významné případy týkající se směrnice o podmínkách přijímání a nařízení Dublin II. Vybírají se takové případy, kde se projednává význačný bod práva a zdůvodnění osoby s rozhodovací pravomocí je zřejmé a poučné. To zahrnuje například případy vytvářející precedenty a případy, které přispívají politickým změnám na národní úrovni. Navíc se vybírají případy považované za významné, které by proto měly být sdíleny s osobami rozhodovací pravomocí a advokáty v jiných členských státech, bez ohledu na výsledek. Soudní úroveň shrnutí případů se liší podle jednotlivých jurisdikcí. Rozhodnutí správních soudů nebo polosoudních orgánů jsou také zahrnuta.

Mezinárodní standardy ochrany

EDAL si je vědom, že právo EU není jediným zdrojem azylového a uprchlického práva v členských státech. Každý členský stát je signatářem Ženevské konvence z roku 1951 o postavení uprchlíků a mohou být rozpory ve výkladu mezinárodních (a EU) závazků mezi jednotlivými členskými státy. Databáze EDAL je užitečná k vymezení případů, které buď upozorňují na nedostatky ochrany v členských státech nebo na precedenční právo, které svědčí o případech, kdy členské státy zachovávaly vyšší standardy, než standardy požadované azylového acquis EU, ale korespondují s mezinárodním právem.

Charakteristiky EDAL

Databázi EDAL lze prohledávat v angličtině a původním jazyce rozhodnutí. Rozhraní internetových stránek je k  dispozici pouze v angličtině.

Shrnutí případů lze vyhledávat pomocí klíčového slova zadáním prediktivního textu, pomocí volného textu / fulltextového vyhledávání a také podle ustanovení příslušných směrnic EU, citací a titulu případu.
Fulltextového vyhledávání využívá všechna níže uvedená fulltextová pole. Řazení se provádí podle  relevance výsledků hledání. Většina polí má váhu 1,0, titul 21,0, úvodní poznámka 3,0

 • Titul
 • Jméno soudu
 • Neutrální citace č.
 • Další citace č.
 • Příslušné právní předpisy EU » Název
 • Úvodní poznámka »Text
 • Fakta »Text
 • Výstup HTML entity

Uživatelé si mohou prohlížet případy prostřednictvím "filtrů" podle následujících kategorií.

 • Filtrovat podle klíčových slov
 • Filtrovat podle příslušných právních předpisů EU
 • Filtrovat podle citovaných ustanovení předpisů
 • Filtrovat podle citovaného precedenčního práva
 • Filtrovat podle země, kde bylo rozhodnutí vydáno
 • Filtrovat podle země žadatele
 • Filtrovat podle data

Citovaných a příslušných ustanovení zákonů EU

Při výběru případů národní experti určí citované právní předpisy EU a právní předpisy EU vztahující s k případu (i když nejsou citovány). Například, judikatura ve většině zemí se nebude odkazovat na článek 4 směrnice o kvalifikaci týkající se posuzování skutečností a okolností při projednávání otázky důvěryhodnosti nebo "privilegia pochyb", ačkoli článek 4 může být relevantní a použitelný.

Přehled země

Databáze EDAL obsahuje informace o právní struktuře jednotlivých členských států - Přehled země - nastiňující, jak azylový systém funguje a vysvětlující postavení a vztah mezi různými soudy v tomto procesu.