Latest News


Ireland: Follow-up judgment by Court of Appeal after CJEU judgment in case Danqua C-495/15

Date: 
Monday, February 6, 2017

On 6 February 2017, the Irish Court of Appeal ruled on the implications of the CJEU judgment in the case Evelyn Danqua v Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General (Case C-429/15 of 20 October 2016). The Court of Appeal ruled on the extent to which it should be bound by a judgment of the CJEU when the latter court adapts the question referred to it on its own initiative.

CJEU: C-585/16 Alheto - Request for a preliminary ruling from the Administrative Court of Sofia (Bulgaria), lodged on 18 November 2016

Date: 
Friday, November 18, 2016

On 18 November 2016, the Administrative Court of Sofia referred preliminary questions to the Court of Justice on the interpretation of Art 12(1)a) of the Qualification Directive (Directive 2011/95/EU) and the Procedu

CJEU - Judgment Case C-578/16 PPU C.K. and Others v. Supreme Court of Republic Slovenia

Date: 
Thursday, February 16, 2017

On 16 February 2017, the CJEU has delivered its judgment in case C-578/16 PPU C. K. and Others v.

Latest Cases


Beslutande stat: Sweden , Sökandes ursprungsland: Syria , Nyckelord: Ansvar för prövning av ansökan, Barnets bästa, Barnspecifika skäl, Dublinöverföring, Förvar, Materiella mottagningsvillkor, Mottagningsvillkor, Säkert tredjeland , Avgörandedatum: 01-07-2016

Sökandena ansökte om asyl i Sverige och uppgav att de kom från Syrien. Utredning visade dock att Sökandena rest in i Ungern via Serbien och ansökt om asyl i Ungern före inresan till Sverige. Migrationsöverdomstolen fann att det inte förelåg sådan allvarliga brister i asylförfarandet och mottagningsvillkoren i Ungern, att det var omöjligt att överföra de Sökande till Unger i enlighet med Dublinförordningen. Två av de Sökande var små barn och skulle de Sökande ha överförts till Ungern fanns en överhängande risk för långa väntetider och lång tid i förvar innan de Sökande kunde få sina ansökningar prövade, vilket skulle innebära en mycket negativ påverkan på barnens hälsa och utveckling. En överföring av de Sökande under omständigheterna skulle därför i Migrationsöverdomstolens mening inte var förenligt med principen om barnens bästa. Med avslag av Migrationsverkets överklagande beslutade Migrationsöverdomstolen de Sökandes asylansökningar skulle prövas i Sverige.

Beslutande stat: Sweden , Sökandes ursprungsland: Somalia , Nyckelord: Beroende (person i beroendeställning), Beviskrav, Familjesammanhållning (rätten till), Relevant dokumentation, Trovärdighetsbedömning , Avgörandedatum: 01-06-2016

Sökanden och Sökandens barn sökte uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till deras make samt far, som hade permanent uppehållstillstånd i Sverige. Sökanden och Sökandens barn beviljades bevislättnad avseende sina identiteter. Vidare har en av de Sökanden, en tjugoårig dotter, bedömts uppfylla kraven på hushållsgemenskap och ett särskilt beroendeförhållande. Sökanden och samtliga av Sökandens barn beviljades uppehållstillstånd. 

Beslutande stat: Sweden , Sökandes ursprungsland: Brazil , Nyckelord: Effektivt rättsmedel (rätten till), Personlig intervju , Avgörandedatum: 07-12-2015

I sitt överklagande av Migrationsverkets och Migrationsdomstolens beslut att avslå Sökandens ansökan om upphållstillstånd i Sverige, åberopade Sökanden med skyddskälen vilka inte hade åberopats vid ansökan till Migrationsverket. Genom åberopande av skyddsskäl blir de särskilda krav som gäller vid prövning av asylansökan tillämpliga och Sökanden hade rätt till en personlig intervju hos Migrationsverket. Migrationsöverdomstolen återförvisade Sökandens ärende till Migrationsverket då asylansökan inte kunde prövas av Migrationsdomstolen som första instans.

About EDAL


The European Database of Asylum Law (EDAL) is an online database co-ordinated by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and a compilation of summaries of refugee and asylum case law from the courts of 19 EU Member States, the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the European Court of Human Rights (ECtHR). The summaries are published in English and in the relevant Member State’s national language.

For more information please see here.

If you are interested in contributing an article on a relevant subject to the EDAL blog or would like to inform us about an important national judgment, please kindly send an email to Amanda Taylor (ataylor@ecre.org) or Julia Zelvenska (jzelvenska@ecre.org).