Česká republika - Nejvyšší správní soud, 25 leden 2013, T.T.P. proti Ministerstvu vnitra, 5 Azs 7/2012-28

Země, kde bylo rozhodnutí vydáno:
Země žadatele:
Date of Decision:
25-01-2013
Číslo rozhodnutí:
Česká republika: Nejvyšší správní soud, T.T.P. proti Ministerstvu vnitra, 25.1. 2013, 5 Azs 7/2012-28
Název soudu:
Nejvyšší správní soud
National / Other Legislative Provisions:
Czech Republic - Asylum Act (325/1999 Coll.) - Art 14
Czech Republic - Asylum Act (325/1999 Coll.) - Art 14a(2)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Shrnutí : 

V řízení o mezinárodní ochraně je povinností správního orgánu vyrovnat se řádně s námitkou zásahu do soukromého a rodinného života žadatele.

Skutkový stav : 

Žadatelka z Vietnamu požádala o mezinárodní ochranu v ČR poté, co jí nebyl prodloužen pobyt na území. Uvedla, že žádá proto, že v ČR žije její manžel a syn na základě povolení k dlouhodobému pobytu a do Vietnamu se vrátit nemohou.

Rozhodnutí a odůvodnění: 

V řízení o mezinárodní ochraně je povinností správního orgánu vyrovnat se řádně s námitkou zásahu do soukromého a rodinného života žadatele, neboť porušení mezinárodního závazku může dle zákona o azylu být důvodem udělení doplňkové ochrany (případně humanitárního azylu). Pokud správní orgán tvrdí, že do rodinného života žadatelky není jejím vycestováním zasahováno v rozporu s článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, pak takové závěry musí být postaveny na skutkovém stavu. V daném případě žadatelka na území pobývala s manželem a nezletilým synem, ve Vietnamu nemá nikoho. V ČR manžel žije již více jak 20 let, podniká a živí celou rodinu. Žadatelka se starala o ani ne tříletého syna. Není prokázáno, že by rodinný život mohl být realizován ve Vietnamu. Správní orgán musí posoudit právní i skutkové  překážky vycestování, typicky stupeň vazeb živitele rodiny na území ČR, věk nezletilého, možnosti zázemí ve Vietnamu.  Nelze tudíž bez důkladného zkoumání přijmout automatické závěry žalovaného, že vycestováním žadatelky nedojde k porušení článku 8 Úmluvy, a tedy nejsou splněny podmínky pro udělení doplňkové ochrany z tohoto důvodu. 

Výsledek: 

Rozsudek i rozhodnutí  správního orgánu zrušeno

Komentáře/Poznámky: 

V ČR totiž vážná újma  v případě vycestování dle definice v   § 14 odst. 2 písm. d) zákona  o azylu může být představována i „porušením mezinárodních závazků ČR.“ Typicky se tak žadatelé tohoto ustanovení dovolávají v případech, kdy mají za to, že jejich vycestování by narušilo soukromý a rodinný život ve smyslu čl. 8 Úmluvy. Jedná se o ryze národní úpravu, která jde nad rámec kvalifikační směrnice. Nicméně  s ohledem na čl. 3 kvalifikační směrnice, který umožňuje členským státům zavést příznivější normy, je úprava se směrnicí slučitelná

Case Law Cited: 

Czech Republic - Supreme Administrative Court, 5 Azs 46/2008-71

Czech Republic - Supreme Administrative Court, 2 Azs 38/2011-47